петак, 17. јануар 2014.

Слободне активности у Дечјој недељи

 О.Ш.“ Јоца Милосављевић“       
Багрдан
Стрижило
Јагодина

 О.Ш. „ 19.октобар“     
Маршић
Комарице
Крагујевац   
   Датум реализације: 09.10.2013.године              
Тим: О.Ш.“ Јоца Милосављевић“ Багрдан-Стрижило
  Драганка Димитријевић, проф разредне наставе                            
   Маја Миловановић, проф разредне наставе
   Александар  Радосављевић,вероучитељ
   О.Ш.“19.октобар“ Маршић Доње Комарице
    Даница Станковић, проф енглеског језика
 Снежана Вељковић, дипл учитељ
 Владан Јаковљевић, наст разредне наставе

1.МОТИВАЦИЈА

Циљ нам је би да представљањем  ученика из две школе и дружењем  промовишемо породичне вредности које доприносе позитивној клими за рађање, и пружају подршку одговорном родитељству. Специфични услови рада, близина насеља као и сличан менталитет мештана дао нам је идеју да отворимо врата наших школа и да организујемо један наставни час који ће бити подршка у даљем развоју развоја личности наших ученика. Практичним примером смо хтели да ученицима покажемо да је образовање једнако за све популације у нашем образовном систему. Значај уочавања мањина и толерантност у изражавању разичитости био нам је један од циљева. Свакако је непоходно практично показати да се може сaрађивати и радити у тиму и да је то олакшица и предност коју треба искористити.
                                                        ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА
Намера нам је била да отворимо врата наших школа и да објединимо рад и на тај начин укажемо на равноправност и једнакост у образовању и васпитању.
Оваквим  својим радом доприносимо стварању позитивне климе за рађање, и пружању подршке одговорном родитељству. Присутни ученици биће у прилици да изнесу мишљења и предлоге, поставе питања и саопште своја очекивања.
Сусрет има за циљ подстицање непосредног контакта као темеља партиципације свих актера у остваривању иницијатива и акција за децу и са децом, као и њихових породица.
У делегацији која ће посетити О.Ш.“19.октобар“ у Доњим Комарицама биће ученика из породица  са више деце они су из О.Ш.“ Јоца Милосављевић“ Багрдан-Стрижило        ( чији су становници ромске популације).
У нашем одељењу у Доњим Комарицама имамо ученике који живе у породицама са различитим бројем чланова, али и децу која су у хранитељској породици. У обе  школе наставу похађају ученици из  породица које су многочлане па их на тај начин промовишемо и похваљујемо у „Дечјој недељи“ што је у складу са Стратегијом подстицања рађања као кровног документа за решавање проблема ниског наталитета у Републици Србији.

                            2. Планирање и организација часа

Oпшти циљ часа:
Ø  оспособљавање ученика за уочавање узајамних толерантних  односа  у окружењу;
Ø  оспособљавање ученика за суживот са националним мањинама;
Ø  развијање логичког мишљења и закључивања.

ОПШТИ ЦИЉЕВИ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ СУ:
v 
-скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце,
-указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити и остваривању права деце,
- указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце,
-подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права и оптимални развој сваког детета,
-промоција активног учешћа саме деце у доношењу одлука које их се тичу,
-покретање иницијатива и нових акција које ће доприносити побољшању положаја деце у Републици Србији и остваривању њихових права.
v   
Специфични циљеви часа:
-обнављање и проширивање стеченог знања о животу у порoдици
-развијање способности уочавања различитог постојања породица као основне ћелије друштва и њиховог међусобног односа;
-коришћење основних информационих и комуникационих средстава у настави;
 -развијање прецизности, тачности, креативности  и уредности;
  -развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање природног и друштвеног окружења;
-развијање одговорног односа према себи и окружењу и уважавање других;
 -развијање колективног и  сарадничког духа;
-оспособљавање за сараднички однос у пару и тиму.
Специфични задаци часова:
-упознати  ученике на нов и оригиналан начин  са карактеристикама породице;
-уочити њихов узајамни однос;
-применити знања из вештина и комуникације;
-примењивати правила пристојног понашања у комуникацији са вршњацима у групи;
-развити интересовање за самостално учење и проналажење информација;
-развити радозналост код ученика и продубљивање основа за  самостално или тимско истраживање.

Услови за реализацију часова

Најважнији услов за реализацију оваквог часа је: пространа учионица, рачунар, видeо пројектор и примена правила постављена у „ Конвенцији о праву детета“ у Уједињеним Нацијама.
Распоред клупа у учионици за ову прилику је пет центара за рад.

Задаци за ученике

Сви задаци  које су ученици имали наведени су у презентацији.
Наставна јединица:                                         Јачање здравог друштва
                                                                            (развијање правилне слике о породици)
Тип часа:                                                           обрада
Облик рада:                                                      фронтални, групни, индивидуални, у пару
Наставне методе:                                            метода дијалошка, илустративна, практичних радова,
Наставна средства:                                         папири различитих боја, оловке, фломастери,               
                                                                             хамери, блок, семенке, делови кашичица,
                                                                            презентација, дечје песме CD,
Врста наставе:                                                 Активна настава са ИКТ
Корелација:                                                      Српски језик, Свет око нас, Природа и
                                                                            друштво,  Народна традиција, верска настава,  
                                                                            Енглески језик
Место одржавања часа:                                Учионица са компјутером у Доњим Комарицама
Циљ и задаци часа:                                        Развити позитивну слику о себи, осећај властите
                                                                           вредности, самопоуздања, сигурности,
                                                                           заштићености и људског достојанства.
                                                                           Поштовање својих али и права других.
                                                                           Успостављање комуникационих веза у
                                                                           окружењу.
Очекивани исходи:                                       Ученици ће упознати нове другаре. Стварање
                                                                           позитивне климе између Срба и Рома.Ученици
                                                                           ће развити позитивну слику о себи својој
                                                                           породици али и другим породицама у
                                                                           окружењу; развијање  осећаја властите
                                                                           сигурности, заштићености и људског
                                                                           достојанства.  Посвећивање  пуне пажње
                                                                            стварању подстицајне климе за рађање, уз
                                                                            пружање посебне подршке моделу одговорног
                                                                            родитељства.
Ове године циљ „Дечје  недеље “  је да се посебна пажња посвети доприносу стварања позитивне климе за рађање и пружање подршке развоју модела одговорног родитељства, у складу са релевантним међународним и националним документима и позитивним прописима.
Програм активности обележавања Дечије недеље у 2013. години одвија се под мотом:   Слушајте мама и тата, желим сестру ил’ брата!
Активности на локалном нивоу организација активности сусрета ученика:
*      две школе;
*      из два села;-
*      две општине;
*      два региона
*      Срба и Рома
и има за циљ да  подстичу и промовишу породичне вредности, позитивну климу за рађање и пружају подршку  одговорном родитељству; два издвојена одељења имају ученике српске и ромске популације.
Планиране активности оствариће се  кроз креативно  уметничке активности ученика различитих узраста. Планирано је да се активности одвијају по групама различитог узраста и то: предшколска припремна група; први разред; други разред; трећи разред и четврти разред из обе школе.
ТОК ЧАСА:
1.     АКТИВНОСТ
Дочек гостију, обилазак школе и упознавање –представљање учитеља и ученика на енглеском језику. Добродошлица  ученицима гостима – певање песме „ Здравица“. За овај сусрет сваки ученик имаће беџ са својим именом на одећи.
АКТИВНОСТ
Слушање читања песме „Апел“ и наставак представљања чланова прордице из којих ученици долазе.
Истаћи традицију наших народа да имају много деце у породици и тимски рад из тог времена- МОБЕ.
Вероучитељ треба да препоручи постојање људи и поруку да нас има што више.
2.     АКТИВНОСТ
Слушање и певање уз музику „Једног дана решио мој тата“. Упознавање са задацима по центрима. Центри су организовани тако што ће заједно бити ученици првог разреда обе школе, други центар чине  ученици другог разреда, трећи центар чине ученици трећег разреда и четврти центар чине ученици четвртог разреда. Предшколска припремна група имаће свој центар за рад.
ПОДЕЛА ЗАДАТАКА ПО ЦЕНТРИМА:
Припремна предшколска група има задатак:
-Да смисли причу за сценски приказ (позориште сенки) са циљем промоције љубави и слоге.
1.разред
–Сваки ученик добија нацртан део једне многочлане породице ( мама+тата + и 4 детета) и има задатак да лепо обоји. На крају ће добити плакат где ће све објединити у једну породицу.
2.разред
-Ученици ће имати задатак да напишу у посебно место на цртежу поруку мами или тати. Поруке треба да сугеришу мами и тати да породица треба да има више деце.
3.разред
-Ученици имају задатак да направе породично огледало (2 комада). Материјал: делови пластичних кашичица и картон који треба украсити.
4.разред
- Сваки ученик има задатак да направи рам за породичну слику. Украшавање рама је природним материјалима – семенкама, каменчићима.
4. .АКТИВНОСТ
Извештавање по центрима.
5.АКТИВНОСТ
Певање песме прво на српском језику потом  на енглеском језику - „Кад си срећан“ .За то време учитељи ће имати задатке: да саставе  2 паноа од радова ученика и да направе 2 паноа од ученичких беџева. Циљ је да свако у својој школи има радове ученика са овог часа, али и да имају  у својим школама имена другара које су упознали.( размена )
6.АКТИВНОСТ
Размена радова и припрема за одлазак гостију.

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ

Вредновање постигнућа ученика

        На часу ученицима ће бити постављена питања и задаци на која они треба да одговоре. Оцењивање и вредновање вршиће сами ученици током активности (рад у пару и рад у групи) и када је извештавање по центрима. 
Коначно вредновање постигнућа ученика наставник врши кроз све фазе реализације часова, а посебно по завршеном  часу.


                                                                                                                        

недеља, 12. јануар 2014.

БИЉАНА ВУЛОВИЋ-ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ

Језик је хранитељ народа. Докле год живи језик, докле га љубимо и поштујемо, док њим говоримо и пишемо,прочишћавамо га, умножавамо и украшавамо, дотле живи и народ:може се међу собом разумијевати и умно сједињавати, не прелива се у други, не пропада.

Учитељица Биљана Вуловић и васпитачица Марија Ђорђевић


ОПШТИ ПОДАЦИ О ТЕМАТСКОМ ДАНУ
Школа
Основна школа „Свети Сава“
Место
Издвојено одељење у Барама
Датум
08.11.2013.
Разред
Предшколци, први и трећи
Час по реду
Први, други, трећи , четврти, пети

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ТЕМАТСКОМ ДАНУ
Тема
Вук Стефановић Караџић-Народне умотворине
Предмети
Српски језик, математика, природа и друштво, физичко васпитање,народна традиција и све то у корелацији са музичком културом

ДЕФИНИСАЊЕ ЧАСОВА
Наставни предмет и разред
Наставна јединица
Тип часа
Претходна ситуација
Српски језик 3. разред
Вук Стефановић Караџић-Чаробни прстен-лектира
утврђивање
Четири часа ове недеље посвећена су Вуку Караџићу и народним умотворинама. Ово је пети час систематизације свега што смо научили о Вуку и народним умотворинама.
Вертикална повезаност градива-  задаци у свим разредима биће везани за Вука Караџића,народне умотворине, азбуку...
Хоризонтална повезаност –српски језик, математика, природа и друштво,физичко васпитање и све то у корелацији са музичком културом.
Математика 3. разред
Сабирање и одузимање
(троцифрени и једноцифрени бројеви)
утврђивање
Обрадили смо сабирање троцифреног и једноцифреног броја и одузимање једноцифреног од троцифреног броја.Решаваћемо текстуалне задатке. Текст задатака биће везан за Вука и Вуково дело.
Вертикална повезаност градива-  задаци у свим разредима биће везани за Вука Караџића,народне умотворине, азбуку...
Хоризонтална повезаност –српски језик, математика, природа и друштво,физичко васпитање и све то у корелацији са музичком културом.
Природа и друштво 3. разред
Значајне личности наше прошлости
утврђивање
Обрађена су зрагови прошлости у нашој земљи ( прошлост,на основу чега сазнајемо о прошлости, како се живело некад,...значајне личности ).
Вертикална повезаност градива-  задаци у свим разредима биће везани за Вука Караџића,народне умотворине, азбуку...
Хоризонтална повезаност –српски језик, математика, природа и друштво,физичко васпитање и све то у корелацији са музичком културом
Физичко васпитање 3. разред
Ја посејах лубенице;
Дивна, дивна;
Народне игре
Обрада и утврђивање
Ученици су раније научили игру Ја посејах лубенице.
Вертикална повезаност градива-  задаци у свим разредима биће везани за Вука Караџића,народне умотворине, азбуку...
Хоризонтална повезаност –српски језик, математика, природа и друштво,физичко васпитање и све то у корелацији са музичком
Српски језик 1. разред
Речи и реченице
утврђивање
Ученици првог разреда су упознати са Вуком Караџићем и његовим делом: Обрадили смо већи део штампаних слова.Ученице читају, пишу по диктату, састављају речи и реченице користећи словарицу.
Вертикална повезаност градива-  задаци у свим разредима биће везани за Вука Караџића,народне умотворине, азбуку...
Хоризонтална повезаност –српски језик, математика, народна традиција, физичко васпитање и све то у корелацији са музичком културом.
Математика 1. разред
Упоређивање бројева од 1 до 5
Утврђивање
Претходних дана смо радили бројеве до пет и упоређивање бројева до 5.
Вертикална повезаност градива-  задаци у свим разредима биће везани за Вука Караџића,народне умотворине, азбуку...
Хоризонтална повезаност –српски језик, математика, природа и друштво,физичко васпитање и све то у корелацији са музичком културом.
Физичко васпитање 1. разред
Ја посејах лубенице;
Дивна, дивна;
Народне игре
Обрада и утврђивање

Народна традиција 1. разред
Игре из бакиног детињстава
Обрада

Ученици су упознати са животом у прошлости. Данас ће научити неке од игара којих су се играле њихове баке.
Вертикална повезаност градива-  задаци у свим разредима биће везани за Вука Караџића,народне умотворине, азбуку...
Хоризонтална повезаност –српски језик, математика, природа и друштво,физичко васпитање и све то у корелацији са музичком културом.
Наставни облици
Фронтални, групни, рад у пару
Наставне методе
Разговор, дијалошка, кооперативна, истраживачка, текстуална, демонстративна, илустративна...
Наставна средства
Наставни листићи за групе, старе фотографије,слике пак –папир, лепак,фломастери, маказе,припремљене игре асоцијације....
Техничка помагала
Техничка помагала- НЕМАМО
Специјални облик наставе
Комбинација интердисциплинарног и интегрисаног учења (хоризонтална и вертикална повезаност градива);Диференцирана настава;
Временска артикулација тематског дана
Предвиђено време за тематски дан је четири школска часа.
Време за активности  није наведено, наставник ће сам проценити када треба прећи на следећу активност  и када ће бити паузе.
Садржај рада
-Упознавање са начином рада овог тематског дана;
-Договор о правилима у току рада;
-Записивање правила и качење на видно место.
-Певамо песму „ Распевана азбука“;
-Кроз разговор о песми долазимо до најаве теме за данас ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ
-Обнављање знања која смо стекли о Вуку и народним умотворинама, кроз квиз;
-Подела ученика у групе;
-Квиз;
-Поново се делимо у групе или парове;
-Подела задатака ( задаци ће бити припремљени према способностима ученика).Док ученици 1. И 3. Разреда раде задатке, предшколци илуструју Вука Караџића;
-Рад на задацима;
-Играмо се ( Игрица да се деца разоноде ) ;
- Извештавање;
-Прављење паноа о Вуку;
-Попуњавање евалуационих листића;
Општи циљеви
-Обрадити, утврдити, проширити и обновити знања о Вуку Караџићу, народним умотворинама;
-Развијање љубави и поштовања према културној баштини;
-Упознавање начина  некадашњег  живота и рада, рада Вука Караџића на сакупљању народних умотворина;
-Утврђивање појмова: народне умотворине, народна књижевност, усмена књижевност и народни језик;
-Развијање интересовања за народно стваралаштво;
-Подстицање ученика на читање народне књижевности;
-Разумевање и тумачење пословица, загонетки, анегдота....;
-Тумачење значења питалица , уочавање духовитог, ироничног и сатиричног карактера;
 -Подстицање критичког мишљења у сагледавању њиховог смисла и значаја;
-Упознавање са прошлошћу српског народа;
-Оспособљавање за сналажење у простору и времену;
-Богаћење речника...
-Схватање значаја Вуковог дела;
Специфични задаци
-Тематско повезивање садржаја;
-Формирање навике стицања знања из различитих извора;
-Развијање способности повезивања и примене претходно стечених  знања из различитих области са новим садржајима;
-Подстицање креативности и стваралачког мишљења;
 -Развијање моторичких способности, дружења, међусобног помагања и осећаја припадности колективу;
-Буђење интересовања за истраживачки рад;
Увођење новине и мотивација
Доста дуго радим у малој сеоској школи у комбинованом одељењу( Професор Крстивоје Шпијуновић користи термин комбиновано одељење за истовремени рад учитеља са два, три или четири разреда).Врло често ,учитељи су принуђени да преузму и ученике предшколског узраста.

Настава у комбинованом одељењу одвија се уз многе тешкоће.Школе односно одељења су лоциране у сеоској средини, најчешће «слабо развијеној». То битно утиче на разне димензије наставе:
Ø  Услови(технички, материјални и просторни) у којима се настава одвија нису адекватни; Обично се ради у оскудно опремљеним школама;
Ø  Ученици до школе имају непоуздан превоз или пешаче, чиме се губе и учениково време и његова снага;
Ø  Ученици долазе са мањим предзнањем,имају мање шансе да уче ван школе и родитељи су најчешће нижег образовног нивоа у односу на родитеље ученика у развијенијој средини;
Ø  У самом одељењу основни проблем јесте недостатак времена за директан рад;[1]

После дводеценијског рада у комбинованом одељењу пожелела сам  да својим ученицима омогућим да се упознају  са неким другим, лепшим и занимљивијим моделима иновативне наставе.
Схватила сам да у комбинованом одељењу , као и у неподељеној школи, лежи неисцрпан извор идеја за рад и да се сви недостаци могу претворити у предности.
Неке од предности су мали број ученика,лако је остварив индивидуализовани облик рада и уважавање индивидуалних разлика. 
Заједно са ученицима ,правим сва наставна средства која немам, а потребна су за наставу и што је посебно добро, могу користити разне ствари: слике, часописе, енциклопедије, старе ствари које се могу рециклирати (тканину, картон, пластичне флаше, старе CD-ове...), затим природне материјале (шишарке, каменчиће, маховину, сламу…)
Ученици нису упућени само на учитеља већ су мотивисани да самостално долазе до знања и да међусобно сарађују. Овај начин рада пружа могућност сваком ученику да се ангажује према својим жељама и способностима, оспособљавају се за коришћење и неких других извора знања- часописа , енциклопедија..
И тако док млађи слушају шта уче  старији, старији слушајући шта уче млађи обнављају оно што су већ научили. Повезујемо наставу хоризонтално и вертикално.
Хоризонталном интеграцијом повезујемо садржаје различитих наставних предмета, вертикална се ослања на програме скоро свих наставних предмета од првог до четвртог разреда јер су садржаји распоређени по концентричним круговима.
Када се настава тако организује учитељ добија слободно време за неке друге активности на часу.
У односу на уобичајену праксу, традиционалну наставу, новина није тематски дан, имали смо их пуно, већ мој покушај да неким променама постигнем још боље ефекте.
Приликом реализације тематских дана , ученике сам делила у групе и давала задатке везане за сваки предмет, једна група- један предмет.
Приликом рада у групи увек неко ради више, а неко мање. Одлучила сам да ученике овога пута поделим у парове(ученици ће бити приближних способности) и да мало променим организацију тематског дана и задатака којеће тог дана радити.

Опис специфичних ситуација у мом одељењу

Одељење има једанаест ученика у два разреда ( први и трећи).
Нема ученика који раде по Индивидуалном образовном плану,али постоје индивидуалне разлике у оквиру разреда.Навешћу опис сваког ученика појединачно,у току тематског дана носиће беџеве са бројевима и словима:
Трећи разред (беџеви на којима су бројеви):
1.Чита и има леп рукопис. Подршка је потребна приликом формулисања и записивања реченица,усвајања латиничног писма, разумевања прочитаног текста, аутоматизовања табличног множења и дељења, сабирања и одузимања са прелазом преко десетице.
2.Подршка је потребна при читању и разумевању прочитаног,побољшању рукописа, правилном формулисању и записивању реченица,усвајању латиничног писма. Аутоматизовано је таблично множење и дељење,сабира и одузима са прелазом. Има потребу за кретањем, поглед веома често одлута на терен где се деца играју.

3.Добро чита, рукопис је добар,разликује ћирилицу и латиницу,лепо формулише и записује краће реченице. Помоћ је потребна код сабирања и одузимања са прелазом,аутоматизовања таблице множења и дељења,изради текстуалних задатака из математике.
4.Чита, формулише краће реченице,помоћ и подршка је неопходна код писања јер меша ћирилично и латинично писмо,обликовање слова.
Сналази се у сабирању и одузимању са прелазом.подршка потребна код израде текстуалних задатака са две иливише операција.

5.Петица је у свом свету маште,чита,разуме прочитано, пише маштовите саставе.Како у овој таква су му приближно постигнућа и у другим областима.
6.Течно чита поштујући знаке интерпункције, разуме прочитано, извлачи поуке, формулише и правилно записује реченице,пише лепе саставе. Подршка потребна при аутоматизовању таблице множења и дељења, изради сложенијих текстуалних задатака.

7.Добро чита,разуме прочитано, пише лепе саставе.аутоматизована таблица множења и дељења,сабира и одузима са прелазом преко десетице...Воли народну традицију и да описује како се некада радило ( обрађивала земља,занати). Успешан је, али је врло тешко заинтересовати га и покренути.
8.Успешна у свим областима, спремна да помогне друговима у учењу, подршка је потребна у поправљању рукописа и уредности свезака.

Први разред (беџеви имају слова):
А-пише по диктату краће речи,чита.Подршка је потребна при разумевању прочитаног.
Б- пише по диктату краће речи,чита.Подршка је потребна при разумевању прочитаног,обликовању слова.
В-Чита слово по слово,не разуме прочитано, пише веома споро и само кратке речи.Интелигентна је , воли да се дружи и помаже другарицама, али је била дуго одсутна и због тога је у заостатку. Подршка је неопходна да надокнади све пропуштено.

У жељи да постигнем боље ефекте и да сви ученици буду укључени у рад ,одлучила сам да ученике трећег разреда поделим на парове сличних способности и да им на основу њихових могућности саставим задатке. Имајући у виду да је свако дете индивидуа за себе, са својим интелектом,способностима, оправдана је потреба да се врши диференцијација у настави.
Диференцирана настава  подразумева организациона и методичка настојања да се уваже разлике међу ученицима и на основу тих разлика изврши груписање по неким сличним особинама ( интелектуални ниво, интересовања,претходна знања,темпо учења, ставови премаучењу,мотивација за учење и др.) како би се омогућио оптималан развој сваког појединца.[2]
У првом делу тематског дана имали би смо квиз кроз који би смо обновили све о Вуку, народним умотворинама, прошлости....
Парови ће добити листиће на којима ће бити задаци из математике и природе и друштва.Нисам ставила задатке из српског језика ,јер смо током квиза обновили све што смо радили, тако ће презентовање радова краће трајати,неће слабити пажња ученика.
Ученице првог разреда сачињаваће једну групу.
Наставне јединице из физичког васпитања исте су и за први и за трећи разред.


ТОК ТЕМАТСКОГ ДАНА
Активности
Садржаји
Активности наставника
Активности ученика
Наставни облици
Наставне методе
Наставна средства
1.
Договор о правилима у току рада;

Објашњава ученицима због чега треба донети правила којих ће се придржавати, слуша и бележи правила која ученици саопштавају;
Слушају, размишљају,доносе правила
фронтални
Разговора,дијалошка
Пак-папир
2.
Записивање правила и качење на видно место.

Записује правила и качи их на видно место
Још једном у себи ишчитавају правила
Фронтални

Пак-папир са исписаним правилима
3.
-Певамо песму „ Распевана азбука“;

Најављује песму,укључује диск, пева и слуша
Певају
фронтални
разговор
цд
4.
Кроз разговор о песми долазимо до најаве теме за данас ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ

Поставља питања,слуша, организује,
усмерава ученике,исписује наслов теме на табли
Слушају,
размишљају,
одговарају на питања,
износе своја мишљења,
образлажу одговоре...
Фронтални
дијалошка

5.
-Подела ученика у групе;

Организује
Слушају и поступају по упутствима
Фронтални


6.
Квиз;

Чита задатке квиза (задаци се налазе у прилогу), слуша,процењује, подстиче
Слушају, размишљају,договарају се,одговарају, износе своја мишљења,
образлажу одговоре.......
Фронтални
Дијалошка
Припремљени задаци за квиз.
7.
Сумирамо резултате квиза
Разговара, процењује,похваљује

фронтални
Дијалошка

8.
Подела задатака ( задаци ће бити припремљени према способностима ученика);

Објашњава,даје задатке
Слушају,размишљају,питају
фронтални

Припремљени материјал,енциклопедије,књиге лектире
9.
Рад на задацима;

Обилази,објашњава, саветује, надгледа, даје упутства, помаже, подстиче;
Слушају,посматрају,
уочавају,
размишљају,
договарају се,
читају,
пишу,
самостално стичу нова знања,
Рад у пару,групи
Разговора, дијалошка,писаних радова,илустративна
Припремљени материјал,енциклопедије,књиге лектире, часописи, старе фотографије, слике,уџбеник за природу и друштво за трећи разред, уџбеник за народну традицију;
10.
Играмо се

Демонстрира,објашњава, бира слова( Деца су поређана у круг,васпитач насумично бира слово и започиње реч на то слово , настављамо даље на исто слово док сви не заврше у кругу, нема понављања);
Слушају,играју се
Фронтални
Демонстративна, разговора

11.
Извештавање;

Слуша, посматра,усмерава,подстиче
Извештавају,слушају,износе своја мишљења,
Рад у пару,групи,фронтални
Разговора, дијалошка,писаних радова,илустративна
Урађени задаци
12.
Прављење паноа о Вуку;
Објашњава,помаже
Слушају, распоређују, лепе
фронтални
дијалошка
Пак-папир
13.
Народна песма и игра „Дивна, Дивна“и „ Ја посејах лубенице“
Демонстрира,објашњава, пева
Слушају,пробају,певају,играју
Фронтални
Демонстративна, разговора

14.
Попуњавање евалуационих листића
Објашњава
Размишљају, попуњавају
Фронтални
Дијалошка
Евалуациони листићи

 Прилог бр. 1- ЗАДАЦИ ЗА КВИЗ
 1.Вук Караџић је рођен  08.11.1787. у:
А) Трстенику
Б) Тршићу
В) Титограду

2.Иако је рођен на Митровдан , добио је име Вук јер:
А) се свиђало његовим родитељима
Б) је у то време било веома модерно
В) су његови родитељи мислили да им вештице једу децу и именом су желели да га заштите од  злих сила.

3.Први Буквар добио је од свог рођака:
А) Јевта Савић Чотрић
Б) Јевта Јевђенијевић
В) Сава Јевтић

4.Као мали Вук је много волео да пише. Данас имамо лепе приборе за писање. Чиме је најчешће Вук писао, кад је био мали,чувајући козе и овце по пасиштима и шумама.

5.Вук се школовао по мањим школама и манастирима тог времена.Иако ниједну школу није до краја завршио, био је један од најписменијих људи тог времена. Наведите име једног манастира у коме се Вук школовао?

6.Због чега је Вук записивао песме које је певао народ, брзалице, загонетке...?

7.Највише песама записао је слушајући слепог гуслара док их пева уз гусле. Гуслар се звао:
А) Доситеј Обрадовић
Б) Јернеј Копитар
В) Филип Вишњић

8.Како једним именом називамо брзалице, загонетке, песме,...које је смишљао народ, а Вук записивао?

9.Наведи бар једни Вуково дело.

10.Загонетке су:
А) кратке изреке створене да буду савет и упутство.
Б)кратке приче без описа ситуације и радње, сведене само на питање и одговор.
В)говорне игре-питања у којима је скривен одговор. У питању се налази загонетка, а у одговору одгонетка.

11.Пословице су:
А) кратке изреке створене да буду савет и упутство.
Б)кратке приче без описа ситуације и радње, сведене само на питање и одговор.
В)говорне игре-питања у којима је скривен одговор. У питању се налази загонетка, а у одговору одгонетка.

 12.Кажи наслове неке народне бајке, басне, анегдоте..(бар три)

 Асоцијације

Месојед
Штампана
Лисица
Ћирилица
Чопор
30
Зец
Слова
ЖИВОТИЊА
АЗБУКА
ВУК
КАРАЏИЋ
БАСНЕ
Н.УМОТВОРИНЕ
Поука
Питалице
Во и миш
Приче
Особине људи
Бројалице
Медвед и лисица
Народ


Марко Краљевић и бег Костадин
Игра
Моба
Разонода
Миш посеја проју
Миш уз пушку,миш низ пушку
Ја сам чудо видео
Црна срна скочи пре трна
ПЕСМЕ
БРЗАЛИЦЕ
НАРОДНЕ
УМОТВОРИНЕ
ЗАГОНЕТКЕ
БАЈКЕ
Одгонетање
Пепељуга
Погађање
Добро
Народ
Зло
забава
Змајеви

Завршите пословице:
Нема хлеба без _______________.
Од ината нема горег ______________.
Слога кућу гради, а неслога ____________.
Без муке нема _____________.
У лажи су кратке _____________.
Вук длаку мења, а ћуд _______________.
Ко лаже ,тај и ____________.
Свако је своје среће _____________.
Боље икад , него ___________.
Ко доброту сеје, љубав _____________.
Ко рано рани, две среће ____________.
Ко ради, не боји се ____________
Како разумете пословице:

Што човек више живи –више зна.

Лењост је сваког зла почетак.

Вредне руке су најбоља алатка.

Пријатељ се у невољи познаје као злато у ватри.

Решавамо загонетке:
1.Два локвања око пања. (уши)
2.Они прели,они ткали;они ваздан јадни голи. (прсти)
3.Товар носи-коњ није;иглом боде- шваља није.(јеж)
4.Корице има-нож није; листове има- дрво није.(књига)
5.Целога века преде, жицу му не видиш.(мачка)
6.Пуна школа ђака,ниоткуда врата.(лубеница и семенке)
7.Татино дете, мамино дете, а ничији син.(кћи)
8.Рогове вије-коза није; самар носи-кљусе није;траву пасе- овца није. (пуж)
9.У горици на једној ножици.(печурка)
10.Ја вас носим, а ви мене.(обућа)
11.Млада сам и зелена,лепа и малена; ко ме такне- куне ме.(коприва)
12.Мехом дува,прстима говори.(хармоника)

Изговарамо брзалицу:
Црна коза црн брсти трн.

Прилог бр. 2

Задаци за трећи разред
1 и 2
Математика
1.Израчунај вредност израза и откриј коју реч дају њихови резултати.
245+3=     300+6=     587+3=   
303-5=      807-8=    431-5=     823-3=
481+7=     880-4=    323+8=

В=306
А=298
А=709
К=590
К=876
У=331
Р=248
Ћ=426
Џ=747
И=820

306
331
590
876
298
248
709
747
820
4262. Вук Караџић је поставио следећи задатак својој ћерки Мини:
У једној школи има 126 ученика у трећем разреду, а у четвртом за 9 ученика више. Колико ученика има у четвртом разреду?
Покушај и ти да га решиш.
________________________________
Одговор:______________________________________________________________________
3.Вук је једног дана записао 326 народних песама, а Филип Вишњић је уз гусле отпевао за 7 мање од Вука.. Колико је песама одпевао Филип Вишњић?
_________________________
Одговор:______________________________________________________________________


Природа и друштво
1.Време од десет година је _______________.

2.Да ли су следеће реченице истините?
А)Јучерашњи дан припада садашњости.
Б)Твој полазак у четврти разред припада ближој будућности.

3.Има личности у нашој прошлости које су заслужиле да се због својих дела памте. Напиши неке од њих.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Користећи енциклопедије, часописе и књиге напиши неколико реченица о Јовану Јовановићу Змају


3 и 4
Математика

1.Израчунај вредност израза и откриј коју реч дају њихови резултати.
245+3=     300+6=     587+3=   
303-5=      807-8=    431-5=     823-3=
481+7=     880-4=    323+8=

В=306
А=298
А=709
К=590
К=876
У=331
Р=248
Ћ=426
Џ=747
И=820

306
331
590
876
298
248
709
747
820
4262.Вук је једног дана записао 326 народних песама, а Филип Вишњић је уз гусле отпевао за 7 мање од Вука.. Колико је песама одпевао Филип Вишњић?
_________________________
Одговор:______________________________________________________________________

3. Вук Караџић је поставио следећи задатак свом сину Димитрију:
У Манастиру Троноша има 293 књиге. У библиотеци Велике школе има 7 књига више. Библиотека манастира Манасија је највећа и има 500 књига.Колико је књига у библиотеци Велике школе и манастира Манасија ?
Покушај и ти да га решиш.
________________________________
Одговор:______________________________________________________________________
  
Природа и друштво

1.Век је време од ___________________.

2.Помоћу чега можемо сазнати о прошлости нашег краја?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Има личности у нашој прошлости које су заслужиле да се због својих дела памте.
Користећи енциклопедије, часописе и књиге напиши неколико реченица о Десанки Максимовић.

4.На временској линији прикажи време у ком је живела.

5 и 6

Математика

1.Вук Караџић је поставио следећи задатак свом сину Димитрију:
У Манастиру Троноша има 293 књиге. У библиотеци Велике школе има 7 књига више. Библиотека манастира Манасија је највећа и има 500 књига.Колико је књига у библиотеци Велике школе и манастира Манасија ?
Покушај и ти да га решиш.
________________________________
Одговор:______________________________________________________________________

2.Цена Вуковог Рјечника  је 407 динара, Вукова Граматика је 9 динара јефтинија, а Књига песама је 8 динара скупља од Граматике. Колико кошта Књига песама?
_____________________________________________________________________________
Одговор:_____________________________________________________________________

3.Вук је једне недеље записао 206 пословица и за 6 мање загонетки. Друге недеље је записао 409 питалица и за 9 мање брзалица. Колико је укупно записао загонетки и брзалица за те две недеље?
______________________________________________________________________________
Одговор:______________________________________________________________________

Природа и друштво

1.Услови живота у нашем крају су се мењали. Сигурно да није све увек било исто.Присетите се мало опрошлости нашег краја, погледајте неки часопис , енциклопедију и напишите неколико реченица о томе.

2.Има личности у нашој прошлости које су заслужиле да се због својих дела памте.
Користећи енциклопедије, часописе и књиге напиши неколико реченица о Светом Сави.

3.На временској линији прикажи време у ком је живео Свети Сава.

7 и 8
Математика

1.Цена Вуковог Рјечника  је 407 динара, Вукова Граматика је 9 динара јефтинија, а Књига песама је 8 динара скупља од Граматике. Колико кошта Књига песама?
_____________________________________________________________________________
Одговор:_____________________________________________________________________

2.Вук је једне недеље записао 206 пословица и за 6 мање загонетки. Друге недеље је записао 409 питалица и за 9 мање брзалица. Колико је укупно записао загонетки и брзалица за те две недеље?
______________________________________________________________________________
Одговор:______________________________________________________________________

3.На моби код газда Стојана било је 309 девојака и за 9 мање момака. Код газда Јеврема је било 193 девојке и за 7 више момака. Где је на моби било више момака и за колико ?
______________________________________________________________________________
Одговор:______________________________________________________________________

Природа и друштво

1.Како на основу музеја сазнајемо о нашој прошлости?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. .Услови живота у породици су се мењали. Сигурно да није све увек било исто.За задатак сте имали да се мало распитате код старијих како се некада у породици живело. Као помоћ користи часописе, слике, фотографије...
3. Има личности у нашој прошлости које су заслужиле да се због својих дела памте.
Користећи енциклопедије, часописе и књиге напиши неколико реченица о Николи Тесли.

3.На временској линији прикажи време у ком је живео Никола Тесла.

Прилог бр.3
Задаци за први разред  А,Б ,В

1.Од датих слова састави речи:
И,м,а,н                                                 ч,а,и,т                                                     њ,к,г,у,и

Од добијених речи састави реченицу:

2.Кажемо да је брзоплет или брзоплета:
А) за баку која брзо плете
Б) за неког ко ради нешто без размишљања
В) за брзог малишана

3.Каже се:
Брз као                       сова
Лењ као                     мрав
Вредан као                муња
Мудар као                 пуж
Спор као                    буба

4.Спој линијом.
Б                                                             реченица
Буба                                                       слово
Бубамара мили по трави.                     Реч


5.Напиши  што више речи које почињу словом С
______________________________________________________________________________

ЕВАЛУАЦИОНИ ЛИСТИЋ
Пиши као што говориш, а читај као што је написано!
Заокружите исказе који се односе на данашњи тематски дан:

1.Веома ми се допада овакав начин рада.
2.Било ми је лепо јер смо заједно радили, договарали се и једни друге слушали.
3.Допада ми се овакав начин рада, али нисам задовољан радом свог пара или групе.
4.Задаци су ми били нејасни, помало тешки и због тога сам био збуњен.
5.Било ми је досадно и не допада ми се овакав начин рада.
6.Желео бих да имам још оваквих тематских дана.
7.Не желим да имам тематски дан.


[1] Мр Звономирка Јовичић, часопис „Учитељ“ XXXI, 1, 2013.
[2] Методика наставе математике, Др Мирко Дејић,Др Милана Егерић, Учитељски факултет у Јагодини,2006.