недеља, 17. фебруар 2013.

+Растко Немањић- Свети Сава


ОШ''Драган  Ђоковић  Уча '' Лађевци

Назив школе:
ОШ''Драган   Ђоковић  Уча''
Место:
Лађевци
Предмет:
Српски језик, математика, природа  +и друштво , ликовна култура
Разред:
4.
Датум:

Аутори:
Лозица  Радетић, Гордана  Симовић, Данијела  Љубисављевић, Зорица  КрунићСТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
ТИП ЧАСА


Српски језик

,,Најбоље  задужбине“ Народна  легенда


 Обрада

Математика 
Решавање  задатака
Утврђивање и вежбање

Природа  и друшрво
Доба Немањића
Утврђивање
Ликовна култура-
Површина- простор
Вежбање

Наставна средства:
читанка, уџбеник  за природу  и друштво, текстови  о Светом Сави,
наставни листићи за групе, колаж папир, темпере , маказе, картон, слике манастира.
Tехничка помагала:
Рачунар
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, разговор, демонстративна, метода усменог излагања, илустративна, кооперативна, радионичарска, метода сценске игре

Облици рада:
индивидуални,  групни рад,  фронтални

Корелација:
Сви наведени  часови су у корелацији међусобно и у корелацији са музичком културом

Трајање часа:
135 минута – три школска часа
Активности ученика:
посматра, слуша, говори, закључује, организује, сарађује, презентује, процењује, глуми
Активности учитеља:
организује час,  упућује, инструира, помаже, подстиче, уводи иновације у наставни процес, контролише рад ученика

ЦИЉ ЧАСА:
Обрада новог градива из српског језика и утврђивање и обнављање савладаног градива из математике и природе и друштва кроз интеграцију сродних садржаја из различитих наставних предмета где се свим предметима посвећује иста пажња.


ЗАДАЦИ ЧАСА:
ОБРАЗОВНИ:- савладавање новог градива и утврђивање и обнављање старог кроз добро осмишљене и вођене активности

- увођење иновација у наставни процес

-отварање простора и стварање могућности за разноврсне активности ученика у настави

ФУНКЦИОНАЛНИ:
                                   

- развијање и јачање самопоуздања и задовољства у настави

- коришћење постојећих дечијих интересовања да би се настава приближила ученицима и учинила смисленијом и занимљивијом

- подржавање активности и самосталности
ученика и њихово брижљиво усмеравање

- развијање креативности

-развијање способности за јавно наступање
ВАСПИТНИ: 
- развијање  моралних  особина:солидарност,дарежљивост,хуманост, пожртвованост.
- васпитавање одговорности у раду

- васпитавање сарадничких односа

- изражавање властитог мишљења
ЕСТЕТСКИ:
-          развијање осећаја за лепо кроз сцену, глуму,   ликовне радове

-          развијање естетских ставова и критеријума

ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА:
Уводни део :
45 минута
Главни део:
око 45 минута
Завршни део:
око 45 мин
Претходна ситуација:
На претходном часу Природе и друштва ученици  су упознати  са животом и радом Светог Саве. За овај час  имали су задатак да сазнају нешто више о њему и  да пронађу текстове  о Светом Сави.
Садржај рада:
  1. Српски језик- бави се анализом приче.
  2.  Математика-решава задатке са темом о Светом Сави.
  3. Природа и  друштво-историјски осврт на лик и дело Растка Немањића.
  4. Ликовна култура-осликавање доживљаја дела.
  5. Група  за драмско изражавање-драматизација текста.
Све групе праве велики пано.


Уводни део:
- Показивање  слике манастира  и  упознавање  са значењем речи- задужбина;
- Учитељ чита текст ,,Најбоље  задужбине“
-Краћи  разговор  о тексту и утиску који је оставо на њих  текст;
-Подела   ученика у групе и  давање упуства за рад.


Главни део:

- Ученици раде своје задатке у групама;
- Учитељ помаже и надгледа рад;
- Давање додатних инструкција тамо где је то потребно;
- Ученици сарађују и траже објашњење ако имају нејасноћа;

Завршни део:

- Презентација ученичких  радова ;
- Певање ,, Светосавске химне“;
- Утисци деце о часу;


П Р И Л О З И
Група   за  Српски језик

* Пажљиво прочитај текст још једном па одговори на следећа питања.

1.Зашто  два   богаташа  долазе   баш код Светог Саве  по савет?
2.Како разумеш  богаташеве речи  да богаство,, неће дуго трајати“
3.Шта их саветује Свети Сава?
4. Куда су кренули  богаташи?
5.Шта је урадио  старији богаташ? Наброј из текста његове задужбине.
6.Шта је урадио млађи богаташ ? Наброј из текста  његове задужбине.
7. Које  су задужбине  за Светог Саву  значајније ? Зашто?
8. Подвуци  у тексту  реченице које могу бити  порука текста и препиши их у свеску.

Група  за математику

  1. Израчунај:
а) 1356+ 1925=                           б) 2450+ 764:2=
в)2846-1234=                              г) 2013- 844:4=

2.Реши   једначину:
( x+564)-1 350= 5134

3.Свети Сава је рођен 1175 .  а   умро 1235.Израчунај колико је година живео.

4.  У манастиру   Жича 1217. године  брат Светог Саве  Стефан Немањић крунисан је за краља. Израчунај колико је  од  те  године до данас  прошло година.

5. Манастир  Хиландар, кога су основали Стефан Немања  и Свети Сава посетило је једног дана 1456  људи, а другог дана 567 мање него првог дана . Колико је људи посетило манастир Хилендар за ова два дана?

6. У манастир   Студеницу, задужбину Стефана Немање   допремњена је  1 тоне  брашна, кромпира   760 килограма  мање него брашна, а  воћа   5 пута мање него брашна и кромпира заједно. Колико је килограма воћа допремњено у манастир Студеницу?
  
Група   за природу  и   друштво

1.Поред тачне тврдње напиши ДА, поред нетачне Не.
Растко Немањић   је син Стефана  Немањића._______
Србија је 1217.постала краљевина._____
Србија је задужбина Растка Немањића._____
Први српски краљ је био Стефан Првовенчани._____
Свети Сава је школска слава која се обележава 27.јануара._____
Свети   Сава  је први српски архиепископ. ________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2.Како  је  право име Светог Саве?
3.Чији је био син, како се зову његова браћа?
4.Где одлази Раско  из Србије, шта тамо ради?
5.Које  манастире  је Свети Сава  основао?
     6.Размислите о животу Светог Саве  и у пар реченица опишите његов живот( чиме  се бавио, за шта је заслужан)

·         У току рада  користите  сву литературу  коју сте прикупили као и уџбеник.

Група  за ликовну културу

  1. Пажљиво прочитај текст још једном.
  2. Покушај да уочиш мање   целине у тексту и обележи их оловком
( одреди целинама наслове)
  1.  Прикажи сликом доброчинство које ти се највише допало.
Група  за драмско изражавање

1.Пажљиво прочитај текст још једном.
2. Одредите најзначајније драмске  моменте у причи и подвуците их.
3.Покушајте да својим друговима драмски прикажете ову причу.

Нема коментара:

Постави коментар