среда, 3. јул 2013.

Од златних боја занесени, скоро, да нисмо приметили долазак јесени...

Биљана Вуловић, учитељица из Крагујевца, запослена у ОШ ''Свети Сава'' Баре, ИО Топоница, послала је за овај блог, свој стручни рад на тему: Интегративна настава у неподељеној школи. Овим гестом, Биљана жели да помогне свим колегама које раде у неподељеној школи, да са њима и свима нама подели своје идеје и да их подстакне на примену интегративне наставе. На Сабору учитеља одржаном у Београду 2013. године, Биљана је успешно  презентовала свој рад -Интегративни наставни дан: ДАЈЕМО ВАМ САД НА ЗНАЊЕ У СРБИЈИ НАС ЈЕ СВЕ МАЊЕ! ДИВЉЕ ЖИВОТИЊЕ.  Хвала Биљани на уложеном труду и несебичности.


                           ИНТЕГРАТИВНА НАСТАВА У НЕПОДЕЉЕНОЈ ШКОЛИ
Биљана Вуловић, Основна школа „Свети Сава“, Топоница

Резиме: Интегративна настава представља посебну врсту наставе у којој ученици усвајају функционална знања. Овај модел се заснива на међусобном повезивању наставних садржаја из више предмета. У неподељеној школи наставни садржаји се повезују и вертикално и хоризонтално,што захтева доста времена и добро познавање наставних садржаја.

Кључне речи: Интегративна настава, неподељена школа.

Интегративна настава је један од иновативних модела којим се врши међусобно повезивање наставних садржаја из више наставних предмета, односно настава у којој су границе између  различитих предмета избрисане. То је приступ у ком се интегришу, међусобно прожимају и синтетишу перспективе неколико дисциплина у нову целину која је већа и значајнија од простог збира појединачних предмета.

Време једног школског часа је кратко за реализацију било које наставне јединице са више различитих гледишта зато се у пракси чешће користе интегративни дани.

Применом интегративне наставе усвајају се функционална знања, док традиционалним путем ученици меморишу чињенице које у стварном животу нису применљиве.
Улога учитеља је другачија него у претходним деценијама ,потребно је заменити традиционални стил наставе иновативним.У разредној настави иновативни модели се највише примењују.
Интегрисани модел примењују амбициозни појединци у чистим одељењима, ретко у комбинованим, а у неподељеној школи учитељи и не покушавају.

Да ли је могуће применити интегративни модел рада у неподељеној школи?

„Добар део своје професионалне каријере радим у неподељеним школама.То су оне школе даље од града, а углавном су старије од градских, обично су окружене шумом и пољем, а ако имате среће може се наћи и неки поток или река у близини. Зову је неподељена јер сва деца седе у једној учионици, сви од првог до четвртог разреда заједно.
И тако...
 И тако док млађи слушају шта уче старији, старији слушајући шта уче млађи обнављају оно што су већ научили. Свашта може да се ради у неподељеној школи, домаће животиње можемо да видимо у комшијском, а понекад залутају и у школско двориште.
Мерење и мере ,ништа лакше – на ливаду пободемо кочиће и одмах је лакше кад се види својим очима, па није тај хектар нешто страшно....Ликовно, па где је боље него у природи, има материјала за колаж, а и модела који су спремни по цео час мирно да стоје ( јер не могу нигде да оду) да би их ми насликали. Смена годишњих доба нигде није тако јасно уочљива као у околини неподељене школе.
 И тако...“
 Могуће је, наравно, неподељене школе су идеалне за примену интегративног модела наставе.
 Огромна количина времена троши се на планирање оваквих наставних дана у неподељеној школи , али зато неподељена школа пружа много могућности за вертикално и хоризонтално повезивање  градива, као што се види и из текста, Драгана Станисављевић,  који сам навела.
Интегративни дан у неподељеној школи за мене је велики изазов и зато сам желела да га поделим са вама.

ОШ „Свети Сава“  Баре

 Учитељица: Биљана Вуловић

ОПШТИ ПОДАЦИ:

Школа:
ОШ „ Свети Сава“
Место:
Баре
Датум:
28.09.2012.
Разред:
Први, други, трећи и четврти
Часови по реду:
1.  2. 3. и 4.

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О НАСТАВНОМ ДАНУ:

Наставна
тема:
Од златних боја занесени,скоро, да нисмо приметили долазак јесени...
Предмети:
Српски језик, Математика, Природа и друштво,Ликовна култура  у корелацији са Музичком културом
Тип часа:
Комбиновани:обрада, утврђивање, стваралаштво
,проширивање знања
Облик рада:
Рад у пару,групни, индивидуални, фронтални
Наставне методе:
Текстуална, метода писаних радова, метода практичних радова, амбијентална, илустративна, кооперативна, радионичарска, разговор, усмено излагање
Наставна средства:
 Текст-Читанка за трећи и четврти разред, Природа и друштво за трећи и четврти разред, наставни листићи са задацима за групе, радови ученика, зрна кукуруза, пресовани листови, колаж папир
Техничка помагала:

Специјални облик наставе:
Интегративно учење, хоризонтална и вертикална повезаност градива, програмирана настава
Временска артикулација часа:
Наставни дан траје 180  минута (односно четири везана часа)


Уводни део:
Главни део:
Завршни део:
Време за делове часа није наведено, наставник ће сам проценити када треба прећи на следећи део и када ће бити паузе.
Садржај рада:
-бележење временских прилика у календар природе
 -разговор о временским приликама 
- истицање циља часа
- разговор о годишњем добу
- подела деце у групе  и подела задужења
-док деца раде пустити тиху музику –Јесен - Вивалди
-надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција, упућивање и помоћ групама
-презентовање радова група
-утисци о часуЦИЉ ЧАСА:

Обрадити, утврдити, проширити и обновити знања о јесени кроз групни рад ,рад у пару и различите предмете и задатке.
ЗАДАЦИ ЧАСА:
-          навикавање ученика на групни рад
-          сарадња међу децом
-          помоћ слабијим ученицима
-          да деца раде оно што воле
-    да деца испољавају своју креативност
-          да се деца осамостаљују у раду
-           користити основне изворе информација :слике, књиге, информације од особа из непосредног окружења (другова )
-          самостално исказивати своје идеје, знања и искуства и размењивати их са другима
-           тражити помоћ када има тешкоћа
-          показивати  своја интересовања у вези са појавама, процесима и ситуацијама у окружењу,постављати питања, тражити одговоре у различитим истраживачким активностима
-          уочавати и именовати различите природне појаве (смена годишњих доба, временске прилике )
-          бити способан да учествује у јавном наступу (самостално или као члан групе )


ТОК ЧАСА:

На првом часу биће заједно ученици 1.2.3. и 4. разреда. Ту ћемо имати хоризонталну и вертикалну повезаност градива. Ученици1. разреда ће стећи нова знања , ученици 2. разреда треба да утврде и прошире своја знања о јесени, а ученици 3. и 4. да обнове и утврде знања стечена у 1. и 2. разреду и да прошире знања о временским приликама и клими. Старији ученици ће помоћи млађима   да усвоје ново градиво. Први  час биће нам уједно и уводни час у активностима које предстоје током дана.
ДЕО
ЧАСА
САДРЖАЈ
ОБЛИК РАДА
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
НАСТАВНА СРЕДСТАВА
УВОДНИ ДЕО


-бележење временских прилика у календар природе
-Разговор о временским приликама претходних дана (користећи календар природе)
-за које годишње доба су карактеристичне овакве временске прилике и настављамо разговор о јесени користећи технику грозда у неким деловима разговора.
*      Почетак и крај јесени
*      Јесењи месеци
*      Дужина обданице и ноћи
*      Боје и звукови
*      Јесењи плодови
*      Птице и животиње
*      Људи-послови
*      Деца
*      Одевање

Потом ће се ученици поделити по разредима, а потом по групама или паровима ( у зависности од тога колико ученика има у разреду).
-Подела деце у групе према афинитетима :
1.Група за српски језик
2. Група за математику
3. Група за природу и друштво
4.Група за ликовну културу
ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
-објашњавање начина рада и подела задужења
ФРОНТАЛНИ
РАЗГОВОР

Календар природе ( временских прилика ), јесењи плодови

део ч.
САДРЖАЈ
облик р
наст, методе
наст. средст.
ГЛАВНИ ДЕО

-док деца раде пустити тиху музику –Јесен- Вивалди

-надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција,упућивање и помоћ групама

-подстицање деце на сарадњу

-праћење рада
ГРУПНИ ОБЛИК РАДА
Рад у пару
КООПЕРАТИВНА, РАДИОНИЧАРСКА, МЕТОДА ПРАКТИЧНИХ РАДОВА, МЕТОДА ПИСАНОИХ РАДОВА
текст-Читанка за трећи и четврти разред,Природа и друштво за трећи и четврти разреднаставни листићи са
задацима  за групе, качлендар природе,блокови, пресовани листови, лепак, колаж папир


ДЕО
ЧАСА
САДРЖАЈ
ОБЛИК РАДА
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
НАСТАВНА СРЕДСТАВА
ЗАВРШНИ ДЕО
-презентовање радова по групама

-утисци ученика о часу
ИНДИВИДУАЛНИ и ФРОНТАЛНИ
УСМЕНО ИЗЛАГАЊЕ, РАЗГОВОР, ДЕМОНСТРАТИВНА
РАДОВИ УЧЕНИКА


Предмет
Тип часа
Претходна ситуација
Српски језик
1.разред-Утврђивање научених штампаних слова
2.разред-Рана јесен у мом селу
3.разред -Систематизација наставне теме за септембар
4.разред-ПесмаJесен“-Војислав Илић
Обрада
градива,утврђивање, проширивање знања
Ученици првог разреда су обрадили слова и имају задатак да донесу зрнца кукуруза и лепак;
Ученици другог разреда су претходног дана добили задатак да оду у шетњу у разгледање природе и да донесу неке јесење плодове;
Ученици трећег разреда ће обновити песме и текстовекоје су радили овог месеца, реченице по значењу и облику, систематизоваћемо градиво;
Ученици четвртог разреда су учили персму Јесен, Војислава Илић, па ћемо радити утврђивање;
Вертикална повезаност градива-  задаци у свим разредима биће везани за јесен
Хоризонтална повезаност –српски језик, природа и друштво
Математика

Утврђивање градива  обнављање, проширивање знања
Ø  Ученици првог разреда су учили релације горе-доле, уз,низ, лево-десно....
Ø  Ученици другог разреда су добили задатак да обнове сабирање и одузимање до 100
Ø  Ученици трећег разреда су добили задатак да обнове множење, дељење, сабирање и одузимање до 100
Ø  Ученици четвртог разреда су добили задатак да обнове множење, дељење, сабирање и одузимање до 1000

Ликовна култура
Стваралаштво
Група ученика другог разреда радиће радове са пресованим лишћем
Природа и друштво
1.разред-Јесен
2.разред-Промене у природи и активности људи у зависности од годишњих доба
3.разред -Временске прилике и њиховзначај за живот у окружењу
4.разред-Клима
Утврђивање градива и проширивање знањазнања.
Вертикална повезаност градива 1. 2. 3. и 4. разреда.
Ученици су добили задатак да прате временске прилике и да их бележе у календар природе.

Прилог бр. 1
Група за Свет око нас 1. разред1.Које птице се селе у топлије крајеве?

________________________________________________________________________________

2.Како се веверица спрема за зиму?

________________________________________________________________________________

3. Нацртај  и обој одећу и обућу коју носимо током јесени.


4. Помози Лели да обоји кишобран.


5.Нацртај и обој девојчици одећу за топлији јесењи дан.
6. Хладан је и ветровит дан.  Нацртај дечака  и обој му одећу за такав дан.

Прилог бр. 2
Група за Свет око нас 2. разред

  1. Када почиње и када се завршава јесен?
___________________________________________________________
 
     2. Између којих годишњих доба се налази јесен?
   ____________________________________________________________
  
    3. Који су јесењи месеци?
  ____________________________________________________________
  
     4. Заокружи појаве које су везане за јесен:

Иње, роса, дуга, слана, киша, снег, ветар, облаци, сунце

    6.  Наведи 5 доказа да је стигла јесен.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Које послове у селу људи обављају у јесен?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Пажљиво прочитај активности људи и заокружи јесење активности.
Берба кукуруза
Орезивање и ђубрење биљака
Вађење кромпира
Сакупљање лишћа
Заштита биљака од мразева
Припремање дрва за огрев
Храњење птица и дивљих животиња
Остављање зимнице
Окопавање кукуруза

9.Дати су описи годишњих доба, одреди на које се годишње доба опис највише односи и напиши назив на цртици поред.
Набујали потоци и реке  ___________
Снежне вејавице ___________
Олуја са градом  ___________
Честе и дуге кише  ___________
Листање биљака __________
Цветање воћки  ___________
Берба кукуруза  ___________
Жетва пшенице  ___________
Брање  јагода  ____________
Сеча дрва за огрев   ___________

Прилог бр. 3
Група за Природу и друштво 3. разред

УПУТСТВО ЗА РАД
         Помоћу овог материјала научићете најбитније чињенице о временским приликама и њиховом значају за живот у окружењу.
         Садржај је подељен тако да на свакој страни постоји краћи текст, као и задаци  које је потребно решити на основу прочитаног  .
Одговоре упиши на одговарајућој црти.
         Немој гледати у решења пре него што самостално одговориш на задатак.
          Ако ти нешто није јасно за помоћ се обрати учитељу.

          Желим ти успешан рад

ВРЕМЕНСКЕ ПРИЛИКЕ И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ ЗА ЖИВОТ У ОКРУЖЕЊУ


Људи често разговарају о времену. Да би могли да раде на пољима, пољопривредници брину о времену. Туристи се пре поласка на пут, распитују какво ће време бити у местима у која одлазе.
У новинама и на телевизији свакодневно дају податке о времену и предвиђања какво ће време бити наредних неколико дана и месеци.
Какве ће куће градити, како ће се одевати, којим пословима ће се бавити, које биљке ће гајити, зависи од временских услова који постоје у неком крају.
Проучавањем временских прилика баве се метереолози.

_______________________________________________________________________

1.Због чега је важно да пољопривредници знају временску  прогнозу ?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Наведи бар 3 примера зашто је важно да се у новинама и на телевизији дају предвиђања какво ће време бити наредних неколико дана и месеци.
______________________________
______________________________
______________________________

3.Како временске прилике утичу на одевање људи ?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Метереолози се баве ____________________________________________________________

ШТА СВЕ УТИЧЕ НА ВРЕМЕ ?


На време утичу многи чиниоци као што су рељеф, падавине, ваздух, температура, шуме, ветар...
Падавине су киша ,магла, снег, роса.
Рељеф има велики утицај на време Није иста температура у равницама и на планинама.
Шуме смањују снагу ветра, па је у крајевима покривеним шумама мање ветрова.


_____________________________________________________________________________

1.Шта све утиче на време ?
______________________________________________________________________________

2.Како настаје киша ?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Зашто у крајевима покривеним шумама има мање ветрова ?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4.Према причи нацртај и обој дан.

Облаци су сиви.
Ветар преврће кишобране.
Капи кише су ситне.
Напољу је прохладно.

Прилог бр. 4
Група за Природу и друштво 4. разред

УПУТСТВО ЗА РАД

         Помоћу овог материјала научићете најбитније чињенице о климатским приликама.
         Садржај је подељен тако да на свакој страни постоји краћи текст, као и задаци  које је потребно решити на основу прочитаног .
Одговоре упиши на одговарајућој црти.
         Немој гледати у решења пре него што самостално одговориш на задатак.
          Ако ти нешто није јасно за помоћ се обрати учитељу.

          Желим ти успешан рад !

____________________________________________________________________________

КЛИМА
 Временске прилике које се понављају у једном крају чине климу тог краја. Каква ће клима бити,зависи од рељефа, надморске висине, биљног покривача, ветрова, удаљености од мора и других чинилаца. Ови услови нису свуда исти, па се зато клима разликује од једне до друге области. У нашој земљи постоје разлике између климе у Панонској низији и брдско планинској области.
 ___________________________________________________________________________

1.Шта чини климу ?
________________________________________________________________________________

2.Наброј неколико чинилаца од којих зависи каква ће бити клима неког краја?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Како на климу утиче рељеф ?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Наведи бар један од узрока што је клима различита у панонској и брдско-планинској области и објасни.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


МЕЊАЊЕ КЛИМЕ

Научници су утврдили да се последњих деценија клима мења. Гасови из фабричких димњака, аутомобила и других саобраћајних средстава и многе друге активности људи загађују ваздух. Последице загађивања ваздуха су повећавање температуре која може да изазове климатске промене на целој планети Земљи.

________________________________________________________________________________

1.Шта ти можеш да учиниш да би се смањило загађивање ваздуха и шта можеш да поручиш одраслима који загађују ваздух ?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Прилог бр. 5
Група за Математику 1. разред

1.Помози веверици да пронађе пут којим ће проћи и сакупити све лешнике.


2.Животињу са најкраћим репом обој сивом бојом, са мало дужим браон, а са најдужим наранџастом бојом.
3.Птицу која је на кућици обој розе, ону која је у кућици обој наранџасто, ону која је лево обој плаво, десно жутом, а испод браон бојом.


4.Прецртај мачку која се креће надоле, а заокружи ону која се креће нагоре.5.Обој све праве путеве црвено, а све криве жуто.Прилог бр. 6
Група за Математику 2. разред
1.На једном стаблу убрано је 25 килограма јабука. На другом стаблу убрано је 32 килограма јабука. Колико је килограма јабука убрано ?

_______________________________
Одговор :________________________________________________________________________

2.Ратар је убрао 80 килограма кукуруза. Продао је 50 килограма. Колико кукуруза му је остало ?

____________________________
Одговор:________________________________________________________________________

3.Веверица Мица је сакуопила 32 лешника, веверица Цица 8, а веверица Јоца 20. Колико су лешника укупно сакупиле ?

______________________________
Одговор :________________________________________________________________________

4.Чобанин Ђоле има стадо од 45 оваца. Чобанин Мома има стадо од 88 оваца. Који чобанин има више оваца и за колико ?

______________________________
Одговор:________________________________________________________________________

5.Бака је скувала 23 тегле џема од шљива, за 5 тегли више џема од крушака и за 12 тегли више џема од јабука него од крушака. Колико је бака скувала џема од јабука ?
Џем од шљива________________
Џем од крушака___________________
Џем од јабука _____________________
Одговор:________________________________________________________________________

6.Миљанов тата је испекао 65 литара ракије. Милошев тата је испекао 35 литара мање. Колико су ракије заједно испекли ?
Миљанов тата:______________
Милошев тата:_____________
Заједно:_____________________
Одговор:______________________________________________________________________


Прилог бр. 7
Група за Математику 3. разред

1.Једна домаћица је скувала28 тегли ајвара. Друга домаћица је скувала 43 тегле ајвара.Колико су тегли ајвара скувале заједно ?

_______________________________

Одговор:________________________________________________________________________


2.Веверица је убрала 36 ораха. У своју кућицу је успела да однесе само четвртину.

а)Колико је ораха однела у кућицу ?_________________________________
б)Колико ораха није успела да однесе ?_______________________________

3.Бане је оборио 32 стабла јасена за огрев, Миша четири пута мање од њега, а Саша за 7 више од Мише. Израчунај ко је колико засадио ?

Бане:_______________________
Миша:______________________
Саша:_______________________

4.Лука је убрао пуну корпу јабука. Себи је оставио 43, а тројици другова је поделио по 9. Колико јабука је убрао Лука ?
_________________________________________________

Одговор:________________________________________________________________________


5.У једној корпи је било 16 килограма кукуруза,а у другој 3 пута више. Сав кукуруз из корпи је једнако распоређен у 4 гајбе. Колико килограма кукуруза има у свакој гајби ?
_____________________________________________________________

Одговор:________________________________________________________________________


6.Возач Мишко довози угаљ за огрев. Данас треба да довезе 36 тона кокса, 6 пута мање лигнита, а каменог угља 4 пута више од лигнита.Колико укупно тона угља треба да довезе возач Мишко ?

Кокс___________________
Лигнит_________________
Камени___________________
Укупно___________________

Одговор:________________________________________________________________________

Прилог бр. 8
Група за математику 4. разред

1.На једној њиви је принос 348 килограма кукуруза, а на другој 254 килограма више. Колики је принос кукуруза на другој њиви ?

________________________

Одговор:_______________________________________________________________________

2.Маријина бака је укиселила 342 килограма купуса, а Лелина бака 6 пута мање.Колико су купуса укиселиле обе баке ?

_______________________________

Одговор:________________________________________________________________________

3.У воћњаку има 4 реда шљива са по 132 стабла и 3 реда крушака са по 121 стаблом.

Колико има шљива ?____________________________________________________
Колико има крушака ?___________________________________________________
Ког воћа има више и за колико ?___________________________________________

4.У остави су тегле са мармеладом.Када је бака дала тетки 175 тегли у остави је остало 88. Колико је било тегли мармеладе у остави ?
Постави једначину, реши је и провери тачност решења.

5.У један камион је утоварено 584 гајбе црног грожђа и 286 гајби белог грожђа. У други камион је утоварено 125 гајби мање терета него у први. Колико је гајби у другом камиону ?

___________________________________________________

Одговор:________________________________________________________________________

6.Мама медведица је тешка 126 килограма. Тата медвед је 4 пута тежи, а баба медведица три пута лакши од укупне тежине тате медведа и маме медведице.
Колико је  тешка баба медведица ?

Мама________________
Тата_____________________
Медведић___________________________________________
Одговор:________________________________________________________________________

Прилог бр. 9
Група за српски језик 4 . разред

Пронађите у вашим читанкама песму Јесен. Песму прочитајте пажљиво у себи. После сваке строфе направите малу паузу и замислите прочитано. Уколико имате непознатих речи потражите их у речнику испод песме.

Размислите и одговорите

1.Сваки пејзаж је једна слика душе, рекао је један уметник. Песма која помоћу слике природе приказује унутрашњи доживљај песника, његова осећања и мисли, назива се описна песма.
Ова песма садржи две слике јесени. Покушај да их откријеш и да им даш наслове.

2.Како песник замишља јесен ?
3.Шта је њено царство?
4.Како изгледа?
5. Можеш ли да је замислиш?
6.Зашто се смеши кад погледа грозд у својој руци?
7.Какав је њен карактер, ћуд ?
8.Шта то доноси људима ?
9. Шта људи раде у јесењим вечерима уз огњиште, на селу ? О чему разговарају ?
10. Састави што више описних придева о јесени.

Прилог бр. 10
Група за српски језик 3. разред

1.а)Напишите три обавештајне реченице о јесени .
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Б)Одредите у ком су облику и претворите их у супротни.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

В)Написане реченице (оне које сте прво написали ) претворите у упитне.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2.Пронађите у вашим читанкама песму Септембар.Песму прочитајте у себи и добро размислите.Свако доживљава појаве на свој начин. Такође, постоје различити начини доживљавања тих појава: чулом вида, слуха, мириса, осећањима....
Пронађи и препиши стихове у песми који доказују да је песник рану јесен доживео чулима.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.У песми Септембар подвуците именице и препишите их:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Заокружи речи за које мислиш да највише одговарају раној јесени:

Зрело грожђе, школа, ајвар, киша, радост, жут кукуруз

5.Напишите поруку приче „Свитац тражи пријатеља“
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.У следећим реченицама подвуците субјекат и предикат:

Рајко оре.
Мама и баба спремају ајвар.
Низ реку плови осушено лишће и грање.

7.Опиши укратко како замишљаш деда Тришиног мачка.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прилог бр. 11
Група за српски језик 2 . разред

Разговарали смо пуно о јесени , шта она доноси људима, животињама.... Пишемо састав Јесен у мом селу

Прилог бр. 12
Група за српски језик 1 . разред

Од припремљеног материјала( кукуруз, лепак ) ученици на картончићима праве слова, затим од направљених слова састављају речи и записују их у свеске.


Прилог бр. 1
Група за ликовну културу 2. разред

Материјал: Пресовано лишће, листови од блока, колаж папир, ....
Правимо јесењи шешир
КОРИШЋЕНА ЛИТЕРАТУРА
  1. Природа и друштво за 4. разред  4б, Вера Матановић, Зорица Веиновић, Нада Станчић, Иванка Марковић( Едука, 2008.)
  2. Познавање друштва за 4. разред,  Биљана Даниловић, Драган Даниловић (Завод за уџбенике и наставна средства ,1996.)
  3. Методика наставе природе и друштва, Живољуб Лазаревић, др Вељко Банђур(Јагодина, Београд, 2001.)
  4. Практикум из Методике наставе природе и друштва, др Вељко Банђур, Сања Благданић ( Београд, 2004.)
  5. Методика наставе математике, др Мирко Дејић, др Милана Егерић, (Учитељски факултет у Јагодини, 2006.).