среда, 27. фебруар 2013.

‘’У својој смеђој коси јесен носи…’’


ОШ ''Драгољуб Илић''Драчић
Бојана Белушевић
Милена Страхињић
ОПШТИ ПОДАЦИ:
Разред:
1. и 3. (комбиновано одељење)
Часови:
Природа и друштво, Српски језик, Математика, Ликовна култура
СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Час по реду:
1.
Предмет:
Свет око нас и Природа и друштво
Наставна јединица:
Јесен-карактеристике годишњег доба
Тип часа:
 Обрада и проширивање знања
Облик рада:
индивидуални, фронтални
Наставне методе:
текстуална, илустративна, интерактивна, дјалошка
Наставна средства:
Power Point презентација са много слика, уџбеници изСвета око нас и Природе и друштва,хамер са ребусом
Техничка помагала:
Рачунар, пројектор и  и видео бим
Специјални облик наставе:
Часови у корелацији, хоризонтална и вертикална повезаност градива, интерактивна настава
Временска артикулација часа:
Време је дато оријентационо.
Уводни део: 5 - 6 мин
Главни део: 30 - 35 минута
Завршни део: 5- 6 минута
Главни део
 Зависи од активности ученика и брзине којом ће одговарати на питања.
Место одржавања часа:
Учионица
ЦИЉ ЧАСА:

Усвајање нових и проширивање постојећих знања о јесени кроз хоризонталну и вертикалну  повезаност градива из различитих предмета  и  кроз интеракцију учитељ – ученик.
ЗАДАЦИ ЧАСА:


Образовни:

-          повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима,
-          долажење до нових сазнања и усвајање истих

Функционални:

     -развијање перцепције и запажања код ученика
     -развијање логичког мишљења
      -разввијање свести о потреби и значају очувања                                                                   човекове природне средине
     -оспособљавање за коришћење различитих извора      знања

Васпитни:
-          развијање одговорности према себи и свом окружењу
-          развијање одговорности за заштиту животне средине
-          развијање љубави и хуманог односа према природи
Садржај рада:
Уводни део:
Мотивација за рад:
Решавамо ребус који је исцртан на хамеру.
Решење ребуса је:Стигла јесен позна
Кратак разговор:Шта значи реч позна?Којом речи би смо је могли заменити?Кад је почела јесен?Каква још може бити јесен?
Следи истицање циља часа и најава наставне теме и наставне јединице.Записујем на табли:“ У својој смеђој коси,јесен носи...“
А шта нам све носи видећемо и у презентацији која следи,а коју је направила учитељица Луција Тасић и захвални смо јој на томе.
Главни део:
-          Презентација за час је направљена тако да кроз одговоре на питања ученици обрађују нове садржаје и проширују постојећа знања.Презентација обилује сликама, што ће деци свакако бити занимљиво,а сем тога садржи и адекватну музику,као би разбила монотонију и створила бољу атмосферу на часу.
Завршни део:
Обнављање градива   
     Један ученик да прочита доказе јесени .
     Наставни листић са овим сигурним знацима јесени ученици ће добити у штампаној форми да залепе у свеске како се не би задржавали преписујући текст.
2. час
Предмети:
Српски језик, Математика
Наставна јединица:
Српски језик
1.раз.- Читам и пишем научена слова
3.раз.-Реценице и речи
Математика –
1.раз.-Бројеви до 5
3.раз.-Сабирање и одузимање бројева
Тип часа:
Утврђивање градива и практичан рада ученика
Облик рада:
Групни,  фронтални
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, кооперативна, разговор,
Наставна средства:
Ознаке за групе, наставни листићи са задацима  за групе, пак папир, лепак, сличице,апликације,обичан папир и маркери, молерска трака, фломастери, картон у боји,круне за воће група...
Специјални облик наставе:
Интегративна настава , хоризонтална и вертикална повезаност градива
Временска артикулација часа:
Уводни део: 5  мин
Главни део: око 25 минута
Завршни део: око 15 минута
Орјентационо,зависно од динамике рада и успешности ученика
Корелација;
Свет око нас,Природа и друштво, музичка култура
ЦИЉ ЧАСА:

Да ученици повежу знања са претходног часа са садржајима српског језика и математике.
ЗАДАЦИ ЧАСА:


Образовни:

- да ученици усвоје и прошире постојећа знања и пвезу их са садржајима других предмета
-утврђивање правописних и граматичких правила

Функционални:

-Увежбавање технике почетног читања и писања
-Повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима
-Примена знања
- Развијање логичког мишљења и закључивања,
- интеракција  међу децом и интеракцију учитељ- ученици
- Помоћ ученика са бољим успехом ученицима са слабијим успехом
Васпитни:
-васпитавање за сарадничке односе и толеранцију
- јачање самопоуздања код деце
Садржај рада:
Уводни део:
Истицање циља часа.
Затим следи подела ученика у групе и увоћење ученика у садржај рада на часу (давање инструкција и упутстава за рад),коју може да прати и музика-нпр.Јесења песма-Д.Радовић.
Ученици добијају апликације,тј,делове сличица.Свако треба да нађе своју групу тако што шетају док не сложе сличицу (јабука,крушка,кишобран,лист)
Онда се сместе у клупе које су унапред распоређене за групни рад,према ознаци која сеналази на клупи,а одговара њиховој апликацији.
Српски језик:
1.разред добија хамер са недовршеним реченицама.Они треба да доврше реченице о јесени одговарајућим сличицама (које добијају у коверти),што подразумева и читање.
3.разред добија листић са упутством за рад.Треба да на истим,горе поменутим реченицама,ураде одређена граматичка вежбања.
Математика:
Група(3.раз.) тј.пар(2.раз.) за математику добија наставни листић са текстуалним задацима чији је садржај везан за данашњу тему.
Главни део:
- Парови тј.групе раде своје задатке уз договор и  међусобне консултације
-Учитељ прати рад и ако је потребно даје додатна објашњења и иницира рад деце, бодри их и подстиче.
- Уколико уочи грешке коригује их

Завршни део:
Повратна информација и евалуацијаПрезентација радова и извештаји група.Вође група са круницама излазу своје радове.Анализирамо.Сви ученици прате,коментаришу.Исправљамо евентуалне грешке.Прво излажу групе за српски.(Првак прочита реченицу,трећак на истој покаже граматичко вежбање;и тако једну по једну реченицу)
За математичаре повратна информација на хамеру.
Евалуација и похвала за успешно урађене задатке.
3. час
СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Предмет:
Ликовна култура
Наставна јединица:
1.раз.Колаж од јесењих плодова
3.раз.Столњак са јесењим мотивима
Тип часа:
Обрада и вежбање кроз практичан рада ученика
Облик рада:
Индивидуални и фронтални
Наставне методе:
разговор, демонстративна, синтетичка и аналитичка,
Наставна средства:
Хамери у боји,пресовано лишће,јесењи плодови,бобице,семенке,зрневље,тањи папир,графитне оклвке,воштане бојемаказице,лепак..
Циљ часа:
Да ученици искористе јесење плодове у својим радовима,маштовито их обликујући
Задаци часа:

Образовни:
Стицање и примена знања о нвим ликовним техникама
Функционални:
Оспособљавање за практичан рад
Развијање маште и креативности
Развијање спретности и прецизности
Васпитни:
Развијање сарадничких односа
Садржај рада:
Ликовна култура:
 Уводни део:
Пдела у групе и давање инструкција за рад.
 Главни део:
 1.раз.Прави колаж од лишћа и јесењих плодова по узору на примере из презентације.На хамеру у боји је исцртан цвет или неки други облик.Они треба да га излепе,покрију површине лишћем,семенкама,зрневљем..
Скрећем им пажњу да не журе,да се договоре како је најбоље
  3.раз. Праве столњак са шарама  од лишћа.Листове правимо тако што пресовано лишће осликавамо фротаж техниоком (графитном оловком или воштаном бојом)на тањем папиру.
Објашњавам и показујем технику:Могу се осликати предмети са храпавим површинама (ребрасти картон,шустикле,метални новчић..)
Додирните лист са обе стране.Која његова страна се може боље осликати?
Важно је да не притискате.
Сваки ученик добија танак папир и осликава неколико листова,а онда их изрезују и лепе на заједнички столњак.
Треба да се договоре,да ухвате ритам.
Ученици самостално раде.Надгледам рад и помажем,ако је потребно.
Завршни део:
Јесења изложба-излажемо радове на пано
Коментари и мишљења ученика.Утисци деце о часу
За крај -Јесењи бал:Ученици са круницама плешу у паровима.Свирам и сви заједно певамо песму-Позна јесен

УПУТСТВА ЗА РАД У ГРУПИ
1.разред -Српски језик
Добили сте хамер са недовршеним реченицама.
Ви треба да довршите реченице о јесени
одговарајућим сличицама које се налазе у коверти.Што значи да треба пажљиво да прочитате реченице,како би сте одабрали одговарајуће сличице.
Изглед хамера:
Стигла јесен позна
Слабије греје   .................(сличица-сунца)
Опада жуто ......................(лишће)
Сазрело је ........................(воће)
Одлетеше .........................(ласте)
Падају ..............................(киша)
Набујале су .....................(река)
Дува хладан .....................(ветар)
Облачимо .........................(јакне)
Обувамо ...........................(чизме)
Носимо шарене ...............(кишобране)
Спрема се укусна ............(зимница)
Ложи се ............................(ватра)
3.разред -Српски језик
3.разред добија листић са упутством за рад.Треба да на истим,горе поменутим реченицама,ураде одређена граматичка вежбања.
Изглед листића:
РЕЧИ И РЕЧЕНИЦЕ
  1. Реченица:  Слабије греје сунце.
по значењу је:_________________
2.Каква је по саставу реченица:
Опада жуто лишће.            _________________
3.Напиши дату реченицу тако да буде упитна у одричном облику:
Падају кише.   ___________________________________________
4.Одреди субјекат и предикат у реченици: Одлетеше ласте.
5.Прошири придевом реченицу:  Падају кише.

    6.У ком је времену глагол у реченици:  Набујале су реке:
     ________________________________________________
    7. Реченицу : Дува хладан ветар.
Пребаци у множину: ________________________________________
8. У ком је лицу глагол у реченици:  Облачимо јакне.
___________________________________________________________
9.Одреди род и број именице у реченици:Обувамо чизме.
___________________________________________________________
10.Одреди врсте речи у реченицама:
Носимо-______________                        Спрема се-________________              
шарене-______________                          укусна-__________________                               
кишобране-___________                          зимница-_________________

11.Реценицу: Ложи се ватра.
Напиши тако да глагол буде у будућем времену.


1.разред –Математика
                         БРОЈЕВИ ДО 5
1. Свануо је кишни дан,
улепшај нам кишобран.
Обоји кишобран одговарајућим бојама,зависно од броја туфница.
1-црвено
2-наранџасто
3-жуто
4-зелено
5-плаво                      (слика кишобрана)
  1. Преброј плодове у чинији и упиши одговарајуће бројеве у квадратиће.                                 јабука-   шљива-     дуња-
(нацртана корпа са воћем)                          крушака-      грожђа-   


3.Упореди број плодова у вагончићима и у квадратиће упиши знак <,> или =.

(слика возића)


4.Нацртај скуп воћа и скуп поврћа,тако да у сваком буде једнак број елеменат

3.разред –Математика
САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ
 1. Милан је набрао 36 јабука,Иван 18,а Петар 24.Колико су заједно набрали? Израчунај на најлакши начин.
_________________________________________________________
Одговор:_________________________________________________
2.У воћњаку је једне године засађено 90 стабала крушака,а следеће 18 стабала више.Колико је укупно стабала засађено?
__________________________________________________________
Одговор:___________________________________________________
3.У продавници је било 300 литара сокаод дуња.Пре подне је продато56,после подне 31,а увече 13.Колико је сока остало непродато?
____________________________________________________________
Одговор:____________________________________________________
4.Maрко је имао два бурета купуса.У једном је било 120,а у другом 30 мање.Колико је укупно било купуса у оба бурета?
____________________________________________________________
Одговор:____________________________________________________
5.Веверица Цока је сакупила 75 ораха,а њен друг Жиле 12 мање од ње.Колико су заједно сакупили?
____________________________________________________________
Одговор:_____________________________________________________
6.У фабрици је произведено 110 тегли паприке.Краставаца за 40 тегли мање него паприка,а цвекле за 30 тегли више него краставаца.Колико је цвекле произведено?
Колико је свега зимнице?
__________________________________________________________________________________________________________________________
Одговор:_____________________________________________________
7.Смисли и напиши текст задатка чији је садржај везан за јесен.Затим га реши 

2 коментара:

  1. Zanima me da li uvek drzite ovakve casove? Kod mene u planovima nema vremenske korelacije, tako da bih eventualno mogla da drzim ovakvu nastavu kada bih sama pisala planove za 21 predmet. Da li je to uopste moguce izvesti tj. ima li nekog drugacijeg resenja?
    Veliki pozdrav i svaka cast, veoma mi se dopada i volela bih da i ja mogu ovako da drzim nastavu.

    ОдговориИзбриши
  2. Ne radim uvek integrativnu nastavu. Bilo bi preambiciozno. Tematske dane izvodim uvek kada sam u prilici da objedinim više predmeta u jednu celinu: godišnja doba, praznici, neki ekološki datumi, svetski dan knjige i td. Mogućnosti su velike. Kada se ''uđe u fazon'' ni priprema nije teška. Pozdrav

    ОдговориИзбриши