недеља, 17. фебруар 2013.

''Ближи се ближи лето''


Материјал са семинара
ОШ ''Миле Дубљевић''Лајковац

Разред:
4.
Наставни предмети,наставне јединице и тип часа:
Српски језик –Ближи се ближи лето-Д. Максимовић-Обрада
Математика – Текстуални задаци-Систематизација градива
Музичка култура- Сваки дан се сунце рађа- Утврђивање и дечије музичко стваралаштво
Ликовна култура- Прављење костима за музичко извођење ''Сваки дан се сунце рађа''
Облик рада:
индивидуални, фронтални, групни
Наставне методе:
текстуална, илустративна, интерактивна, демонстративна, усмено излагање, радионичарска, кооперативна
Наставна средства:
текст -Читанка, наставни листићи за групе, цедуље за избор група, ознаке за групе, цветне круне за вође група, наставни листићи за повратну информацију, аудио CD, фотографије, пластичне кесе разних боја, канап, картон, темпере, маказе, четке
Техничка помагала:
Рачунар
Специјални облик наставе:
Интегративна настава
Временска артикулација часа:
135 минута
Уводни део: око 45 минута
Главни део: око 45 минута
Завршни део: око 45минута
ЦИЉ ЧАСА:

Обрада новог књижевног садржаја из српског језика песме ''Ближи се ближи лето,'' утврђивање и систематизација савладаног градива из математике и музичке културе, обрада и стваралашђто из ликовне културе кроз хоризонталну и вертикалну  повезаност градива из различитих предмета.
ЗАДАЦИ ЧАСА:


Образовни:

-          повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима
-          савладавање новог градива кроз претходна искуства и знања о каректеристикама лета као годишњег доба.

Функционални:

- навикавање ученика на групни рад
- интеракција међу децом
- развој дечијег музичког и ликовног стваралаштва
     - примена знања

Васпитни:
-          развијање креативности
-          развијање одговорности у раду
-          развијање  естетских осећаја
Садржај рада:
Уводни час: Српски језик
-Смислити асоцијацију чије је решење лето
-Разговор о карактеристикама лета као годишњег доба
-Рецитовање песмица о лету које су ученици претходних година учили
-Истицање циља часа
-Читање песме ''Ближи се ближи лето''
-Кратак разговор о песми
-Утисци деце о песми, осећања која је у њима изазвала
-Подела ученика у групе према афинитетима
-Подсећање на правила групног рада
-Давање наставних листића за рад
2. час    
-Израда наставних листића  из српског језика и математике.
-Групе за ликовно и музичко креирају и стварају.
-Улога учитеља је само инструктивна.
-Групе које раније заврше придружују се групи за ликовну културу.


    
      3. Час
-Презентовање радова
-Израда наставних листића за добијање повратне информације о савладаности градива на часовима.
- Заједнички плес за крај часа уз песму ''Ближи се ближи лето''
-Утисци деце о часовима.


Прилог бр. 1
Група за српски језик

1.Издвој непознате речи и објасни их.
                      
2. Напишите шта знате о Десанки Максимовић.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Стих је _________________________, строфа је _______________________________________
Ова песма има __________ стихова, ________________ строфа.
4. Који се стихови понављају у песми и шта песникињ наглашава њима?
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
5. Пронађи и подвуци у песми обележја лета.
6. Препиши песму без придева писаним словима латинице и донеси закључак везан за придеве.
_________________________      ___________________________

7. Напишите 5 доказа да се ближи лето.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Прилог бр. 2
Група за математику

1.Четворочлана породица на летовање је понела 60 000 динара. Ако планирају да остану 12 дана, колико дневно могу да потроше? Колико дневно може да потроши сваки члан?
___________________________
___________________________
2. Зоран је препливао 10м а то је 2/5 од базена. Колико је дуг базен?
________________________
3. 12 ватерполиста  је после напорног тренинга наручило пљескавице, 7 бело месо, а 1 пливач и тренер гирос. Пљескавица кошта 150 динара, бело месо 170 динара, а гирос 200. Колико им је новца било потребно?
_____________________________
____________________________
4. Базен облика квадра димензија а=20м, б=10м, ц=2м треба поплочати плочицама облика квадрата странице 2дм. Колико је потребно плочица?
______________________
5. а)У расаднику цвећа ''Добро поље''Љиг почињу да цветају гладиоле. 1280 је црвених, половина од тог броја су беле, а љубичастих је 3 пута више од белих и црвених заједно. Колико је укупно гладиола у расаднику?
_______________________
б) ¼ гладиола биће одвежана у цвећаре у Ваљево, а ¾ у Београд. Колико ће гладиола бити отпремљено у ове градове?
_________________________
Прилог бр. 3
Група за ликовну културу
Материјал за рад: пластичне кесе разних боја, канап, картон, темпере, маказе, четке
Од кеса и канапа направите ''сукњице'' за другове који ће извести музичку тачку.
Од картона и боја направите неку круну за главу.
Прилог бр. 4
Група за музичку културу
1.      Направите музичку кореографију за композицију ''Ближи се ближи лето.''
За крај часа потребно је дати наставни листић са повратном информацијом о савладанпости градива.

Нема коментара:

Постави коментар