понедељак, 21. октобар 2013.

У ЗДРАВОМ ТЕЛУ- ЗДРАВ ДУХ

 Учитељица Слађана Кољибабић из Смедерева, која је 5.октобра присуствовала семинару Интеграција, корелација, занимација, урадила је брзо и без грешке свој ''домаћи задатак'' и послала  одличну припрему за тематски дан под називом У здравом телу-здрав дух, који је реализован са ученицима 2.разреда. У реализацији су учествовале: Маријана Васиљевић, психолог,  Драгана Јовичић, наставница енглеског језика и учитељи већа другог разреда Татјана Ристић и Марија Стефановић. Дивно је имати овако одговорне и креативне колегинице. Хвала на сарадњи!!!


ОПШТИ ПОДАЦИ:
Учитељица:
Слађана Кољибабић
Разред:
2.
Часови:
Физичко васпитање, Српски језик, Математика, Грађанско васпитање  
Време трајања:
3 школска часа

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Час по реду:
1.
Предмет:
Српски језик
Наставна јединица:
Прича по низу слика
Тип часа:
Обрада
Облик рада:
индивидуални, фронтални,
Наставне методе:
текстуална, илустративна, интерактивна на релацији учитељ- ученик, дијалошка
Наставна средства:
Power Point презентација са много слика и музиком, реквизити за спортске игре, штампан материјал за ученике (да не би морали да преписују у свеске, добиће материјал да залепе у свеске)
Техничка помагала:
И-табла
Специјални облик наставе:
Интегративна настава, хоризонтална и вертикална повезаност градива
Временска артикулација часа:
Уводни део: 5 - 6 мин
Главни део: 30 - 35 минута
Завршни део: 5- 6 минута
Време је дато оријентационо. Главни део зависи од активности ученика и брзине којом ће одговарати на питања.
Корелација;
Српски језик, музичка култура

Место одржавања часа:
Учионица , сала за физичко васпитање
ЦИЉ ЧАСА:

Обрада нових садржаја о спорту и значају спорта за здрав живот и дух  кроз хоризонталну и вертикалну  повезаност градива из различитих предмета  а све  кроз активан рад ученика и интеракцију учитељ – ученик.
ЗАДАЦИ ЧАСА:


Образовни:

-          повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима,
-          савладавање новог градива о значају спорта,
-          долажење до нових сазнања и усвајање тих сазнања

Функционални:


-          усвајање здравих животних навика и здравог  
     стила живота,
-          брига за сопствено здравље,
-          чување здравља,
-          гледање филма где ће увидети  значај спорта   

Васпитни:
-          Развијање одговорности према себи и свом здрављу
-      Развијање позитивног односа према спортским активностима
     -      Неговати и развијати способност за сарадњу и осећање припадности групи.
Садржај рада:
Уводни део:
Разговор о «Спортској недељи «
 Мотивација за рад:
Цртани филм :
« Дан за спорт »
и“Шиља гимнастичар „
-Истицање циља часа
 Главни део:
-          Презентација за час је направљена тако да кроз одговоре на питања ученици обрађују нове садржаје радиво је повезано са знањима која су ученици стекли у претходним разредима. Презентација обилује сликама, што је деци увек занимљиво. У презентацију је убачена и адекватна музика, песмица Б. Коцкице ‘’Ми смо спортисти,’’ http://www.youtube.com/watch?v=AyP7wX5CHY0)  (  и песмица  ‘’ Решио сам неким спортом да се бавим’’ (http://www.youtube.com/watch?v=D0LHOT4r9KM) Песмице се налазе негде на средини часа и пред крај часа.
Завршни део:
Обнављање градива:
2. час
Предмети:
Српски језик, , Математика
Наставна јединица:
Српски језик - ‘’Причање по низу слика’’- кроз практичан рад
Физичко васпитање – брзо трчање на 30 м – спортске игре
Математика – Сабирање и одузимање бројева
Тип часа:
Понављање градива и такмичење  ученика
Облик рада:
Групни
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, кооперативна, разговор, интерактивна
Наставна средства:
Ознаке за групе, наставни листићи са задацима  за групе, спортски реквизити за спортске игре.
Специјални облик наставе:
Интегративна настава , хоризонтална и вертикална повезаност градива
Временска артикулација часа:
Час траје 45 минута и није издиференциран на она класична три дела пошто је први час заправо увод у други.
Корелација;
Природа и друштво, музичка култура, Грађанско васпитање
ЦИЉ ЧАСА:

Да ученици повежу знања о спорту са часом  српског језика , математике и физичког васпитања, да ураде практичне вежбе и реше своје задатке.
-           Развијање позитивног односа према спортским активностима
-           Дружење ученика
-           Неговати и развијати способност за сарадњу и осећање припадности групи.
-           Васпитање свесне дисциплине
-           Развијање спретности и брзине
-           Развијање брзинске издржљивости
-           Развијање свих брзинских кретних карактеристика и снаге мишића ногу.
-           Развијати статичку снагу и снагу мишића тела
ЗАДАЦИ ЧАСА:

Образовни:

- да ученици покажу колико су знања усвојили на претходном часу

Функционални:

-            Повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима
      -      Примена знања са претходних часова,
- Развијање логичког мишљења и закључивања,
- интеракција  међу децом и интеракција учитељ- ученици
- Помоћ ученика са бољим успехом ученицима са слабијим успехом

Васпитни:
-          васпитавање сарадничких односа
-          развијање љубави према себи и свом здрављу
-    јачање самопоуздања код деце
Садржај рада:
Уводни део:
Истицање циља часа.
Пошто се само надовезујемо на садржаје са  претходног часа, није нам потребан посебан увод у тему. Практично, час српског језика је био увод у све остале часове.
Као мотивација за рад послушаћемо песму ‘’Ми смо спортисти’’
Затим следи подела ученика у групе и увођење ученика у садржај рада на часу (давање инструкција).

Прилог бр. 1

Група за српски језик

Задатак:
ПРИЧА У СЛИКАМА
Саставите причу на основу слика , дајте наслов, и поруку ваше приче
АСОЦИЈАЦИЈА
Геометријско тело
Годишње доба
Циљ
Витамини
Баскет
Пахуља
Трим
Дрен
Пумпа
Снег
Крос
Чист ваздух
Л О П Т А
З И М А
Т Р Ч А Њ Е
З Д Р А В Љ Е
С П О Р Т

Прилог бр. 2

Група за грађанско васпитање
Задатак:
На основу слика, саставите сценарио, поделите улоге и одглумите сцену.


Прилог бр. 3
Група за математику

Инструкције за рад:
Решите задатке и ако вам остане времена обојите слике. Сваки задатак проверите.

БАВИТЕ СЕ СПОРТОМ ЈЕР У ЗДРАВОМ ТЕЛУ И ДУХ ЈЕ ЗДРАВ!!!!!


1.                  Израчунај :

23  + 6 =         57 – 4 =          27 + 7 + 6 =
48  + 2 =         90 – 6 =          46 – 20 + 5 =
57  + 8 =         54 – 9 =          (58 + 9) – (39 + 8) =
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT_Z4BucMZsTBoUOH9bV_SLAF7u0ro-Llv0DVo9FDlqHOjT576a

 2.        За  Спортску  недељу у школском дворишту је било 57 дечака и 43 девојчице. 8 ученика није дошло у школу. Колико ученика је учествовало у спортском дану?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_________________________________________________
3.         II/1  је убацило 17 лоптиц у кутију, II/2 , а II/3  4 лоптице мање него II/1  . Колико је лоптица у кутији?
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________


 4.        Прва екипа је оборила 36 чуњева. Друга екипа 12 чуњева мање него прва, а трећа 16 чуњева више него друга екипа. Колико је чуњеваостало необорено, ако се зна да је укупно било 100 чуњева?
_________________________
__________________________
__________________________
__________________________
____________________________________________________________


5. Напишите и решите 2 слична  текстуална задатак

НАСТАВНИ ЛИСТИЋ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА


НЕДЕЉА СПОРТА
9.10.2014.ГОД
ЦИЉ И ЗАДАЦИ СПОРТСКОГ ДАНА:
-          Развијање позитивног односа према спортским активностима
-          Дружење ученика
-          Неговати и развијати способност за сарадњу и осећање припадности групи.
-          Васпитање свесне дисциплине
-          Развијање спретности и брзине
-          Развијање брзинске издржљивости
-          Развијање свих брзинских кретних карактеристика и снаге мишића ногу.
-          Развијати статичку снагу и снагу мишића тела
ПРИПРЕМНИ ДЕО
Договор о начину рада. Подела ученика на групе и договор о учешћу ученика у такмичарским играма.
ВЕЖБЕ ЗАГРЕВАЊА
Ходањес опонашањем; Ходање на разне начине ( са променом брзине, броменом темпа, на прстима, петама, и сл.)
Трчање комбиновано са ходањем
Трчање уз разне задатке ( скочити, окренути се, прескочити препреку, чучнути, сести и сл.)
ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА
·         На пешачком прелазу
·         Пецамо рибу
·         Косимо траву
·         Ветар савија жито
·         Трка коњића
ТАКМИЧАРСКЕ ИГРЕ
1.      Погађање чуња (пластичне флашице, лоптице)
2.      Слагање пазли
3.      Трчање у пару са везаним ногама
4.      Скупљачи јаја
5.      Преношење лопти у пару без руку
6.      Напунимо флашу водом
Завршне активности
-          заједничко поспремање реквизита
-          игра по избору ученикаАутор часа: Слађана Кољибабић

У реализацији учествовали и Маријана Васиљевић, психолог и  Драгана Јовичић, наставница енглеског језика и учитељи већа другог разреда Татјана Ристић и Марија Стефановић.

Нема коментара:

Постави коментар