недеља, 17. фебруар 2013.

КАД ПОРАСТЕМ БИЋУ


ОШ „Витановац“ Витановац

 Осмислиле учитељице:
Данијела Стефановић
Иванка Миловановић
Зорица Вујичић

Општи подаци о часу:
Назив школе
ОШ „Витановац“
Место
Витановац
Предмет
Српски језик, математика,              природа и друштво, ликовна култура
Разред
Трећи

Стручни подаци о часу:

Наставни предмет
Наставна јединица
Тип часа
Уводни час је из


Српски језик
„Стакларева љубав“, Гроздана Олујић
(2. час)
 обрада
Математика
Сабирање и одузимање до 1000
обнављање
Природа и друштво
Делатности људи
утврђивање
Ликовна култура
Затворени простор
вежбање


Наставна средства:
Читанка, наставни листићи за групе, укрштеница, разнобојни папири, тканине, траке, пресоване биљке, исечци из часописа, лепак, маказе, папир већег формата
Наставне методе:
Метода разговора, писаних радова, илустративна, демонстративна, радионичарска
Облици рада:
Фронтални, групни, индивидуални
Корелација:
Сви наведени садржаји су у међусобној корелацији
Трајање часа:
135 минута (3 школска часа)
Активности ученика:
Чита, уочава,запажа, објашњава, групише,  изводи закључке, посматра, организује, сарађује, презентује, процењује
Активности учитеља:
Организује, упућује, подстиче, усмерава, уводи иновације у наставни процес, контролише рад ученика


Циљ часа:
Даљи рад на тумачењу предметности књижевног текста (српски језик), утврђивање садржаја из природе и друштва, обнављање градива из математике. Повезивање ових садржаја са садржајима ликовне културе кроз интегративну наставу.
Задаци:

Образовни:
-обрада (продубљивање), утврђивање, обнављање градива кроз добро осмишљене и вођене активности
-увођење иновација у наставни процес
-усвајање, формирање основних појмова о друштвеном окружењу
-разноврсне активности ученика у настави
Функционални:
-развијање логичког мишљења и закључивања
-оспособљавање ученика за критичко процењивање
-примена стечених знања у решавању задатака
-богаћење речника
-развијање одговорног односа према себи и окружењу и уважевање других
-развијање радозналости, истраживачког духа
-развијање креативности
-подстицање професионалне оријентације ученика
Васпитни:
-социјализација ученика кроз рад у групи
-развијање љубави и интересовања за различита занимања
-изражавање властитог мишљења
Естетски:
-развијање и изграђивање естетских ставова
-неговање и развијање осећаја за лепо

Фазе часа
Садржај часа

Уводни део
(  30 мин.)
-решавање укрштенице
-истицање циља часа
-разговор о тексту „Стакларева љубав“ у складу са анализом текста са претходног часа обреде  (тема, ликови, редослед догађаја, поруке)
-подела деце у групе методом случајног избора
-давање инструкција за рад
Главни део
( 60 мин. )
-ученици раде задатке по групама
Групе за српски језик, математику и природу и друштво раде на наставним листићима (прилог 2,3 и4)
Група за ликовну културу тродимензионално приказује затворен простор (цвећара). Ученици најпре осмишљавају композицију простора (скицирање), а затим техником колажа приказују детаље. При раду користе папир већег формата, разнобојне папире, колаж папир, тканину, траке, пресоване биљке, исечке из часописа, лепак, маказе (прилог5).
-учитељ помаже и надгледа рад по групама
-даје потребне инструкције
-ученици сарађују у групи
Завршни део
(45 мин. )
-презентација ученичких радова
-„Пантомима“-игра у којој свака група бира представника који ће показати загонетно занимање

Прилог бр.1
За уводни део часа


З
И
Д
А
Р


Л
Е
К
А
Р

М
А
Ш
И
Н
О
В
О
Ђ
А


У
Ч
И
Т
Е
Љ

А
У
Т
О
М
Е
Х
А
Н
И
Ч
А
Р

С
Т
А
К
Л
А
Р


К
Њ
И
Ж
Е
В
Н
И
К

О
Б
У
Ћ
А
Р


Човек који зида.
Носи бели мантил и лечи људе.
Учи нас прва слова и дочекује у школи.
Онај који поправља аутомобиле.
Човек који од стакла обликује предмете.
Други назив за писца.

Прилог бр.2
Група за српски језик
1.     Зашто стаклар одвраћа сина од стакларског заната?
2.     Шта је дечака опчинило па нија био у стању да послуша очев савет?
3.     Време је пролазило а дечак није одустајао. Зашто?
4.     Дечак је успео да направи цвет, а затим __________________
5.     Трећа грудва стакла тањила се и преображавала у ...
6.     Шта је све дечак успевао да направи од стакла?
7.     Светлоока је обећала дечаку вечну љубав али га је упозорила на нешто. Наведи и објасни њене речи.
8.     Једног тренутка, у љутњи и не размишљајући дечак је гурнуо девојчицу. Шта се догодило?
9.     Време је прошло, дечак је постао отац. Када је угледао први стаклени цвет свога сина стаклар је схватио________________
10.                        Да ли се приче о сновима понављају само стакларима?
11.                       Подвуци субјекат и предикат:
             а) Мајстори из стакларе су га у чуду посматрли и покушавали да докуче ко му помаже.
              б) Лепотица од стакла се осмехну, а младић ускоро заборави и своју стрепњу и њену опомену.
     12.Следеће реченице прошири речима које означавају време, место и начин вршења радње.
              а ) Дечак прави фигуре од стакла.
              б ) Светлоока је опоменула дечака.
    13. Одреди реченице по значењу и облику.
Реченица
Значење
Облик
Кад порастем и ја ћу постати стаклар!


Бићеш увек са мном?Док ме не удариш или не гурнеш, запамти!


Љубав је крхкија од стакла.
14. Објасни речи:
занесен-__________________               ковитлати-_________________
безоблична-_______________               опазити-__________________
прозирно-_________________              вила-_____________________
здела-_____________________             пехар-____________________
преображавати-________________       чаробњак-________________
ишчезнути-__________________          творевина-_______________
стаклара-___________________            занат-___________________

15. Наведене речи из 14. задатка разврстај у табели.
Именице

Глаголи


16. На основу чега можемо закључити да је „ Стакларева љубав“ бајка?

Прилог бр.3
Група за математику

1. Лекар је у месецу јануару имао 175 женских и 249
мушких пацијената. Колико је укупно пацијената има лекар? 

2. Трговац је набавио 550 кг брашна. Продао је 275 кг. Колико је килограма брашна остало у радњи?
3. Златар је има 356 прстенова од жутог злата и 298 од белог злата. Продао је укупно 325 прстенова. Колико је прстенова остало у златари?
4. На једном семинару било је укупно 840 учитеља. 234 учитеља је дошло из Краљева, 196 из Чачка, а остало су учитељи из Београда. Колико је београдских учитеља на семинару?

5. Помози фотографу да израчуна број снимљених фотогрфија из албума а и b.
a
b
a+b
a-b
236
178


418

673


368

147
532


343

6. У Нишу је укупно 472 занатлија. Обућара је 173,сајџија је за 58 мање, а остало су молери. Колико је молера у граду Нишу?
7. Стаклар је за годину дана направио укупно 680 ваза, бокала и чинија. Ваза и чинија заједно је 203, бокала и чинија 317. Колико је направио ваза, колико чинија и колико бокала?
8. Двојица рибара су уловили 1000 риба. Први је очистио 366 риба, а други 97 риба мање. Колико је остало неочишћених риба?
9. Посластичар је умесио одређени број колача. Пре подне је продао 115, а после подне 95 колача. Увече му је остало 28 колача. Колико је колача умесио? Састави и реши једначину.
10.                       Користећи називе занимања напиши текст за понуђени израз.
              (1000-428)+196=

Прилог бр.4
Група за природу и друштво    

     1.Шта су производне делатности? Објасни.
2.Наведи производне делатности.
3.Шта су непроизводне делатности? Објасни.
4.Непроизводне делатности су: просветна делатност,____________
5.По чему се разликују производне делатности?
6.Поред сваке делатности напиши одговарајући број

___ пољопривреда
___здравство
___индустрија                                       1. производна делатноат
___образовање                                        2. непроизводна делатност
___туризам
___саобраћај

7.Наброј занимања људу у оквиру пољопривредне делатности.
8.Повежи линијама сировине и одговарајуће производе.
Дрво                                               обућа
Кожа                                              сок
Пшеница                                        намештај
Месо                                               лопта
Сунцокрет                                      виршла
Бресква                                           јогурт
Пластика                                        хлеб
Гума                                                кечап
Млеко                                             флаша
Парадајз                                          уље
9.Које се фабрике налазе у твом крају и шта производе?
10.Спој линијом шта коме треба.

Вајар                                                   фен
Ратар                                                    вага
Сликар                                                 глина
Фризер                                                 трактор
Електричар                                          жица
Продавац воћа                                    боје

11.Спој линијама где ко ради.

Медицинска сестра                  библиотека              учитељица
Педагог                                      позориште               лекар
Глумац                                       школа                       режисер
Библиотекар                              болница                   костимограф

12.Напиши које послове обављају:
         Молер
         Посластичар
         Аутомеханичар

11.                       а)Објасни пут од зрна пшенице до хлеба.
 б)Прикажи тај пут у 5 сличица.
          Прилог бр.5
Група за ликовну културу

Од добијеног материјала направите колаж „Цвећара“. Најпре осмислите, скицирајте изглед просторије на великом папиру. Затим направите колаж са свим важним детаљима (користите разноврсне материјале).

Нема коментара:

Постави коментар