субота, 16. фебруар 2013.

ТО ЈЕ НАШЕ СЕЛО


ОШ''Драгољуб Илић'' Драчић
Учитељица:Луција Тасић

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Назив школе:
ОШ''Драгољуб Илић''
Место:
Драчић
Предмет:
Српски језик, математика, свет око нас, ликовна култура све у корелацији са  музичом културом
Разред:
2.
Датум:
27. фебруар 2009.
Сарадници –глумци  на часу:
1. Мира Стијеповић Михајловић –школски педагог/психолог
2. Весна Сировљевић –професор разредне наставе
3. Ана Станојевић –професор разредне наставе
4. Светлана Јанић –професор разредне наставе

Сарадници у изради лутака:
Ученици 2. разреда
Учитељица:
Луција Тасић
СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:

Наставна јединица и тип часа:
Основа часа је наставна јединица из српског језика
 Седам прутова-Народна приповетка- Обрада (кроз примену луткарства)
Математика -Множење и дељење бројем 7 Утврђивање и вежбање
Свет око нас- Насеља - село- Обнављање градива
Ликовна култура- Моје селоОбрада

Наставна средства:
читанка, сценарио за луткарску представу аутора Луције Тасић, аудио
CD, луткарски параван, лутке на штапу, наставни листићи за групе, колаж папир, темпере , маказе, картон
Tехничка помагала:
Рачунар
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, разговор, демонстративна, метода усменог излагања, илустративна, амбијентална, кооперативна, радионичарска, метода сценске игре

Облици рада:
индивидуални, у пару ( рад у пару би у ствари требао бити групни рад, али је неизводљиво због малог броја деце у одељењу), фронтални

Корелација:
Сви наведени  часови су у корелацији међусобно и у корелацији са музичком културом

Специјални облик наставе:
Интегративно учење са применом луткарства у редовној настави
Трајање часа:
135 минута – три школска часа
Активности ученика:
посматра, слуша, говори, закључује, организује, сарађује, презентује, процењује
Активности учитеља:
организује час, глуми, упућује, инструира, помаже, подстиче, уводи иновације у наставни процес, контролише рад ученика


ЦИЉ ЧАСА:Обрада новог градива из српског језика и утврђивање и обнављање савладаног градива из математике и света око нас кроз интеграцију сродних садржаја из различитих наставних предмета где се свим предметима посвећује иста пажња. Повезивање интегративне наставе са луткарством.


ЗАДАЦИ ЧАСА:

ОБРАЗОВНИ:- савладавање новог градива и утврђивање и обнављање старог кроз добро осмишљене и вођене активности

- увођење иновација у наставни процес

-отварање простора и стварање могућности за разноврсне активности ученика у настави

ФУНКЦИОНАЛНИ:
                                   

- развијање и јачање самопоуздања и задовољства у настави

- коришћење постојећих дечијих интересовања да би се настава приближила ученицима и учинила смисленијом и занимљивијом

- подржавање активности и самосталности
ученика и њихово брижљиво усмеравање

- развијање креативности

-развијање способности за јавно наступање пред разредом
ВАСПИТНИ: 
- развијање љубави према луткарству и сценском извођењу

- васпитавање одговорности у раду

- васпитавање сарадничких односа

- изражавање властитог мишљења
ЕСТЕТСКИ:
-         развијање осећаја за лепо кроз сцену, глуму, лутке,   ликовне радове

-         развијање естетских ставова и критеријума

ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА:
Уводни део :
45 минута
Главни део:
око 45 минута
Завршни део:
око 45 мин
Уводни део: - Кратак разговор о народним умотворинама
- Учитељ чита текст Седам прутова
- Први утисци деце о тексту
- Усмерено читање текста 
- Кратак разговор о тексту
- Гласно читање текста
- Истицање циља часа
- Луткарска представа ''Седам прутова''  представу прати музика Фрулашки разговор -Народна песма из Србије
- Утисци деце
- Подела деце у парове према афинитетима и подела задатака
-Давање инструкција за рад

Главни део: - ученици раде своје задатке у паровима
- учитељ помаже и надгледа рад
- давање додатних инструкција тамо где је то потребно
- ученици сарађују и траже објашњење ако имају нејасноћа
-ако неки пар заврши пре пребацићемо га у групу за ликовно јер тај пар ће имати мало више посла од осталих
Завршни део: - презентација ученичких  радова
- певање народне песме Ој Мораво
- повратна информација о савладаности градива - индивидуалан рад на наставном листићу
-ако ученици изразе жељу могу пробати да и они изведу представу читајући сценарио
- утисци деце о часу
ПРИЛОЗИ
Група за српски језик
1. Где се дешава радња народне приповетке Седам прутова?
_____________________________________________________
2. Ко су ликови народне приповетке Седам прутова?
_____________________________________________________
3. Које особине имају синови?
_____________________________________________________
4. Наведи које особине има отац:
_____________________________________________________
5. Какве су комшије у приповетки?
_____________________________________________________
6. Како је отац показао синовима да не треба да се свађају?
_____________________________________________________
7. Која је порука ове приповетке?
____________________________________________________
8. Покушај да изразиш поруку приповетке одговарајућом народном пословицом: _______________________________________________
9. Подвуци народну пословицу која одговара овој приповетки:
Пријатељ се у невољи познаје.
Сложна браћа граде нове дворе, а несложна и старе разоре.
Тешко другу без друга и славују без луга.
10. Настави причу да видимо шта је даље било са браћом:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Подвуци црвеном бојом именице, а плавом глаголе:

Имао отац седам синова, седам свађалица.
Било је себичних и рђавих суседа који су се радовали њиховом свађању и њихов назадак скретали су на своју корист.
12. Заокружи оно што мислиш да је потребно да би људи били сложни:
а) Не вређати друге.
б) Ћутати о проблему.
в) Увек да буде како ти кажеш.
г) Слушати предлоге других.
д) Отворено рећи кад ти нешто смета.
ђ)Бити оштар и дрзак према другима.
е) Бити мирољубив.
ж) Слушати друге а ћутати о својим жељама.
з) Разумети друге.
и) Показати другу да ти је важан.

Група за математику

1.     На ливади је било 49 лептира, а на једном бокору цвећа
 7 пута мање. Колико је лептира било на цвећу?

2.     Отац је имао 7 синова. Сваки од њих је имао по троје деце.
Колико је укупно деда имао унучади?

3.     Отац је направио 7 снопова од прућа. Сваки сноп је имао
по 5 прутова. Колико је укупно прућа потрошено за прављење снопова?

4.     Бака је убрала  28 јабука за својих 7 унучића. Свако унуче је
          добило исти број јабука. По колико су добили?

5. 7 синова купило је сено. Сваки је направио по 2 пласта. Колико је укупно пластова?

6. Бака је имала  6 крава. Свака крава даје у просеку 7 литара млека. Колико укупно млека дају краве?

7. На ливади пасе 56 оваца. Јагањаца је 7 пута мање. Колико има
укупно оваца и јагањаца?
8. 7 крмача опрасило је по 9 прасади. Колико је укупно прасади?

Група за ликовну културу
Задатак:
Од добијеног материјала направите слику брдско-планинског села.

Материјал: стари рам за слике, колаж папир, картон у боји, маказе, , маховина, вуна, лепак, тканина

Наставни листић
                  (Повратна информација о савладаности градива)
 Заокружи тачан одговор:
 1.Седам прутова је :            3. Синови су били:
а) народна песма                   а) свађалице
б) народна приповетка          б) ругалице
в) народна прича                   в) тужибабе
 2. Отац је имао:                   4. Порука текста:
а) седам синова                      а) Слога кућу гради
б) шест синова                       б) Тешко ногама под лудом главом
в) осам синова                       в) Пријатељ се у невољи познаје

 Ово је био јавни угледни час коме су поред учитеља и наставника и стручне службе  наше школе, присуствовали педагози и психолози из ваљевских школа.

Луткарска представа ''Седам прутова'' по сценарију из књиге''Лутка из ђачког кутка'' Л. Тасић


Нема коментара:

Постави коментар