субота, 16. фебруар 2013.

Другарство највеће царство  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧАСУ
Назив школе: ОШ „Здравко Јовановић“
Место: Поћута
Предмети: Српски језик, Математика, Ликовна култура све у корелацији са Музичком   културом.
Разред: 1.
Сарадници: 1. Горица Лазић – професор разредне наставе
                         2. Жељко Влајковић – професор разредне наставе
                         3. Славка Стојић – наставник разредне наставе
                        4. Ана Калабић - професор разредне наставе
Сарадници на часу: ученици 2., 3. и 4. разреда
Учитељица: Гордана Стојковић

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Наставна јединица и тип часа:
Основа часа је наставна јединица из српског језика „Два друга“ (обрада)
Математика: Сабирање и одузимање  (утврђивање и вежбање)
Ликовна култура; Илустрација текста ,,Два друга,, (вежбање)
Музичка култура: Песма „Другарство“(утврђивање)

Наставна средства: читанка, аудио ЦД, наставни листићи за групе, фломастери
колаж папир, припремљен материјал за ликовну групу
Техничка помагала: рачунар
Наставне методе: текстуална, метода писаних радова, разговор, демонстративна, метода усменог излагања, илустративна, кооперативна, радионичарска
Облици рада: индивидуални, групни, фронтални
Корелација: Сви наведени предмети су у међусобној корелацији.
Специјални облик наставе: Интегративно учење
Трајање часа: 135 минута – три школска часа
Активности ученика: посматра, слуша, говори, закључује, сарађује, презентује, процењује.

ЦИЉ ЧАСА: Обарада новог градива из српског језика и проширивање постојећих и стицање нових знања о другарству и правилном понашању кроз интеграцију сродних садржаја из различитих наставних предмета.
                                                         
 ЗАДАЦИ ЧАСА
ОБРАЗОВНИ:
Стицање нових и повезивање предходних знања и искустава са новим садржајима
Оспособљавање за давање одговора, на постављена питања
Проширивање језичких садржаја
Увођење иновација у наставни процес
Отварање простора и стварање могућности за развијање активности ученика у настави.

ФУНКЦИОНАЛНИ:
Развијање свести о значају другадства и лепог понашања у свакодневном животу
Подстицање бриге за међувршњачке односе
Богаћење речника
Развијање креативности
Развијање и јачање самопоуздања и задовољства у настави

ВАСПИТНИ:
Развијање сарадничких односа
Подстицање и неговање свести о значају другарства
Развијање одговорности у раду
Подстицање ведрог расположења
  ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА:
Уводни део часа: око 45 минута
Главни део часа: око 45 минута
Завршни део часа: око 45 минута

ТОК ЧАСА
УВОДНИ ДЕО:
САДРЖАЈ РАДА:
-Рецитовање песме „У самоћи“
-Кратак разговор (Шта ти радиш када си сам и тужан? Ко је твој најбољи друг? Како ти помажеш свом другу или другарици?)
-Подела наставног листића(Сваки ученик тражи задато решење ДРУГАРСТВО)
-Учитељ чита текст „Два друга“
-Први утисци о тексту
-Усмерено читање текста
-Гласно читање текста
-Истицање циља часа
-Луткарска представа
„Два друга“
(изводе ученици II, III и IV разреда)

-Подела ученика у групе (Ученици извлаче листиће са нацртаним медом,цветом или књигом) Тако добијамо три групе.
Групе добијају инструкције за рад
Наставне методе:разговор, текстуална метода
Наставна средства:текст Читанка, лутке на штапу,луткарски параван
Облици рада:фронтални, индивидуални
ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА:
САДРЖАЈ РАДА:
-Ученици раде своје задатке у групама
-Учитељ помаже и надгледа рад
-Давање додатних инструкција тамо где је то потребно
-Ученици сарађују и траже додатно објашњење ако имају нејасноћа
-Ако нека група заврши пре прелази у групу која није завршила или којој је потребна помоћ другара
Наставне методе: текстуална, метода писаних радова, кооперативна, радионичарска
Наставна средства:текст Читанка, аудио ЦД, папир, бојице, наставни листићи
Облици рада:групни
ЗАВРШНИ ДЕО:
-Презентација ученичких радова
-Певање песме „Другарство“
-Повратна информација=самосталан рад на припремљеном наставном листићу
-Заједничка игра и дружење у школском дворишту
Наставне методе:илустративна, демонстративна,метода усменог излагања, метода писаних радова
Наставна средства:ученички радови, аудио ЦД, наставни листић
Облици рада: у пару, фронтални, индивидуални

ПРИЛОЗИ
ПРИЛОГ БР. 1
У самоћи

У самоћи
Срећа нам се руга
Нема ништа
Без најбољег друга

Друг ће другу
Да ублажи тугу
Друг другоове
У сватове зове.
 Љубивоје Ршумовић

ПРИЛОГ БР. 2

Почни од скова Д, редом који те води линија, па одгонетни тајну реч
  
                    У                            Т

Р                                                                  Р

О                                                                 А

          Д                                                В

                      С                      Г

Д __ __ __ __ __ __ __ __ __


ПРИЛОГ БР. 3
Група за српски језик
Шта су радила два друга?
________________________________________________
Допуни!
Изненада је наишао___________________
друг је побегао на дрво.
Други се _______________________________________
Медвед је шапнуо сналажљивом дечаку да су_____________________________________________

Прецртај речи којима ту није место:

ДОГОВОР             ИГРА              ЛАЖ
     
      СВАЂА                  ПОМОЋ


Направи што више речи од речи:
 

                                    ДРУГ
        
Доврши започету реченицу:

Другарство је лепо, __________________,  ______________________.

Другарство је као песма, _________________, __________________.

ПРИЛОГ БР. 4
Група за математику

      1.Изброј и запиши колико је играчака:
     Лопте:________________
     Аутићи:_______________
     Укупно:______________
2.  Упиши знак <, > или =

3. На игралишту су два дечака и три девојчице. Колико је укупно деце?

4. Обој:      5. лопту црвено
                   3. лопту зелено
                   2. лопту плаво

5. Ко има највише балона?
               Иван: 3+5=_______
               Маја:  9-3=_______
               Љиља: 7-2=_______
               Сања: 4+9=_______

Највише има________________
Најмање има________________

6. Брат има 7 година, а сестра је 3 године малђа. Колико година имају заједно?

7. Састави и реши задатак према слици:

ПРИЛОГ БР. 5
Група за ликовну културу

Задатак:
Од добијеног материјала направити и илустровати текст „Два друга“.

Материјал: стари рам за слике, колаж папир, картон у боји, маказе, лепак тканина.

ПРИЛОГ БР. 6

Наставни листићи(повратна информација о савладаности градива)

Заокружи тачан одговор:

            1. Два друга су шетала:
а) парком
б) ливадом
в) шумом  

2. Први друг је:
а) храбар
б) плашљив
в) сналажљив

а) храбар
б) плашљив
в) сналажљив

4. Порука текста:
а) Пријатељи се у невољи познају.
б) Без муке нема науке.
в) Испеци па реци.Нема коментара:

Постави коментар