недеља, 17. фебруар 2013.

НАША ПРОШЛОСТ


Основна школа „Војвода Мишић“ Пецка

Учитељице:Данка Васић
Биљана Гачић
Душица Рацковић
Милена Перић
новембар 2011. године
I ОПШТИ ПОДАЦИ
• Назив школе:

• Место:

• Разред:

• ОШ „Војвода Мишић“

• Пецка

III (трећи) разред

II ОПЕРАТИВНИ ПОДАЦИ
• Наставни предмети:• Наставне јединице и тип часа:


• Време за реализацију:

• Српски језик, Математика, Природа и друштво, Ликовна култура
(све у корелацији са Музичком културом)

• Основа часа је наставна јединица Српског језика.
- Српски језик: „Марко Краљевић и бег Костадин“, народна песма - обрада
- Математика: Мерење времена – година, деценија и век - утврђивање
- Природа и друштво: Живот људи наших крајева некад и сад - утврђивање
- Ликовна култура: Ћилим моје баке – утврђивање

• 135 минута (3 школска часа)
III МЕТОДИЧКА ОДРЕЂЕЊА

• Наставне методе:• Облици рада:


• Наставна средства:
•Техничка помагала:

• Корелација:
• Специјалан облик наставе:

• Дијалошка, монолошка, илустративна, демонстративна метода, метода писаних радова, текстуална метода

• Фронтални, индивидуални, групни облик рада, рад у пару

• Анимација, текст песме, садржај у свескама ученика, садржај на хамеру, наставни листићи, ученички радови, песма „Ерско песма“

CD player

• Наставни садржаји су у међусобној корелацији, а сви заједно у корелацији са Музичком културом


• Интегративна настава
IV ЦИЉ ЧАСА

• Обрада песме „Марко Краљевић и бег Костадин“ и повезивање прочитаног са начином живота некад и сад; савладавање новог градива и проширивање знања ученика о животу нашег народа у прошлости; интеграција сродних садржаја о животу, обичајима, веровањима нашег народа у прошлости у једну целину.

V ЗАДАЦИ ЧАСА
Образовни


 • савладавање новог градива и утврђивање и проширивање старог

• упознавање наше прошлости и стицање нових знања

Функционални

• повезивање петходног знања и искустава са новим садржајима
• примена знања са претходних часова у практичном раду

Васпитни

• развијање љубави према својој земљи и народу
• развијање и неговање патријархалности
• неговање позитивних људских особина

VI ТОК ЧАСА
УВОДНИ ДЕО ЧАСА

наставне методе
наставна средства
облици
рада

• Присуство госта на часу који ће бити маскиран у Марка Краљевића (гост анимира ученике причом о себи, времену у коме је живео, о својим подвизима и јунаштву и на тај начин им помаже да погоде о коме је реч)

•  Кратко подсећање на то шта су епске песме и ко је био Марко Краљевић

• Читање песме и ученички доживљај прочитаног

• Читање са задацима

• Тумачење и записивање непознатих речи

• Подела ученика у групе и давање инструкција за рад


-демонстр.
-дијалошка

-монолошка


-анимација
-текст
песме-садржај у свескама ученика
-фронтални

-индивид.
ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА

наставне методе
наставна средства
облици
рада

• Рад ученика на задацима

• Учитељ прати рад ученика, сугерише, упућује, помаже...

• Ученици сарађују међусобно и са учитељем


-дијалошка
-монолошка
-текстуална
-метода писаних
радова
-илустрат.


-наставни листићи
-садржај на хамеру
-ученички радови

-фронтални
-индивид.
-групни
-рад у пару
ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА

наставне методе
наставна средства
облици
рада

Презентација ученичких радова

• Певање народне песме „Ерско коло“ уз пратњу хармонике и игру

• Повратна информација о савладаности градива
  

-монолошка
-метода писаних
радова
-илустрат.
-демонстр.


-ученички радови

-песма „Ерско коло“

-фронтални
-индивид.
-рад у пару
VII ПРИЛОЗИ
ГРУПА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

Марко Краљевић и бег Костадин
                                                                                    Епска народна песма
1. Ко су ликови у овој песми? ______________________________________________
_______________________________________________________________________
2. О чему разговарају бег и Марко? _________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Како замишљате њихов сусрет и разговор? ________________________________
_______________________________________________________________________
4. Пронађи и подвуци стихове у којима бег показује своје гостопримство.
5. Шта значи реч нечовештво? _____________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Шта Марко Краљевић замера бегу? Пронађи и подвуци те стихове. ____________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Зашто бег не реагује на Маркове оптужбе? ________________________________
_______________________________________________________________________
8. Чији је говор дужи? Зашто? _____________________________________________
_______________________________________________________________________
9. На чију страну се ставља народни приповедач? ____________________________
_______________________________________________________________________
10. Какав је Марко Краљевић? _____________________________________________
_______________________________________________________________________
11. У чему се огледа његово јунаштво? ______________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
12. По чему можемо да закључимо да је био на страни нејаких? Пронађи и прочитај стихове који то потврђују.__________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
13. Шта мислите о бегу Костадину? _________________________________________
_______________________________________________________________________
14. Која особина њега карактерише? ________________________________________
_______________________________________________________________________

15. По чему то закључујете? _______________________________________________
_______________________________________________________________________
16. Како је бег реаговао када је помислио за сиротане да су господски синови? ____
_______________________________________________________________________
17. У чему се огледа његово највеће нечовештво? ____________________________
_______________________________________________________________________
18. Која бегова особина је истакнута тиме што он не одговара на Маркове оптужбе?
_______________________________________________________________________

ГРУПА ЗА МАТЕМАТИКУ

Мерење времена – година, деценија и век
Задаци за вежбање: 
1. Колико је месеци?
3 године = ____ месеци                                   61 дан = ____ месеца
1 година 11 месеци = ____ месеца                  2 године 3 месеца = ____ месеци

2. Поређај по величини јединице мере за време (од највеће до најмање):
1 век, 103 године, 200 часова, 1 деценија, 3 деценије, 11 година.
_______________________________________________________________________
3. Допуни:
4 деценије = ____ година                      2 века = ____ година
60 година = ____ деценија                     700 година = ____ векова

3 века 4 деценије = ____ деценија                  760 година = ____ векова ____ деценије

2 века 5 деценија = ____ година                      4 века 8 деценија = ____ година

4. Израчунај:

45 година + 55 година = ____ век          150 + 60 = ____ века ____ деценија

5. Бакин ћилим је стар 40 година. Колико је то деценија? Колико је то мање од једног века?
_______________________________________________________________________
 Одговор: ______________________________________________________________

6. Бака има 6 деценија 9 година. Њена ћерка Ана је млађа 24 године, а унука Весна је млађа 23 године од мајке.Колико година има Ана, а колико Весна?
_______________________________________________________________________
Одговор: _______________________________________________________________

ГРУПА ЗА ПРИРОДУ И ДРУШТВО

• Поделити ученике у две групе („Некад“ и „Сад“), а затим у оквиру група направити парове. Сваки пар добија задатак:

      1. пар – Живот људи некад                          4. пар – Живот људи сад

      2. пар – Школа некад                                    5. пар – Школа сад

      3. пар – Обичаји некад                                  6. пар – Обичаји сад

• Ученици користе ениклопедије, часописе, новине, књиге које су донели од куће. Њихов задатак је да издвајају одговарајући текст и слике и на крају да заједно направе плакат за учионицу „Наша прошлост“.

ГРУПА ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ

• Ученици имају задатак да од материјала који су донели од куће (тканина, вуна, колаж папир) и уз помоћ темпера направе ћилим.Нема коментара:

Постави коментар