недеља, 17. фебруар 2013.

Светли ликови из наше прошлости - Свети Сава             ОПШТИ ПОДАЦИ:
Аутори:
Звездан Тадић, Раденка Костић, Верица Михајловић
-учитељи
Школа и разред:
ОШ "Петар Тасић" Лешница,  4. разред
Часови:
Српски језик, Природа и друштво, Математика, Ликовна култура
Време трајања:
3 школска часа

Први - уводни час је српски језик.
Други час ученике делимо у три групе: група за , група за математику и група за ликовну културу. Свака група добија задатке.
Трећи час је презентација радова група  и евалуација.

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Час по реду:
1.
Предмет:
Српски језик
Наст. јединица:
"Златно јагње" - Светлана Велмар Јанковић
Тип часа:
Обрада
Облик рада:
индивидуални, фронтални,
Наставне методе:
текстуална, интерактивна на релацији учитељ- ученик, дијалошка
Наст. средства:
Текст из Читанке, аудио ЦД
Специјални облик наставе:
Интегративна настава, хоризонтална и вертикална повезаност градива
Временска артикулација:
Уводни део: 5 - 10 мин
Главни део: 25 - 35 минута
Завршни део: 5- 10 минута
Корелација;
Природа и друштво, веронаука, музичка култура
ЦИЉ ЧАСА:

Обрада текста кроз тематску анализу и анализу ликова и поступака уз повезаност са др. предметима, пре свега природом и друштвом, активаним радом ученика и интеракцијом учитељ – ученик.

ЗАДАЦИ ЧАСА:


Образовни:

- повезивање претх. знања и искустава са новим садржајима,
- уочавање поступака и особина ликова;
- долажење до нових сазнања и усвајање кроз интеракцију ученик - учитељ и ученик- ученик

Функционални:

- оспособљавање за правилно тумачење књижевног текста;
- оспособљавање за уочавање тока радње и битних чињеница у књижевном тексту;
- оспособљавање за извлачење поуке из књижевног дела.

Васпитни:
- развијање љубави према читању;
- неговање правилног односа према заслужним личностима из наше прошлости.
Садржај рада:
Уводни део:
Мотивација ученика кроз разговор о великанима из наше прошлости - задржавање на лику Светог Саве;
-Истицање циља часа
 Слушање аудио записа са ЦД- а.
Главни део:
- први утисци о тексту;
- читање текста у себи ради уочавања:
- непознатих  и мање познатих речи у тексту;
- истицања главних и споредних ликова;
- уочавања поступака и особина ликова;
- разговор о тексту према постављеним задацима, записивање на табли и у свескама.
- Истицање  онога што је захваљујући овом тексту важно да се запамти и примењуј у животу (ученици дају своје мишљење без бојазни од грешке, допуњују једни друге, учитељ усмерава и на неки начин синтетише њихова излагања.

Завршни део:
- кратка рекапитулација записа са табле;
- штафетно читање текста наглас уз указивањем на придржавање правила изражајног читања.

2. час
Предмети:
Природа и друштво, Математика, Ликовна култура,
Наставна јединица:
Природа и друштво: Свети Сава - утврђивање
Математика – Сабирање и одузимање бројева, римски бројеви - понављање, вежбање
Ликовна култура: Свети Сава - техника колаж
Тип часа:
Понављање, вежбање и утврђивање  градива
Облик рада:
Групни
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, кооперативна, разговор, интерактивна, илустративна, практичних радова
Наставна средства:
Ознаке за групе, наставни листићи са задацима  за групе, хамер, маркери, молерска трака, фломастери, селотејп, слике, папири у боји, лепак, маказе
Специјални облик наставе:
Интегративна настава , хоризонтална и вертикална повезаност градива
Временска артикулација часа:
Час траје 45 минута и није издиференциран на она класична три дела пошто је први час заправо увод у други.
Корелација;
Веронаука, музичка култура, српски језик
ЦИЉ ЧАСА:

- Да ученици повежу знања са претходног часа (српски језик) са часом  природе и друштва, математике и ликовне културе, да ураде практичне вежбе и реше своје задатке.
ЗАДАЦИ ЧАСА:


Образовни:

- да ученици понове, утврде и увежбају стечена знања
- да ученици покажу колико су знања усвојили на претходном часу

Функционални:

 - Повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима
- Примена знања са претходних часова
- Развијање логичког мишљења и закључивања,
- интеракција  међу децом и интеракција учитељ- ученици

Васпитни:
- неговање сарадничких односа
- развијање љубави према домовини и великанима из прошлости;
- јачање самопоуздања код деце
- неговање осећања припадности свом народу 
Садржај рада:
Уводни део:
- Истицање циља часа.
- Слушање химне Светом Сави као мотивација за даљи рад.
- Подела ученика у групе и давање техничких упутстава и
инструкција. Заузимања радног места према залепљеној
сличици Светог Саве-ликовно, исписаних година рођења
и смрти-математика и пословице - природа и друштво.
Група за природу и друштво
Наставни листић са питањима помоћу којих ће утврдити
стечена знања о Светом Сави. Уз записивање одговора на
предвиђеном простору на наставном листићу, један од
ученика записује маркером потпуне одговоре на хамер.
1. У ком веку је живео С. Сава?
_________________________________________________
2. Које је име добио на рођењу?
_________________________________________________
3. Ко су били родитељи С. Саве?
_________________________________________________
4. Зашто је напустио очев дом?
_________________________________________________
5. Где се замонашио?
_________________________________________________
6. Како изгледа живот једног монаха?
_________________________________________________
7. По чему је познат и упамћен С. Сава?
_________________________________________________
8. Када су и зашто Турци спалили његове мошти?
_________________________________________________
9. Зашто се Савиндан слави као школска слава?
_________________________________________________

Група за математику
 
- Подела наставних листића са задацима којима се понављају
и примењују стечена знања о сабирању и одузимању бројева,
као и о римским бројевима. Одговори се сем на листићу
записују и на хамеру маркером, крупно.

1. Колико је Свети Сава живео година, ако знамо да је рођен 1175, а преминуо 1236? Израчунај.
_____________________________________________________
Одговор:
 ____________________________________________________
2. Колико је година протекло од рођења Светог Саве до данас, а колико од његове смрти?
_____________________________________________________
Одговор:
_____________________________________________________
3. Од збира година рођења и смрти Светог Саве, одузми њихову разлику.
____________________________________________________
4. Од збира година смрти Светог Саве и спаљивања његових моштију на Врачару (1595.) одузми број садашње године.
____________________________________________________
5. Запиши римским цифрама годину  и век рођења и годину и век  смрти Светог Саве.
____________________________________________________
6. Запиши решење 4. задатка римским цифрама.
____________________________________________________
7. Зашто се римским бројевима не може вршити рачунска операција одузимања? Наведи пример.
____________________________________________________
____________________________________________________

Група за ликовну културу

Задатак:
      - У техници колажа донетим материјалом приказати  лик Светог Саве. Заједнички, групни рад уз поделу задужења исцртавања, сечења, лепљења, доцртавања ...
      Учитељ надгледа рад свих група, даје додатне
инструкције, дискретно подстиче и усмерава рад.

3. час
СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Облик рада:
Фронтални
Наставне методе:
разговор, демонстративна, синтетичка,  аналитичка
Наст. средства:
Групни радови на хамерима, селотејп, маркери
Циљ часа:
Правилно презентовање  радова, процена обима и квалитета савладаности градива.
Задаци часа:

Образовни:
-          Понављање, утврђивање и увежбавање стечених знања и умења н претходним часовима
Функционални:
-          Примена знање у новим ситуацијама и свакодневном животу
Васпитни:
-          Неговање патриотских осећања и очување традиција и сећања на великане српске историје.
Садржај рада:
Уводни део:
-          Коментар ученика на сарадњу у групи, избор члана који ће презентовати рад своје групе и постављање радова на место за презентацију.
Главни део:
-          Презентовање радова група;
-          Анализа радова уз евентуалне корекције и допуне;
-          Коментари осталих група уз инсистирање на коректности и самокритици.
Завршни део:
- Утисци деце о часу;
- Заједничко певање химне Светом Сави.

Запажања о одржаним часовима - тематском дану:Нема коментара:

Постави коментар