недеља, 17. фебруар 2013.

''Рибарчета сан''


ОШ ''Драгољуб Илић''Драчић
Учитељица:Луција Тасић

Настави предмети,наставне јединице и тип часа:
Природа и друштво -Животне заједнице - баре и језера –Обрада
Чувари природе-Заштита вода-Гост на часу
Српски језик –Рибарчета сан-Утврђивање
Математика-  Разломци ½, ¼, 1/8 -Утврђивање
све у корелацији са музичком културом
Облик рада:
индивидуални, фронтални, групни
Наставне методе:
текстуална, илустративна, интерактивна, демонстративна, усмено излагање, радионичарска, кооперативна
Наставна средства:
Power Point презентација, уџбеници из Природе и друштва, наставни листићи за групе, цедуље за избор група, наставни листићи за повратну информацију, аудио CD, фотографије,
Техничка помагала:
Рачунар, пројектор и  и видео бим
Специјални облик наставе:
Интегративна настава
Временска артикулација часа:
135 минута
Уводни део: 45 минута
Главни део: 45 минута
Завршни део: 45минута
Корелација;
Музичка култура


ЦИЉ ЧАСА:


Обрада нових садржаја о бари и језеру кроз хоризонталну и вертикалну  повезаност градива из различитих предмета где се свим предметима посвећује иста пажња.
ЗАДАЦИ ЧАСА:


Образовни:

-          повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима
-          савладавање новог градива о животним заједницама бара

Функционални:

- навикавање ученика на групни рад
- интеракција међу децом
- помоћ слабијим ученицима
     - примена знања са претходних часова

Васпитни:-          развијање љубави према природи и боравку у њој
-          развијање одговорности према природи
-          развијање одговорности за заштиту животне средине  
Садржај рада:
Уводни час: -  Природа и друштво/Чувари природе
-Слушање песме Бранка Коцкице ''Кре, кре'' као мотивација за рад
- Разговор о песми (Где живе жабе?)
-Увод у наставну јединицу
-Истицање циља часа
 

          Главни део:
-          Power Poin презентација за час која  је направљена тако да кроз одговоре на питања ученици обрађују нове садржаје –градиво је повезано са знањима која су ученици стекли у другом разреду када смо говорили о текућим и стајаћим водама. На слајдовима се налази много слика које заједнички анализирамо. Оно што је ново и ученицима непознато преписаће у своје свеске. Час је замишљен тако да има динамику и да кроз интеракцију учитељ – ученик и обрадимо нове садржаје. У презентацију је убачена и музика. Гост на часу биће управник ''Еко рибарства'' господиин Томислав Тасић. Фирме ''Еко рибарство'' Ваљево се бави се  порибљавањем, заштитом вода подрињско-колубарског округа , продајом дозвола за риболов, организовањем такмичења спортских риболоваца.. Он ће ученицима причати о раду ове организације, о чувању и заштити животне средине, продаји дозвола, спортском риболову...
    
      Завршни део:
Ученици постављају питања госту.


2. час
-Подела у групе.
-Давање инструкција за рад.
-Израда наставних листића.


3. час
-Презентовање радова
-Израда наставних листића за добијање повратне информације о савладаности градива на часовима.
-Утисци деце о часовима.
- Певање песме-Рибарчета сан.
 
Прилог бр. 1
Група  за српски језик
 ''Бабушке''
1. У коју врсту књижевних дела спада ''Циц?''
_________________________________________________________
2. Колико строфа има у делу ''Циц?''
_________________________________________________________
3. Шта је рима?
_________________________________________________________
4. Напиши риме за следеће речи:
Риба _____________, шаран_____________, река______________
Рибар_____________,  бара _____________, језеро_____________

5. О чему је сањало рибарче из песме?
__________________________________________________________

6. Зашто је рибарче сањало баш такав сан?
__________________________________________________________
7. Пробајте да наставите рибарчета сан.
__________________________________________________________

8. Напиши од којих речи су настале следеће речи и напиши њихово увећано значење:

умањено
    Именица
 Увећано
рибарче


удичица


рибица


жеравица


милена


санак9. Ако тачно решите укрштеницу у косим пољима добићете назив једне речне рибе:

1.ш
 2.
3.
4.
5.н
     1. врста речне рибе
     2. Речи загонетку
     ''Купала се, пливала и сува остала''
      3.стајаћа вода
      4.водено превозно средство
      5. румен
10. У поља је уписан редни број слова у ћирилици. Попуни их.

20.
10.
2.
7.
21.
20.
7.
2.
1.
28.
24.
3.
1.
21.
10
Прилог бр. 2
Група за природу и друштво
 ''Штуке''
1.Баре су _________________________________________________

2.Језера  су _______________________________________________3.Наведи разлике између бара и језера:
_______________________________________________________

4,Наброј живи свет бара:
____________________________________________________________
5.Наброј живи свет језера:
____________________________________________________________

6.Наброј баре и језера у нашем крају:
_________________________________________________________
7.Којој врсти према пореклу припадају  језера у нашем крају?
________________________________________________________
8.Како настају природна језера?
__________________________________________________________

Прилог бр 3.
Група за математику-Риболовци
1. Дунавски аласи су уловили 568 кг рибе. Половина од уловљене рибе је шаран. Колико је остале рибе?
_________________________
____________________________________________________________

2. Пера риболовац уловио је 368 рибица. ¼ су бабушке, ½ су сунчице, а остало скобаљи. Колико је било које рибе?
____________________________________________
____________________________________________

3. У језеру Поцибрава је уловљен сом капиталац (сан сваког риболовца) који је тежак 168кг. Сваки од риболоваца добиће по 1/8 од те рибе. Колико килограма припада сваком риболовцу? Колико је риболоваца?
_______________________
_____________________________________________________________

4. Да би подмладили рибу у Царској бари, риболовци су направили акцију хватања рибе. Уловили су 960 кг велике рибе. ½ је био шаран, ¼ је штука, 1/8 јез (царска риба), и остало скобаљ. Колико је килограма сваке рибе увовљено?
_____________________
_____________________

5. Рибочуварска служба '''Еко рибарства'' из Ваљева порибљавала је језеро Паљуви. У језеро су убацили 1тону рибе. ½ је скобаљ, ¼ бабушка и ¼ шаран. Колико је килограма које рибе убачено у језеро?
_________________________
_________________________
6. На такмичењу спортских риболоваца учествовало је 172 члана риболовачког удружења. ½ чинили су мушкарци, ¼ деца и остало жене риболовци. Колико је којих чланова удружења било?
__________________
__________________
7. Састави и реши два текстуална задатка где ћеш употребити разломке ½, ¼ и 1/8. Потруди се да текст задатака буде у складу са данашњом темом.
__________________________________________________________________________________________________________________________

4. група  -Чувари природе
Деца риболовци

1.Чиме се бави фирма ‘’Еко рибарство?’’
________________________________________________________________
2. Да ли је потребна дозвола за риболов?
________________________________________________________________
3. Шта је мрест?
________________________________________________________________
5. Када је рибу најлакше уловити?
________________________________________________________________
6. Како се порибљавају воде?
________________________________________________________________
7. Како постати такмичар – риболовац?
__________________________________________________________
9. Када је забрањен риболов?
________________________________________________________________
10.Које врсте риба се налазе у водама у нашој средини?
______________________________________________________

Наставни листић за добијање повратне информације
Заокружи тачан одговор:

  1. Баре и језера спадају у:                     2. Ракови живе у:

а) текуће воде                                        а) барама
б) стајаће воде                                       б) језерима

3.Песма Рибарчета сан има:                 4. Дозволе за риболов имају:

а) 5 строфа                                           а) две категорије
б) 6 строфа                                          б) три категорије
            в) 7 строфа                                          в) 4 категорије

5. Прецртај рибу која не припада скупу:   6. Прецртај биљку која не припада скупу:
а) бабушка                                                        а) рогоз
б) шаран                                                           б) трска
в)скуша                                                            в) перуника
г)сунчица                                                         г) врба

Нема коментара:

Постави коментар