четвртак, 9. јануар 2014.

У сусрет празницима

Учитељица  Зорица Крунић поново нас је обрадовала  још једном  квалитетном припремом. Реализовала је тематски дан  у комбинованом одељењу 1. и 3. разреда у својој школи у Тавнику. Ово је доказ да се знања са семинара Интеграција корелација, занимација-интегративна настава, примењују у пракси и да овај модел наставе полако заузима своје место у нашим школама. Могућности су велике, а креативни учитељи као што је Зорица Крунић, знају на прави начин да искористе знање и да га преточе у наставну праксу на радост својих ученика. Хвала колегинице Зорице што примењујете интегративну наставу у раду и што желите да поделите са свима нама ове примере добре праксе, као и фотодукументацију која нам дочарава атмосферу са часова.  
ОШ''Драган  Ђоковић   Уча'' Тавник
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Назив школе:
ОШ''Драгaн   Ђоковић  Уча''
Место:
Тавник
Предмет:
Српски језик, математика, ликовна култура , чувари  природе
Разред:
3. и 4.
Датум:
26.  децембар  2013.  година
Сарадници  на часу:
СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
ТИП ЧАСА
Уводни час

Презентација
Драмски текст ,, Срећна Нова година "

Садржаји су у корелацији са Природом и друштвом

Српски  језик
3. разред- Употреба великог слова  у писању  назива празника

4. разред- Употреба  великог слова
УтврђивањеВежбање
Математика 
3. разред- Множење бројевима 10 и 100

4. разред- Множење и дељење
Утврђивање


Утврђивање
Чувари  природе
3. разред- Одговоран однос према   биљкама

4. разред- Природне  појаве  и промене у  непосредној животној  средини
УтврђивањеСистематизација

Ликовна култура-
3. разред- Површинска  и тродимензионална  орнаментика

4. разред-Црврна  + жута= наранџаста- обрада

ВежбањеОбрада
Музичка   култура

Обрада


Утврђиваење

Наставна средства:
Наставни листићи за групе, текст песме,колаж папир, темпере , маказе, картон, лишће, пластичне  јелке, папир  у боји, шишарке,...
Tехничка помагала:
Рачунар, пројектор
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, разговор, демонстративна, метода усменог излагања, илустративна, кооперативна, радионичарска, метода сценске игре

Облици рада:
индивидуални,  рад  у групи

Корелација:
Сви наведени  часови су у корелацији међусобно и у корелацији са музичком културом

Специјални облик наставе:
Интегративна настава


Трајање часа:
135 минута – три   школска часа
Активности ученика:
посматра, слуша, говори, закључује, организује, сарађује, презентује, процењује, глуми
Активности учитеља:
организује час, упућује, инструира, помаже, подстиче, уводи иновације у наставни процес, контролише рад ученика

ЦИЉ ЧАСА:
Утврђивање и обнављање савладаног градива из математике, српског језика, музичке култура, ликовне  културе и чувара природе  кроз интеграцију сродних садржаја из различитих наставних предмета где се свим предметима посвећује иста пажња.  Повезивање наставних садржаја са  предстојећим празницима.


ЗАДАЦИ ЧАСА:
ОБРАЗОВНИ:- савладавање новог градива и утврђивање и обнављање старог кроз добро осмишљене и вођене активности

- увођење иновација у наставни процес

-отварање простора и стварање могућности за разноврсне активности ученика у настави

ФУНКЦИОНАЛНИ:
                                   

- развијање и јачање самопоуздања и задовољства у настави

- коришћење постојећих дечијих интересовања да би се настава приближила ученицима и учинила смисленијом и занимљивијом


- подржавање активности и самосталности
ученика и њихово брижљиво усмеравање
- развијање креативности

-развијање способности за јавно наступање
ВАСПИТНИ: 
- развијање љубави према  другима

- васпитавање одговорности у раду

- васпитавање сарадничких односа

- изражавање властитог мишљења
ЕСТЕТСКИ:
-          развијање осећаја за лепо кроз сцену, глуму,    ликовне радове

-          развијање естетских ставова и критеријума

ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА:
Уводни део :
45 минута
Главни део:
око 45 минута
Завршни део:
око 45 минутаПретходна ситуација:
Оствариће  се повезивање између наставних садржаја различитих предмета као и између садржаја 3. и 4. разреда ( ученици ће радити у мешовитим групама). Ученици су на претходном часу Српског језика добили задатак да науче драмски текст ,, Срећна  Нова година " за овај час и да припреме неопходан материјал за рад.На  претходном  часу  Ликовне културе  ученици  су правили  украсе  од  теста  али их нису  бојили.

Садржај рада:
Уводни део:
- Драмски текст ,, Срећна  Нова година "
-Презентација
- Подела  ученика у групе;
-Давање инструкција за рад;

Средишни   део:

- Ученици раде своје задатке у групама;
- Учитељ помаже и надгледа рад;
- Давање додатних инструкција тамо где је то потребно;
- Ученици сарађују и траже објашњење ако имају нејасноћа;
-Ако нека група заврши пре пребацићемо га у групу   која није  завршила свој задатак;


Завршни део:

- Презентација ученичких  радова ;
- Прављење  и писање честитке  другу,
другарици чије  су име извукли;
- Уручивање честитке  другу, другарици  ;
- Утисци деце о часу;
-  Честитка  учитељице  деци  за Нову годину- стихови.


П Р И Л О З И
Драмски текст  за уводни део часа:
Sreћna Nova Godina
Lica: TV spiker, voditelj Ledenko Zimiћ, Stara godina, Nova godina, Deda Mraz, pahuљice
Mesto: TV studio, program uжivo

TV SPIKER: Draga deco, dragi odrasli, dobro veчe жeli vam ekipa naшe i vaшe televizije! Svi vi, draga deco, jedva чekate Deda Mraza, zar ne ?! On pakuje poklone koje ћe vam podeliti. Radujmo se, radujmo se! A sada, dragi gledaoci, naшeg tajanstvenog gosta, boљe reћi goшћu, predstaviћe vam, dobro poznati i svima dragi, voditeљ (naglaшava) LEDENKO ZIMIЋ!

(Ledenko teatralno ulazi, a tv spiker se diskretno povlaчi sa scene).

LEDENKO ZIMIЋ: Dobro veчe, gutn abend, bona sera жelim svima i - iznenaђenje za veчeras

(pokazuje prema tajanstvenoj osobi koja je bila okrenuta leђima publici i u tom trenutku okreћe se stolica na kojoj sedi STARA Godina).

Dobro veчe, gospoђo Stara godino! Dobro doшli u naшu emisiju! Recite, kako se oseћate sada kada odlazite? Imate li neki savet koji bi koristio Vaшoj naslednici, Novoj godini?

STARA GODINA (uvreђeno): Ko kaжe da odlazim?! I - nemojte da vreђate - nisam ja baш tako stara! (isprsi se, podigne glavu) Koliko sam vremena provela u salonu za ulepшavanje, pa plastiчne operacije...Gde su mi bore? Nema ih. Da li mi je kosa seda? Nije. Pa, шta joш  hoћete?!

LEDENKO ZIMIЋ: Ali, kako da Vam kaжem, Vaшe vreme je isteklo. Dolazi Nova godina...

STARA GODINA: To ћemo tek da vidimo. Nedam se ja tako lako! A, uostalom, (umiљato i tuжno) navikla sam s vama. Priznajte: nisam bila tako loшa, zar ne?!

LEDENKO ZIMIЋ: Ali, madam, ne moжe tako, znate! Svi znaju da Stara godina ustupa mesto Novoj. I Vi ste bili Nova, seћate li se kakav smo Vam doчek priredili?!

STARA GODINA: Seћam se, naravno (razdragano).To je bilo neшto neviђeno! (ustane ozarena a onda sedne i tuжnim glasom) A sad jedva чekaju da odem - to nije fer (ustaje i odlazi).

LEDENKO ZIMIЋ (gleda za њom): Hvala шto ste bili naш gost! (nastavљa) I tako, dragi gledaoci, za nekoliko trenutaka, u naш studio stiћi ћe (ushiћenim glasom) Nova godina! Evo,samo шto nije doшla(gleda na sat, postaje nervozan, gleda prema vratima) Samo шto nije...Sad ћe ona...Budite strpљivi, dragi gledaoci!

(odjednom, iza vrata se
чuje neka buka, vika)

MU
ШKI GLAS: Ali nema smisla tako...

ЖENSKI GLAS: Шta nema smisla?! (viчe) Na шta liчi ova haљina? Zar takva da pojavim? Znam ja чije je to maslo - one, one...Stare godine! Hoћe da mi napakosti. E, neћeш, matora! I ne treba mi haљina. Moжe i ovako. Snaћi ћu se ja veћ.

(ulazi u studio obavijena u ogroman
шal, smeшi se Ledenku, mahne rukom prema kamerama).

NOVA GODINA:
Ћao svima i dobro vam doшla! Ovaj model koji nosim moжete kupiti u butiku ZIMA SAN.

LEDENKO ZIMI
Ћ: O, tako mi je drago шto Vas vidim (poљubi joj teatralno ruku). I gledaoci se raduju,naravno. A sad bih Vas zamolio da nam kaжete шta ste nam pripremili.

NOVA GODINA: O, da, sa zadovo
љstvom (vadi iz torbe neke papire koji joj ispadaju iz ruku).

(
Чita): Sneg, vetar, kiшa, pa opet sneg, sunce, malo hladno, malo toplo, pet jaja, dvesta pedeset grama шeћera...i ju, шta je ovo?! Izvinite, molim vas! (uzima drugi list) Ah, evo: grmљavina, kiшa, pa suшa, bela bunda kratka,bele чizmice...

Pa
шta ovo znaчi?! Ko mi je izmeшao izveшtaje i planove? (besni, lupa nogama o pod). Znam, ne treba niko da mi kaжe - ona, znate koja, neћu ni ime da joj pomenem.

(trenutak posle toga, nasme
шi se mazno )

Gospodine Ledenko, hvala
шto ste me pozvali! Bilo mi je lepo s vama ali жurim, znate: konferencija za шtampu, snimaњa, prijemi...(odlazi).

LEDENKO ZIMI
Ћ: Au, љudi, шta je ovo?! (hvata se za glavu) Stara neћe da ode, a Nova se ponaшa ko holivudska zvezda.

(otvaraju se vrata i pahul
љice kao balerine utrчavaju u studio a meђu njima je jedan чovek).

LEDENKO ZIMI
Ћ: Gospodine, ko ste vi?

DEDA MRAZ: Zar ne vidi
š - ovo su pahuljice, a ja sam Deda Mraz. Pozivaš Staru i Novu godinu a mene si zaboravio. I ti si mi neki poznati i priznati voditelj!

LEDENKO ZIMI
Ћ: Znaш шta; ne liчiш mi baш na Deda Mraza, gde ti je bela brada i brkovi, sanke i pokloni?

DEDA MRAZ: Obrijao bradu i brkove, ofarbao kosu. Kakve sanke?! U dvadeset prvom veku ja da se vozim sankama! A pokloni? E, pa vidi
ш tu je poшta: spakujem poklone, napiшem adrese i to je to. Slikaju me, ja se smeшim i svima lepo.

Ledenko se hvata za glavu, a onda prinosi ruku srcu, pozlilo mu je. Za to vreme pahu
љice lete oko њega i Deda Mraza i pevaju.

TV spiker ulazi dr
жeћi pod ruku Staru i Novu godinu. Svi se hvataju za ruke i kaжu:

SREЋNA NOVA GODINA !

Листићи  за поделу ученика у групе:
Подела  ученика  на групе  извршиће  се на следећи начин: На   картонима  ће  се налазити стихови  песама  који  су ученицима  познати. Ученици проналазе  другове  и састављају  строфу песме. Када се распореде у групе  отпевају своју песму, а затим следи   подела  материјала  и давање  упуства  за рад у групама.

Група   за Српски   језик

У  освитку  зоре, кроз  сумрачак  тавни,
покривене  снегом, почивају равни.
А  студени  лахор  кроз  долине  мирне
преко  пустих  поља  кад  и када  пирне

 Група  за Математику
Преко  брда, преко брега
и дебелог снега
јуре  неке  чудне  санке
сребрене  и танке

 Група   за  Чуваре  природе
Зима,зима, е  па  шта је,
ако је зима  није лав.
Зима, зима  па некаје,
не  боји  се  ко је здрав.

Група  за Ликовну  културу
Звончићи, звончићи
звоне  на сав  глас.
Смех  и радост  дечје граје
допире до нас.

Група  за сценско извођње
Трепти  звезда  плавим  оком  на  небу  високом,
Пршти, пршти, бела стаза, ево Деда Мраза.
На  шубари   му снег, а  иње  у коси.
Отворте  му  широм  врата,
Поклоне  вам носи.

 Група за српски језик

  1. Заокружи слово  испред реченице  у којој  је велико  слово  правилно употрбљено:
а) Иван и маја  ће дочекати  Нову Годину  у новом  Пазару.
б)Иван  и Маја  ће дочекати нову годину  у Новом Пазару.
в)Иван  и Маја  ће  дочекати Нову годину  у Новом  Пазару.

2.Допуни  реченице  називима  празника: БАДЊИ ДАН, СВЕТИ  САВА, ВАСКРС, ВЕЛИКИ   ПЕТАК, НОВА  ГОДИНА,ПРВИ  МАЈ

1.)    Све школе прослављају _______________________
2.)    Дан уочи  Божића  је празник___________________
3.)    Првог  јануара слави  се ________________________
4.)    Јаја  се   фарбају  на _________________________, а једу  се на _______________________.

  1. Исправи  погрешно написане  речи:
        на  божић  ће   цела  породица  бити на окупу.
       за ускрс  ћемо у школи  имати  распуст.
       радници целог света славе први мај.
      ученици  наше школе  припремеју приредбу  за нову годину.
      све школе  прослављају  светог саву.

4. Поред  имена  својих другова  запишите писаним словима  назив  славе коју слави.

Име  и презиме
  Назив   слава
Анђела  Богдановић

Драгољуб  Богдановић

Филип  Вилотијевић

Иван  Зуцовић

Страхиња  Ђорђевић

Милица  Лазаревић

Јелена  Јеремић

Вељко  Спасојевић

Танасије  Радојевић

Анастасија  Стевановић

Тања  Богдановић

Маријана  Дробњак

Нина Ђорђевић

Немања  Зуцовић

Ђорђе  Зуцовић

Александар  Марковић

Никола  Мијаиловић

Тамара  Миливојевић

Миленко  Радојевић

Марија Шћеповић

Михаило  Шћеповић


5. Пети задатак из техничких разлога није објављен. Извињавам се ауторки.

6.  Представите  сликом један празник   и  напишите неколико реченица  о њему.

Група за Ликовну културу
Задатак:
Од   добијеног материјала направите   украсе  за јелку , украсе  од  теста обојити изведеном бојом – наранџастом  која се добија мешањем   основних  боја  црвене  и жуте, сачекати  да се осуши  а затим украсити  користећи  орнамент.

Материјал: украси   од теста,  темпера боје, колаж папир, шишарке, орах, кутије, украсни папир, пластична јелка, конац у боји...

                                  Група  за Чуваре природе
Задатак:
  Прочитајте  следеће песме, залепите их на хамер, илуструјте и направите плакат за заштиту јелки.

 Тужне   јеле
 Када се  час доласка
Нове  године  приближи,
јелама  се срце растужи.

Поносни млади четинари,
пожеле да су већ стари,
па да њихова велика  стабла
шуме красе и гнезда чувају,
а не да у неким собама заблистају,
а онда да  им животи нестану.

Зато  они  људима поручују:
,,Окитите  пластичне  јеле,
нек  у пуном  сјају блистају,
деца нека  се радују.
Нек  свима лице срећа краси,
а  нама да  се живот не гаси.
Ми  ћемо  кисеоник стварати,
па ће нам планета дуже трајати.
Нека и ваша деца
 испод наше крошње уживају,
птице нека гнезда свијају.
Деда Мраз  нека  и нама  срећу донесе,
шумама  нашим   да   се  људи    поносе.

  Група  за Математику
Ученици решавају задатке , проналазе решења  на украсима и лепе их на  украс , а затим   каче на јелку.

  1.  На украсу  се налазе написани следећи задаци : ученици их решавају  и боје то поље  :

8 • 10 =        15  • 10=       10  • 123=       456  • 10= 

100   7=       6   100=      13    100=     189   100=

  1. Марко је имао 1000 динара. Купио је 6 новогодишњих украса  по 100 динара. Колико је новца остало Марку?

  1. На једној новогодишњој тезги било је 10 белих пластичних јелки  и 13 пута више зелених јелки. Колико је било јелки на  тој  новогодишњој тезги?

  1. Ана је окитила јелку за Нову годину. Не јелку је окачила 8 црвених лампиона,  плавих  10 пута више него црвених,  а  жутих 2 пута мање  него  плавих  и црвених заједно. Колико је лампиона на  новогодишњој јелци?

  1. Никола је за Божић био положајник   и добио  је 1000 динара. Половину  новца је дао сестри, а четвртину брату. Колико је новца остало Николи ?

  1. Саставите текстуалан задатак  у коме ћете употребити назив неког празника.

7.Саставите  текстуалан  задатак о неком празнику према изразу:
25+ (25  • 10 ) =

Група  за   сценско извођење
Добили сте лутке од стиропора на штапићима : Деда Мраз, дечак, девојчица, ирвас,  Снешко  Белић . Ваш задатка је да смислите драмски текст  у којем ће ови ликови бити јунаци , а затим да  то одглумите.

Честитка ђацима
Децо Тавника, моји ђаци,
желим  вам сву срећу света,
да нема туге на лицу детета.
Задаци нека вам буду лаки,
да  можете  решити  сваки.
Учење  да  не  буде  мука.
Времена  за игру да  имате ,
од  среће да сијате.
Жеље  нека  вам се остваре.
Нек  вас сунце  свако јутро буди,
да постанете  добри  људи.
Понос   ваших  родитеља,
школе и учитеља.

Нема коментара:

Постави коментар