понедељак, 25. фебруар 2013.

ОСТАШЕ НАМ ПОСЛЕ ВУКА ЛЕПА СЛОВА И АЗБУКА

ОШ '' Драгољуб Илић'' Драчић
Учитељица: Луција Тасић

Разред:
1.      и 3.
Датум:
8. новембар 2011.
Присутни на часу:
Ана Степановић школски педагог
Зоран Новаковић –директор школе
Наставни предмети,наставне јединице и тип часа 3. разред:
Природа и друштво: Значајне личности наше прошлости-Обрада
Српски језик –Пастир из Тршића-Обрада
Ликовна култура – Разредна словарица-Практичан рад
Наставни предмети,наставне јединице и тип часа:
Српски језик –Научили смо азбуку
Ликовна култура – Разредна словарица-Практичан рад

Облик рада:
индивидуални, фронтални, групни
Наставне методе:
истраживачка, текстуална, илустративна, интерактивна, демонстративна, усмено излагање, радионичарска, кооперативна, амбијентална
Наставна средства:
Power Point презентација, уџбеници из Природе и друштва, наставни листићи за групе, цедуље за избор група, наставни листићи за повратну информацију, аудио CD, фотографије, слике, пак папир, бојанке, лепак, фломастери, маказе, молерска трака, радови ученика
Техничка помагала:
Рачунар, пројектор и  и видео бим
Специјални облик наставе:
Интегративна настава у комбинованом одељењу
Временска артикулација часа:
135 минута
Уводни део: 45 минута
Главни део: 45 минута
Завршни део: 45минута
Место одржавања наставе:
1.      час је одржан у етно кутку школе у етно кутку школе у учионици  са скамијама


2.      час-део часа у информатичком кабинету, део часа у нашој учионициКорелација;
Музичка култура, Одељенска заједница
ЦИЉ ЧАСА:

Обрада нових садржаја о Вуку Караџићу кроз истраживачки рад ученика 3. разреда који ће се служити претходним знањима кроз  хоризонталну и вертикалну  повезаност градива из различитих предмета где се свим предметима посвећује иста пажња. За ученике 1. разреда циљ часа је да запамте елементарне ствари везане за Вука као творца азбуке и да уз помоћ ученика 3.разреда направе словарицу.
ЗАДАЦИ ЧАСА:


Образовни:

-          повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима
-          савладавање новог градива о нашем великану Вуку Караџићу
-          схватање значаја и дела Вука Караџића

Функционални:

- навикавање ученика на групни рад
-навикавање и упућивање ученика на истраживачки рад, помоћ при тражењу информација
- интеракција међу децом
- помоћ слабијим ученицима
     - примена знања са претходних часова

Васпитни:
-          развијање љубави према језику
-          развијање одговорности према традицији
-          васпитавање радозналости и истраживачког духа
Садржај рада:
Уводни час –Природа и друштво:
-Увод у тему дали су ученици 3 разреда који прочитали своје истраживачке радове везане за живот и дело Вука Караџића. Час је био заједнички за све ученике (1. и 3. разред).
               -Истицање циља часа
Час смо искористили и да се подсетимо градива скоро рађеног из Природе и друштва -Школа некад, тако да смо у амбијенту старе школе у скамијама прочитали правила која су важила у школи некад и упоредили их са нашим разредним правилима. Закључили смо да су правила- правила и да су универзална за сва времена, да нема пуно разлике у томе како су ученици тебали некад да се понашају и како треба да се понашају сад.
 
Овим смо повезали и наставно градиво са часова одељенске заједнице.
       На крају часа један првак отпевао песму ''Добро дошли сви прваци.''
2. час
-Подела у групе.
-Ученици 3. разреда биће подељени у 3 групе: за српски језик, природу и друштво и само 2 ученика група за ликовну културу која ће помагати првацима. Прваци ће чинити сви групу за ликовну културу. На почетку шаса прваци ће погледати кратку презентацију о Вуку и азбуци.
-Давање инструкција за рад.
-Рад на задацима кроз вођење и инструирање учитеља ако за то има потребе.
3. час
-Презентовање радова
-Израда наставних листића за добијање повратне информације о савладаности градива на часовима.
-Утисци деце о часовима.

         Група за природу и друштво
               Како су се звали Вукови родитељи?
  Зашто је добио име Вук?
*        У близини ког града се налази Тршић, родно место Вука Караџића?
*      Када је рођен Вук Караџић?
*      У ком је веку рођен?
*        Били смо у Тршићу на екскурзији. Опиши то место.
*       Где је Вук стицао прва знања?
*        Зашто у манастиру ?
*      Како се звао манастир који је био Вукова прва школа?
*        Вук напушта манастир. Зашто?
*        Да ли изласком из манастира престаје љубав према књизи?
   Да ли је у Вуково време школовање било доступно свима?  Зашто?
*        Где су се људи описмењавали?
*      Зашто је најзаслужнији Вук?
*      Које је Вуково златно правило?

 Група за српски језик
  1. Зашто је Вук отишао из манастира?
  1. Шта је радио Вук при одласку из манастира?
  1. Како се звала река на којој је Вук проводио пуно времена?
  1. Препиши опис природе из текста:
  1. Чиме се забављао Вук док је чувао овце?
  1. Препиши опис оближње планине:
  1. Опишите вашу оближњу планину:
  1. Били смо на излету у Тршићу. Опишите шта смо тамо видели:
  1. Упоредите живот Вуков и живот данашње деце.
  1. Илуструјте текст ''Пастир из Тршића''
 Група за ликовну културу
Материјал: бојанке (слика за свако слово), фломастери, лепак, пак папир, маказе, одштампана слова азбуке.
Ученици 3. разреда треба да исеку слова и да их залепе по азбучном реду на пак папир остављајући простор за слике. Ученици 1. разреда боје бојанке и када то заврше стављају слику код одговарајућег слова а трећаци лепе.                Нема коментара:

Постави коментар