недеља, 17. фебруар 2013.

''Јесен је јесен рана''


ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Назив школе:
ОШ''Анта Богићевић''
Место:
Лозница
Предмет:
Српски језик, , Mузичка култура, Ликовна култура све у корелацији са  Чуварима природе
Разред:
IV
Датум:
29.септембар 2011.
Учитељ:
Драгица Глишић и Јасмина Мишић

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Наставна јединица и тип часа:
ЈЕСЕН ЈЕ ЈЕСЕН РАНА

Основа часа је наставна јединица изсрпског језика  ,,Јесен“Војислава Илића-обрада
  Mузичкa култура,,Јесен“Ж.Ђуровића-утврђивање
 Ликовна култура
  Чувари природе
Наставна средства:
ЦД , картончићи у бојама јесени,јесењи плодови(кестен,шишарке),пластелин,конац,спајалице...
Tехничка помагала:
Рачунар
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, разговор, демонстративна, метода усменог излагања, амбијентална, кооперативна, радионичарска

Облици рада:
 фронтални, групни рад

Корелација:
Сви наведени  часови су у корелацији међусобној
Специјални облик наставе:
Интегративно учење
Трајање часа:
135 минута – три школска часа

Активности ученика:
посматра, слуша, говори, закључује, организује, сарађује, презентује, процењује
Активности учитеља:
организује час,  упућује, инструира, помаже, подстиче, уводи иновације у наставни процес, контролише рад ученика


ЦИЉ ЧАСА:Уочавање,доживљавање промена у природи везаних за јесен кроз хоризонталну и вертикалну повезаност градива из  различитих предмета а све кроз активан рад ученика и интеракцију учитељ-ученик.


ЗАДАЦИ ЧАСА:

ОБРАЗОВНИ:- развијање осећања за аутентичне естетске    вредности у књижевности 
- даље развијаље музичке писмености и обима дечјег гласа
- оспособљавање ученика за комбинаторику
ФУНКЦИОНАЛНИ:
                                   
- сналажење деце у природи
- безбедно и сигурно прикупљање листова
- развијање креативности
- примена знања у конкретним ситуацијама
ВАСПИТНИ: 
- развијање културе понашања у природи
- развијање сарадње у групи
- развијање толерантног понашања и другарских односа

ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА:
Уводни део :
Око25минута
Главни део:
око 60  минута
Завршни део:
око  50 минута

Уводни део:
У уводном делу применити технику ,,грозд“
На табли нацртамо круг и упишемо реч јесен.
Ученици треба да смисле што више придева који описују ово годишње доба.Кад ,,грозд“буде попуњен следи кратак коментар.Разговарати са ученицима о томе са ким/чим можемо упоредити јесен.Ако неки ученик помене реч царица,прекидамо поређење и најављујемо циљ данашњег рада.
Изражајно читање песме и кратак осврт на доживљај.

Главни део:
             Ученици се деле у  3 групе на основу облика и боја картончића. Ко има одговарајући облик укључује се у ту групу. Кратко образлажу како су се формирали.
  I група ( српски језик) :
Ученици читају песму,,Јесен“В.Илића и одговарају на питања:
1.Очему песник пева?
2.Каква осећања у вама буди ова песма?
3.Каква је јесен на почетку а каква на крају?Откриј у песми лепоту и богатство јесењих призора,препознај благи немир и предосети тугу касне јесени.
4.Пронађи песничке слике.
5.Замисли да си ти јесен.Какве би савете упутила деци а какве птицама?
6.Опиши укратко јесен у твом граду.
II  група : (Ликовна култура)
Од раније прикупљеног материјала(плодови јесени:шишарке,кестење,кукурозовина,вреже,зрневње...)ученици праве корпице и разне декоративне предмете.
III  група  ( Музичка култура )
   Ученици имају задатак:
1. Прочитају текст песме "Јесен"Ж.Ђуровића
2. Певају песму солмизацијом са тактирањем.
3. Свирају и певају песму
ОДГОВАРАЈУ НА ПИТАЊА
1.Како се зове такт у којем је компована песма?
2.Колико различитих тактова се налази у њој?
3.Колико различитих трајања тонова се налази у песми?
шамо на њој ?
?

Завршни део:
-Презентација група, дискусија ...
-Заједнички импровизујемо мелодију на текст песме ,,Јесен“В.Илића.Певушећи сви смо у школском дворишту .Прикупљамо што разноврсније опале листове.Одлажемо их у корпе које су ученици правили а потом их разврставамо по пореклу на украсне и лековите .Правилно их конзервирамо да би у наредном периоду на часу Чувара природе израдили ХЕРБАРИЈУМ.Нема коментара:

Постави коментар