петак, 27. децембар 2013.

Занимања у насељу

Часове су припремили и реализовали учитељица Дивна Радић Ђурић и вероучитељ Горан Поповић
ОПШТИ ПОДАЦИ:
Школа:
ОШ ''Боривој Ж. Милојевић''
Место:
Костајник
Датум:
5. 12. 2013.
Разред:
1.
Часови по реду:
1.  2. и 3.
СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Наставна тема:
Занимања у насељу
Предмет:
Српски језик, Математика, Свет око нас, Веронаука у корелацији са музичком и ликовном  културом
Тип часа:
комбиновани:обрада, утврђивање, стваралаштво
,проширивање знања
Облик рада:
Рад у пару (због малог броја деце уместо групног рада), индивидуални, фронтални
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, метода практичних радова, амбијентална, илустративна, кооперативна, радионичарска, разговор, усмено излагање
Наставна средства:
текст-Буквар,  наставни листићи са задацима за групе, радови ученика, бојанка са занимањима, плакат, ЦД
Техничка помагала:
плакат
Специјални облик наставе:
интегративно учење, хоризонтална повезаност градива
Временска артикулација часа:
Час траје 135  минута (односно три везана часа)
Уводни час: 45 мин
Главни део: 45минута
Завршни део: 45 минута
Корелација;
музичка култура, ликовна култура
Место одржавања часа:
учионица
ЦИЉ ЧАСА:
 
Обрада новог градива из српског језика и утврђивање и обнављање савладаног градива из математике и света око наси веронауке кроз интеграцију сродних садржаја из различитих наставних предмета где се свим предметима посвећује иста пажња.
ЗАДАЦИ ЧАСА:
 
Образовни:
 
- савладавање новог градива и утврђивање и обнављање старог кроз добро осмишљене и вођене активности
- увођење иновација у наставни процес
            -отварање простора и стварање могућности за разноврсне активности ученика у настави
Функционални:
 
     - развијање и јачање самопоуздања и задовољства у настави
-          - коришћење постојећих дечијих интересовања да би се настава приближила ученицима и учинила смисленијом и занимљивијом
-          - подржавање активности и самосталности
-          ученика и њихово брижљиво усмеравање
-          - развијање креативности
 
Васпитни:
-          - васпитавање одговорности у раду
-          - васпитавање сарадничких односа
-          - изражавање властитог мишљeња
Садржај рада:
-Слушање песме „Пачији плес“
-учитељ изражајно чита текст
- кратак разговор о тексту
- ученици читају текст наизменично
-објашњење начина рада
- подела деце у групе према афинитетима
 и подела задужења
- ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
-надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција, упућивање и помоћ групама
-презентовање радова група
-осмишљавање плеса на музику „Пачији плес“
-утисци о часу
 

Предмет
Тип часа
Претходна ситуација
Српски језик
Обрада
градива
Разговарано је са децом о  занимању писаца и песника, структури песама (стиху, строфи)
Математика
Утврђивање градива
До сада су деца научила, сабирање и одузимањебројева до 8, тако да ће задаци бити везани за то градиво.
Свет око нас
Утврђивање градива
Деца су до сада научила занимања и живот у насељу тако да ћемо утврдити стечена знања
Православни катихизис
Утврђивање градива и проширивање знањазнања.
Различитост људи чини целину цркве.  Обнавњање наученог о различитим занимањима потребним у црквеној заједници

ТОК ЧАСА:

Садржај рада:
-кратак разговор о занимањима људи у насељу и школи
-ко све ради у школи
- рећи неколико реченица о чика Јови Змају –шта је био по занимању –присетити се неке његове песмице
-увођење ученика  у наставну јединицу српског језика
-слушање песме  „Пачији плес“
ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
- Сад ћемо прочитати једну песмицу о школи и помало чудном учитељу и ученицима.
-учитељ изражајно чита текст, - објашњење непознатих речи
-ученици читају строфу по строфу и анализирамо  je
--Разговор о садржају текста
- Пачија школа је песмица о којим животињама?
- Зашто је она шаљива?
- Како је патак учио пачиће?
- Шта су они научили?
- Шта сте ви научили у школи што нисте знали када сте дошли?
 - Да ли је писац описао право понашање ових животиња?
- На кога личе ови пачићи? А да ли ви помало личите на њих?
-Подела деце у групе према афинитетима:
1.Група за српски језик
2. Група за математику
3. Група за свет око нас
4. Група за веронауку
-објашњавање начина рада и подела задужења (дато у прилогу)
ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА
-надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција,упућивање и помоћ групама
подстицање деце на сарадњу
-праћење рада
ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА
-презентовање радова по групама
-наставни листић са 2 питања како би се добила повратна информација о савладаном градиву
-утисци ученика о часу
 

Прилог бр 1.
Група за српски језик
„Пачија школа“  - Јован Јовановић Змај
Текст се налази на 88. страни у Буквару.
1.      Пачија школа је песмица о којим животињама?   ____________________________________________________________
2.      Патак је:    а) куварица
                          б) фризер
                           в) учитељ
3.      Патак је учо пачиће:   а) књигом и прутом
                                            б) лепим речима
4.      Шта сте ви научили у школи што нисте знали када сте дошли?
_________________________________________________________
______________________________________________________
5.      На кога личе ови пачићи? 
____________________________________________________

ПРИЛОГ БР. 2
ГРУПА ЗА МАТЕМАТИКУ

1.      Саобраћајац је зауставио 2 аутомобила, а затим још 3. Колико је саобраћајац зауставио аутомобила?
      2.      Пекар је испекао 8 хлебова. Три хлеба је продао. Колико му је остало да прода?
      3.      Претходнику броја 3 зидар је додао још 2 цигле. Колико је цигли зидар узидао?
       4.      Возач аутобуса је возио 4 путника. На станици је ушло још 3 путника. Колико се путника вози у  аутобусу?

Прилог бр. 3
Група за свет око нас
Повежи назив занимање са сликом.
Из техничких разлога није постављена слика.
 
Допуни реченице:
      1.      Зидар ________________.
      2.      ____________ носи писма.
      3.      ____________ лови рибу.
      4.      Учитељ _______________.
       5.      ___________гаси пожар.
Обој слику занимања које ти се највише допада.

Пилог бр. 4
Група за православни катихизис

У ченици су се израдом паноа упознали са занимањима која постоје у љиховом месту и разликама међу самим замимањима. Сви они изграђују своју Цркву, која те разлике превазилази, и у Цркви постају једнаки. Циљ часа је да ученици спознају да смо сви Цркви потребни, и да свако од нас има своју улогу у животу Цркве.

  1. Која све занимања постоје у вашем месту?
  2. Које су разлике међу њима?
  3. Како се те разлике у Цркви показују?
  4. На којиј начин израђујемо Цркву у  своме месту?
НАСТАВНИ ЛИСТИЋ ЗА ПРОВЕРУ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА
      1.      Ко су ученици у овој песми?
      2.      Које је занимање патка из песме?
       3.      Да ли је патак био успешан у свом послу?
За крај забава
Један пар припрема драматизацију  неке ситуацији из учионице
Други пар осмишљава игру за „пачији плес“
Трећи пар бира занимање које ће представити ликовним путем
Четврти пар треба да открије загонетну личност и да је нацрта
носи униформу
 има капу на глави
  често је на улици
   зауставља аутомобиле
    регулише саобраћај
 
 
 
 

 

 

Вода је извор живота

ОШ''Боривоје Ж. Милојевић'' Крупањ
Разред: 2.
Настави предмети,наставне јединице и тип часа:
Свет око нас - Воде-текуће и стајаће Обрада
Српски језик –Бајка о рибару и рибици,
А.С.Пушкин-Утврђивање
Математика- Израчунавање непознатог броја –Утврђивање
Ликовна култура-Прављење рибица ,све у корелацији са музичком културом
Облик рада:
индивидуални, фронтални, групни
Наставне методе:
текстуална, илустративна, интерактивна, демонстративна, усмено излагање, радионичарска, кооперативна
Наставна средства:
Power Point презентација, уџбеници из Света око нас, наставни листићи за групе, цедуље за избор група, наставни листићи за повратну информацију, аудио CD, фотографије,
Техничка помагала:
Рачунар, пројектор и и видео бим
Специјални облик наставе:
Интегративна настава
Временска артикулација часа:
135 минута
Уводни део: 45 минута
Главни део: 45 минута
Завршни део: 45минута
Корелација;
Музичка култура
ЦИЉ ЧАСА:
Обрада нових садржаја о водама око нас кроз хоризонталну и вертикалну повезаност градива из различитих предмета где се свим предметима посвећује иста пажња.
ЗАДАЦИ ЧАСА:
Образовни:
повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима
савладавање новог градива о водама-текућим и стајаћим.
Функционални:
- навикавање ученика на групни рад
- интеракција међу децом
- помоћ слабијим ученицима
    - примена знања са претходних часова
Васпитни:
развијање љубави према природи и боравку у њој
развијање одговорности према природи
развијање одговорности за заштиту животне средине
Садржај рада:
Уводни час: - Свет око нас
-Ученици решавају ребус чије решење је реч вода.На ребусу је написано слово В и нацртана рода,испред роде је апостроф.
-Увод у наставну јединицу
-Истицање циља часа
Главни део:
Power Poin презентација за час  је направљена тако да кроз одговоре на питања и уз помоћ слика откривамо нове садржаје . На слајдовима се налази много слика које заједнички анализирамо. Оно што је ново и ученицима непознато преписаће у своје свеске. Час је замишљен тако да има динамику и да кроз интеракцију учитељ – ученик и обрадимо нове садржаје.
Завршни део:
- Ученицима поделити наставни листић на коме је одштампан текст са грешкама које они треба да уоче и исправе.Ученици раде у пару.
Милан  је гледао је како бродић плови према извору  реке.Рекао је својој другарици Каћи  да је извор место где река понире у земљу и нестаје.
Каћа се окренула у правцу тока баре и десном руком показала леву обалу реке, а левом руком десну обалу.Прошетали су и видели мало језеро које се улива у реку.Милан  је објаснио Каћи да се место где се једна текућа вода улива у другу воду назива ток.Махали су и риболовцима који су пецали птице.
2. час
-Подела у групе.
-Давање инструкција за рад.
-Израда наставних листића.
3. час
-Презентовање радова.
-Израда наставних листића за добијање повратне информације о савладаности градива на часовима.
-Утисци деце о часовима.
- Слушање народне песме ,,Ој,Мораво''

                                                       
                                                  Прилог бр. 1
Група за српски језик ''Море''
Реши укрштеницу:
А  З  Б  У  К  А       Утврђен ред слова у нашем језику
Б  А  С  Н  Е       Приче у којима животиње говоре
У  Ј  А  К           Мамин брат
Р  У  К  А  В           Део џемпера
 Д  В  А                   Најмањи парни број прве десетице

 а) Означи сличице редним бројевима према редоследу догађаја у причи!Једна сличица је сувишна.Прецртај је! (Из техничких разлога слике нису постављене.)

          3.  Које особине показују  ликови ове приче? Повежи!   
    ПРАВИЧАН,  СТРПЉИВ,  ПОХЛЕПАН,  НЕСКРОМАН,  СУРОВ,
    ТОЛЕРАНТАН,  ПОСЛУШАН,  ТОЛЕРАНТАН,  ПОШТЕН,  ОД РЕЧИ

Који стихови представљају поруку приче? Заокружи слово испред тачног одговора!
а) Што год тражиш,ја ћу дати,
    само ме у море врати.
б) Нескромне су жеље биле,
па се нису испуниле.
в) Ћути риба,реч не рече,
праћакну се и утече.

а) Шта је од оног што је у бајци описано  могло да се деси у стварном животу? Наведи један пример:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 6.Погоди бајку! Напиши која је реченица из које бајке.
   а) А, зашто су ти, бако тако велике очи?
   б) Огледалце, огледалце моје, реци на свету најлепши ко је.
   в) Када је зачула да сат откуцава поноћ,појурила је низ степенице.
   г) Страхота колико је велико, ниједно друго паче није толико.
   д) Била једном једна жена која је веома желела да има мало, мајушно дете,али како да га добије?

  7. Подвуци глаголе:   
      Старац мрежом ловио је рибу,
      А старица прела своју пређу.   
8.  Какве су по значењу следеће реченице?
     Шта би хтео,реци мени,старче ?
     Вратио се старац својој баки.
     Желим бити царица !
9.  Подвуци речи које су написане погрешно и правилно напиши    реченице:   
     Баба не ће да буде сељанка. __________________________
     Непецаj  рибу!______________________________________
     Баба ништа неради,само заповеда.__________________________
10.  Илуструј крај бајке!

                                             Прилог бр. 2

Група за свет око насВоде
.Допуни реченице:
Воде које које се крећу кроз удубљења у земљишту називају се __________________ .Воде које не теку већ испуњавају удубљења у земљишту  зовемо ____________________________________ .

2.Текуће воде се деле на _____________ ,____________ и _______________ .

3. Упиши бројеве испред назива делова тока реке у одговарајући квадратић на слици.

           1. извор    2. лева обала   3. десна обала    4. ушће   5. ушће

.Допуни реченицу:

Пут реке од извора до ушћа зове се ____________________ .

5. Повежи слике планинске и равничарске реке са датим особинама .
6.Шта се десило речици? Зашто краве неће да пију воду ?
_______________________________________________________________________________________________________________________ .
7.Допуни реченицу.
У стајаће воде спадају :__________ , __________ и _________ .
8.Да ли је ово бара или језеро ?
___________________________ .
9.Наброј неке од разлика између баре и језера .
____________________________________________________ .
10.По чему се вода из мора разликује од воде у језеру и бари ?
_______________________________________________ .

                                       Прилог бр.3
                          Група за математику  „Језеро „
1.  На језеру је пливало 23 лабуда.Долетело је још 16.Колико је укупно лабудова на језеру?
2.  У језеру је било 47 жабица.Рода  је уловила 14.Колико је сада жабица у језеру?
3.  Мама патка је отворила на језерцету школу пливања.Једног дана је имала 44 пачета,32 лабудића и 13 чапљица.Колико је ђака у школи маме патке?
4.  Две старе роде на оближњем језеру су причале колико су током живота  уловиле жаба.Једна је рекла да је уловила 43, а друга за 17 мање него прва.Колико су уловиле заједно?
5.  Са језера је кренуло јато ждралова на пут.У јату је било 70 ждралова.41 је одустао од пута, придружило им се још 36.Колико ждралова сада путује? 
6.  Стари патак је остао на језеру да чува младунце.Патки је било 38,а пачића за 9 више.Колико је било укупно младунаца?
7.  На гране оближњег језерцета долетело је 48 врабаца, 25 галебова и рода за 11 више од галебова.Услед снажног праска мотора одлетело је 35 птица.Колико је укупно птица остало на грани?
8.  Бака је направила у високој трави код језера три гнезда .Једног дана је у првом нашла 27 јаја, у другом за 8 више него у првом, а у трећем 18 мање него у другом.Колико је укупно јаја било у гнездима?

                                         Прилог бр.4
Група за ликовну културу„Рибице“
Материјал:картон,самолепљиви колаж папир,канап (силк).
Задатак:На картону нацртати,па потом изрезати облик рибице и обложити са обе стране.(Шаре по избору ученика).

                          Завршни наставни листић
1.Заокружи тачан одговор .
а) Воде се деле на мутне и бистре.
б)Воде могу бити текуће и стајаће .
в) Воде се деле на хладне и топле.

2.Повежи линијама следеће појмове .
Текуће воде                                  бара ,речица ,море
Стајаће воде                                река,језеро ,поток .

3.Које воде имају извор ,ток ,леву и десну обалу,притоку и ушће?
______________________________________________ .

4.Напиши име језера које се налази у твојој околини .
_______________________________.