среда, 8. јануар 2014.

ЈА ЖИВИМ У СЕЛУ – ТИ ЖИВИШ У ГРАДУ


 Основна школа ''Боривоје Ж. Милојевић'' КРУПАЊ 
Припрему за  тематски дан испланирала професор разредне наставе  Севда Аличић
Реализатори  тематског  дана:
Севда Аличић  (учитељица  3. разреда у  ИО Красава)
Весна Лазаревић (учитељица  3. разреда у Крупњу) 
Славица Крстић (учитељица  3. разреда у ИО Костајник)
 Вера Ђурђевић (учитељица  3. Разреда у Крупњу) 

 ОПШТИ ПОДАЦИ:
Разред:
ТРЕЋИ
Часови:
Природа и друштво,
 Српски језик,
 Математика,  
 Ликовна култура,
Од играчке до рачунара
Време трајања:
 Три школска часа

 СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Час по реду:
1.
Предмет:
Природа и друштво
Наставна јединица:
СЕЛО-ГРАД
Тип часа:
Обрада
Облик рада:
Фронтални,  индивидуални
Наставне методе:
дијалошка , демонстративна, текстуална, илустративна, интерактивна на релацији учитељ- ученик,
Наставна средства:
ЦД,  дија- сличице, феографска карта Србије, Природа и друштво-уџбеник, Радна свеска за природу и друштво
Техничка помагала:
ЦД-плејер,  дија-пројектор
Специјални облик наставе:
Интегративна настава, хоризонтална и вертикална повезаност градива
Временска артикулација часа:
Уводни део: 8мин
Главни део: 30 минута
Завршни део: 7минута
Корелација:
Српски језик,  музичка култура
Место одржавања часа:
Учионица
ЦИЉ ЧАСА:
 
Упознавање обележја данашњег села и града;
Описивање изгледа и уочавање разлика између села и града;
ЗАДАЦИ ЧАСА:
 
 
Образовни:
 
повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима,
савладавање новог градива о врстама и обележјима насеља
долажење до нових сазнања и усвајање тих сазнања
Функционални:
 
усвајање правилног односа према селу и животу људи у селу и према граду и животу људи у граду 
читање литературе у којој ће учити о одликама и особинама  града и села и њиховој међусобној повезаности
Васпитни:
развијање одговорности према свом животном окружењу
развијање љубави према свом  завичају
Садржај рада:
Уводни део:
Послушајмо песму ''Београде''
- О ком граду се говори у песми?
-Које још градове знате?
-Живе ли сви становници Србије у градовима?
-Где ви живите ?
 
-Истицање циља часа
Главни део:
- Приказујемо дија- слике градова ( великих и  мањих).
- Тражимо од ученика да опишу каква су то насеља. При опису могу ићи редом по карактеристикама које има свако насеље.
- Закључујемо:
*ГРАДОВИ су већа насеља у којима људи живе у стамбеним зградама или кућама са мањим двориштима.
Град има много дужих и краћих улица.
Људи у граду углавном раде у фабрикама и баве се услужним делатностима.
Приказујемо дија- слике села (равничарских и планинских).
- Разговарамо са ученицима  каква су то села, које су     њихове карактеристике
- Заклјучујемо:
*СЕЛА су манја насеља, са маљим бројем становника
Људи у селима живе у кућама,
Баве се највећим делом пољопривредном делатношћу
- Истаћи сличности и разлике  између села и града
- Указати на повезаност села и града
-На географској карти потражити што више градова и села,
  уједно обновити картографске знаке за насеља
- Погледати слике у уџбенику и прочитати текст.
Завршни део :
Урадити задатке у Радној свесци и прочитати по питањима.

2. час
Предмети:
Српски језик, Математика , Ликовна култура, Од играчке до рачунара,
Наставна јединица:
Српски језик  - Писање вишечланих назива градова, села држава.
Ликовна култура –Правимо макету града
Математика – Сабирање и одузимање троцифрених бројева
Од играчке до рачунара – WordArt  и  ClipArt програми
Тип часа:
Понављање градива и практичан рада ученика
Облик рада:
Групни
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, кооперативна, разговор, интерактивна, рад на рачунару
Наставна средства:
Ознаке за групе, наставни листићи са задацима  за групе,  пузле од картова, пак папир, лепак, обичан папир и маркери, молерска трака, фломастери, кутијице од лекова, шибица и сл.
Специјални облик наставе:
Интегративна настава , хоризонтална и вертикална повезаност градива
Временска артикулација часа:
Час траје 45 минута и није издиференциран на она класична три дела пошто је први час заправо увод у други.
Корелација;
Природа и друштво, музичка култура
ЦИЉ ЧАСА:
 
Да ученици повежу знања са претходног часа (природа и друштво) са часом  српског језика , математике , ликовне културе и изборног предмета од играчке до рачунара, да ураде практичне вежбе и реше своје задатке.
ЗАДАЦИ ЧАСА:
 
Образовни:
- да ученици покажу колико су знања усвојили на претходном часу
Функционални:
 
  Повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима
 -  Примена знања са претходних часова,
- Развијање логичког мишљења и закључивања,
- интеракција  међу децом и интеракција учитељ- ученици
- Помоћ ученика са бољим успехом ученицима са слабијим успехом
Васпитни:
васпитавање сарадничких односа
-      развијање љубави према завичају,
-     јачање самопоуздања код  деце
Садржај рада:
Уводни део:
Истицање циља часа.
Пошто се само надовезујемо на садржаје са  претходног часа, није нам потребан посебан увод у тему. Практично, час природе и друштва је био увод у све остале часове.
Као мотивација за рад послушаћемо песму-шпицу из серије за децу  ,,НЕПРИЧАВА''
Затим следи подела ученика у групе и увођење ученика у садржај рада на часу (давање инструкција).
 
Прилог бр. 1
Група за српски језик
Задатак:
Допуни следеће реченице:
Ја живим у ________________. То је  место у ________________.
Реши ребусе:
 
 
 
 
-------------------------------------              --------------------------------------
 
Заокружи  називе насеља који су правилно написани:
Нови сад   ликодра    белотић Доње Брезовице     Нови пазар
Бачка паланка  Сремска Митровица
                    
Препиши правилно следеће реченице:
а) Најслађи мед је са хомољских Планина.
 
б)Сутра ћу ићи на велику мораву да пецам.
 
в) Прошле године смо били на Јадранском Мору у црној гори.
 
Обоји црвеном бојицом поља у којима су тачно написани називи села, градова  и држава:
Напиши састав од  укупно 5-8 реченица  у којима ћеш употребити следеће речи:
 
Рађевина;  Красава;  Бела Црква;  Добри Поток;  
Мачков Камен;
 
Допуни стихове тако да се римују, а затим састави сличне стихове по свом избору:
*Крива река од давнина
   То је наша хладна ..................................
 
*Оде миш
   У  .......................
 
*Оде Мира  у  .........................
   Оде са њом моје срце.
 
Прилог бр. 2
Група за ликовну културу
Задатак:
Узмите самолепљиви колаж папир и облепите њиме све кутијице.
Од кутијица направите стамбене  и пословне зграде тако што ћете на љима фломастерима нацртати  врата , прозоре и остало што мислите да треба,
Направите и неколико саобраћајних знакова, семафор и све што желите да буде у вашем граду
Све елементе налепите на стиропор, тако да формирате део града( улицу, насеље, раскрсницу или неки други део града по вашој вољи)
Дајте занимљиво име  име свом граду
Већ смо раније радили макету села, заједно изложите обе макет

         Прилог бр. 3
Група за математику
 Инструкције за рад:
Решите задатке. И на крају саставите слику села од пузли. Сваки задатак проверите.
У  сваку кућицу у овом селу упиши одговарајући знак:
321+123    214+214       654-214        654-452 963-951

 Растојање између два града је 254км, Бранко јепошао из једног града у други,  прешао је 102км. Колико још километара треба да пређе да би стигао на одредиште?
..............................................................................................................................................................
У једном планонском селу има 590 становника, од тога је 123 деце. Колико одраслих
становника живи у том селу?
.......................................................................................................................................................

У селу  Красава три дечака брала су малину. Никола је убрао  126kg,  Марко за 14kg више, а Милош за 103 kg мање од њих двојице. Колико су убрали заједно?
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Село у планини има 290 становника, у току зимског распуста на зимовању у том селу било је 125 ученика из Београда и 134 ученика из Ниша. Са њима су били и њихови учитељи, укупно њих 20. Колико је у то време било људи у том планинском селу ако је само 5 становника било на путовању?
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Растојање између градова је сл.
Београд –Нови Сад    96км
Београд- Лозница       144км
Београд-Ужице             118км
Један аутобус је три дана возио сваки дан на другој од горе наведених релација. Колико километара је прешао за та три дана, ако знамо да је се сваки пут враћао у Београд?
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................

  7. Напишите и решите 2 слична  текстуална задатка. Један  везан за село, други везан за град.

Прилог бр. 4

 Група -Од играчке до рачунара
Ученици се према страни у учионици на коју су сели разврставају у две групе
Задаци: за групу - ВОЛИМО ДА ЖИВИМО У ГРАДУ
У рачунарском програму Microsoft Office Word у мултимедијалној учионици у програму     WordArt напишите по неколико назива градова  словима по вашој жељи
2. У рачунарском програму  ClipArt пронађите одговарајуће сличице и уметните их међу имена градова
Одштампајте урађене презентације
Задаци: за групу –ВОЛИМО ДА ЖИВИМО У СЕЛУ

У рачунарском програму Microsoft Office Word у мултимедијалној учионици у програму     WordArt напишите по неколико назива села у Србији  словима по вашој жељи

 У рачунарском програму  ClipArt пронађите одговарајуће сличице и уметните их међу имена села

Одштампајте урађене презентације.

         3. час
  СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Облик рада:
Индивидуални , групни и фронтални
Наставне методе:
разговор, демонстративна, синтетичка,  аналитичка,  друштвена игра
Наставна средства:
Групни радови, графофолија са повратном информацијом за математичаре
Циљ часа:
Да ученици презентују своје радове и да се оцени обим савладаности градива.
Задаци часа:
 
Образовни:
Да се утврди усвојеност градива о одликама  различитих насеља
Функционални:
Да ученици знају да примене знање у свакодневном животу
Васпитни:
Васпитавање позитивних навика и развијаље љубави према завичају
Садржај рада:
Уводни део:
Коментар ученика на сарадњу у групи, избор члана који ће презентовати рад своје групе.
Главни део:
Презентовање радова група
Анализа
Коментари осталих група
Завршни део:
- Утисци деце о часу
- Друштвена игра ЗЕМЉОПИС, ученици и учитељице играју се заједно по групама од по 3-4 учесника 
 

 

 

Нема коментара:

Постави коментар