субота, 11. јануар 2014.

’’Празници нам стижу, жељице се нижу“

ОШ ''Ђура Јакшић” Плажане
Школска 2013/14.год.
АУТОРСКИ ТИМ:
Бојан Аврамовић, Јованка Манојловић, Миле Томић ,Славица Лукић-Милошевић. Данијела Милосављевић, Ивица Богановић, Олгица Димитријевић, Ирена Вучковић

ОПШТИ ПОДАЦИ:
Разред:
1.  2.  3. и 4.
Часови:
Музичка култура, Природа и друштво (Свет око нас), Српски језик, Математика, Ликовна култура
СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Наставни предмети и наставна јединица:
Музичка култура-Срећна Нова година (вежбање)
Српски језик-Речи и реченице (систематизација)
Математика-Сабирање и одузимање природних бројева (систематизација)
Природа и друштво-Рељеф Републике Србије (систематизација)
Свет око нас-Групе људи и празници (систематиација)
Ликовна култура-Новогодишње честитке (вежбање)
Облик рада:
индивидуални, фронтални, рад по групама
Наставне методе:
текстуална, илустративна, интерактивна, дијалошка, метода практичног рада, метода писаних радова
Наставна средства:
Aсоцијацијa, музички инструмент, компакт диск и касетофон, наставни листићи, хамери у боји, колаж папир, срме и различити материјали за украшавање
Специјални облик наставе:
Интерактивна настава, часови у корелацији, хоризонтална и вертикална повезаност градива
Временска артикулација часа:
Време је дато оријентационо.
Уводна активност: 45 мин
Главна активност: 45 минута
Презентација резултата по групама: 15-20 минута
Завршна активност: 45 минута
Место одржавања часа:
Учионица

ЦИЉ ЧАСА:


Обнављање и утврђивање песама из музичке културе о Новој години; утврђивање стечених знања из српског језика, математике, природе и друштва, света око нас. Повезивање ових наставних садржаја са садржајима из ликовне културе и музичке културе.
ЗАДАЦИ ЧАСА:


Образовни:

-          повезивање и размена претходних знања и искустава са новим садржајима из музичке културе,
-          утврђивање и систематизација знања о речима и реченицама,
-          утврђивање и примена знања о сабирању и одузимању природних бројева,
-          систематизација знања о групама људи, празницима, о одликама наше домовине,
-          проширивање стечених знања и примена у новим ситуацијама.

Функционални:

     -развијање перцепције и запажања код ученика,
     -развијање логичког мишљења и креативности,
     -развијање способности за јавни наступ,
      -оспособљавање за коришћење различитих техника приликом рада коришћење постојећих дечијих интересовања да би се настава приближила ученицима и учинила смисленијом и занимљивијом

Васпитни:
-изражавање властитог мишљења,
-васпитавање сарадничких односа,
-васпитавање одговорности у тимском раду.

Естетски:
-развијање естетских ставова,
-развијање осећаја за лепо у музичкој и ликовној култури.
Садржај рада:
Уводна активност:
Мотивација за рад:
Решавамо асоцијацију која је исцртана на табли. (Прилог 1.)
Кратак разговор о одликама зиме и радостима и празницима које она носи.
Следи истицање циља часа.
Музичко представљање ученика кроз песме.
  1. разред-Пада снежак
  2. разред-Ала веје, веје
  3. разред-Снег
  4. разред-Срећна Нова година
Након тога следи заједничко певање песме Срећна Нова година и слушање песме Зима-Божидар Станчић. Разговор о доживљају и инструментима на којима се изводи музичка композиција.
Главна активност:
Ученике делимо прво на две веће групе по разредима и то 1. и 2. у једној учионици, а 3. и 4. у другој учионици. У свакој учионици ученици извлаче папириће различитих боја и на основу тога их делимо на по четири мање групе које у односу на разреде нису хомогене.
Свака група ради питања и задатке на наставним листићима из различитих наставних предмета. Ученици који су у групи за ликовну културу праве Новогодишње честитке: 1. и 2. разред раде дрвеним бојама и фломастерима, а 3. и 4. разред раде колаж техником.
Група за српски језик ради питања и задатке на наставном листићу која су везана за наставне садржаје о речима и реченицама (Прилог 2.).
Група за математику ради задатке који се односе на наставне садржаје о сабирању и одузимању у скупу природних бројева (Прилог 3.).
Група за свет око нас односно за природу и друштво ради на задацима и питањима која се односе на садржаје везане за групе људи, празнике и карактеристике Републике Србије (Прилог 4.).
 Док ученици раде, учитељи их обилазе и пружају неопходну помоћ где је потребна.

Презентација радова:
Свака група ученика излази и презентује резултате свога рада уз помоћ ученика из осталих група. Група за ликовну културу након презентације свог рада чита Новогодишњу честитку намењену свим присутнима.

Завршна активност:
Сви ученици добијају већ припремљни материјал за рад од ког сваки ученик индивидуално, а уз помоћ својих другова и учитеља прави себи капу за Нову годину. Рад ученика прате различите Новогодишње музичке композиције.
Док ученици раде учитељи са њима разговарају о осећањима и утисцима са данашњих активности.
На крају сви ученици стављају своје капе, играју и певају уз дечје композиције о Новој години.НАСТАВНИ ЛИСТИЋ ЗА ТРЕЋИ  И ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД ИЗ СРСКОГ ЈЕЗИК
1.

2.    4.


5.


6.1.      Брз као ___
2.      Са дрвета пада ___
3.      Поштар нам доноси __                        3.             
4.      Део лица
5.      На њој носимо сат
6.      Расте на ливади


    1.
    2.


    3.


   4.    5.

    6.

    7.


1.      Становник воде
2.      Део дрвета
3.      Стар човек
4.      Испод њега тече река
5.      Њима се осмехујемо
6.      Показује време
7.      Воли сир
НАСТАВНИ ЛИСТИЋ  ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД

1.      ДОВРШИТЕ  РЕЧЕНИЦЕ  ОДГОВАРАЈУЋИМ  ЦРТЕЖОМ:
Слабо греје                  
На југ су отишле                       
Падају                             крупне и беле .            
На глави су нам шарене  

2.      ДОВРШИТЕ  РЕЧЕНИЦЕ  ОДГОВАРАЈУЋИМ РЕЧИМА:
Дува хладан ______________.
Низ брдо јуре __________________.
Деца праве ____________________.
Деда Мраз нам доноси _______________.


3.      НАПИШИ  ПРАВИЛНО  РЕЧЕНИЦЕ:
Јакне облаче децу.                       ___________________________________________
Јелка кити децу.                          _____________________________________________
Око ветра дува кућа.               ______________________________________________


4.      НАПИШИ  ДВЕ  РЕЧЕНИЦЕ О ЗИМИ:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


НАСТАВНИ ЛИСТИЋ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

1.      Реченица: Падају пахуље крупне и беле.
по значењу је _____________
Реченицу: На југ су отишле ласте.
напиши тако да буде упитна ___________________________________
Реченицу: На глави су нам шарене капе.
напиши у одричном облику __________________________________

        Подвуци именице:
Дува хладан ветар. Низ брдо јуре санке. Деца праве снешка. Деда Мраз нам доноси поклоне.

3.      Напиши речи које значе:
Умањено                                                         Супротно
ветар - ____________                                  хладно - _______________
брдо - _____________                                  весео - ________________
поклон - ____________                               ново - _________________
  
4.      Подвуци глаголе:
Деца облаче јакне. Деца ките јелку. Око куће дува ветар.

5.      Прошири следеће реченице:
Дошла је ____________ зима. Падају ____________ пахуље. Деца се радују _______________________ поклонима.

6.      Правилно препиши следећи текст:
дошла је зима. сви ћемо прославити нову годину. деда мраз ће нам донети лепе поклоне. на зимовање ћемо ићи на златибор.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.      Напиши свом другу новогодишњу честитку:

НАСТАВНИ ЛИСТИЋ ЗА ТРЕЋИ  РАЗРЕД ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

1.      Реченица: Падају пахуље беле.
по значењу је ___________________

Реченица: Снег је прекрио село.
по саставу је __________________________

Реченицу: Дува хладан ветар.
напиши тако да буде упитна у одричном облику
__________________________________________________________________

2.      У реченици: Снег веје.
Једном цртом подвуци субјекат а двема предикат.

Реченицу: Пада  снег.   Прошири речима које означавају место, време и начин дешавања радње.
___________________________________________________________________
Реченицу: Дува хладан ветар.
пребаци у множину__________________________________________________

3.      Одреди број и род именица:
јелка_______________                             поклон _____________________
клизаљке__________________                 звонце______________________

4.      Одреди врсту речи у реченици:
Кров ____________
је прекривен ________________
снегом _____________________
и ледом. ___________________________

5.      Реченицу: Мама је рекла: „Деда Мраз ће вам донети поклоне“.
напиши у неуправном говору
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6.      Напиши другу честитку за Нову годину:

НАСТАВНИ ЛИСТИЋ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

1.      У реченици : Падају пахуље беле.
подвуци једном цртом субјекат а двема цртама предикат

Реченица: Снег је прекрио село.
по значењу је _____________
по саставу је ______________

Реченицу: Дува хладан ветар.     напиши тако да буде
упитна у множини _________________________________________________
узвична у одричном облику__________________________________________

2.      Реченицу: Снег веје.
прошири придевима________________________________________________

3.      У реченици : Весела деца се санкају на белом брду.
Одреди придеве и род и број придева:
__________________________________    
__________________________________

4.      Допуни одговарајућим придевима следећу реченицу:
Данас   _________________ друг пише _______________________ честитку.
                      (Марко)                                        (Нова година)

5.      Реченицу: Деда Мраз је рекао да ће нам донети поклоне.
напиши у управном говору
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6.      Напиши  другу честитку за Нову годину:

7.      Напиши кратки састав о зими:

НАСТАВНИ ЛИСТИЋ ИЗ MATEMATИКЕ
први и други разред
Израчунај вредност израза и помози чаробњаку да обоји украсе за Нову годину:

1. ПРВИ ЗАДАТАК ИЗ ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА НИЈЕ ПОСТАВЉЕН
2.Марко и Ана украшавају јелку за Нову годину. Марко је окачио 5 украса, а Ана  4.
Колико je укупно украса на јелки?
________________________________________________________
 __________________________________________________________________________                                                                                                                                                           
3.Мама је умесила 10 медењака. Тома је појео 3 медењака. Колико је медењака остало?
       __________________________
___________________________________________________________________________        
                                                                                                                                                    
4.Миша је за Нову годину добио 3 поклона, а Вања за један поклон више од Мише. Колико је поклона  добила Вања?     
______________________________
______________________________________________________________________________                                                                                      
 5.Бата је написао 9 честитки за Нову годину, а сека за 2 честитке мење. Колико честитке је написала сека?                                                                                                            
______________________________
______________________________________________________________________________                                                                                      
 6.У кутији је било 4 златна украса, сребрних је за 2 више него златних. Колико је укупно украса у кутији?                                                                                                         
______________________________
______________________________________________________________________________                                                                                      
7.Божић Бата је првог дана прешао  7 километара, а другог дана за 4 километра мање. Колико је укупно километара прешао Божић Бата?
     ______________________________
______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                           8.Деда Мраз је у својој торби имао 10 пакетића. У првој кући је дао 4 пакетића, а другој за 1 пакетић мање него у првој. Колико је пакетића остало у торби Деда Мраза?
______________________________
______________________________________________________________________________                                                                                      
 НАСТАВНИ ЛИСТИЋ ИЗ СВЕТА ОКО НАС
1. и 2. разред

1. Реши укрштеницу и у означеним пољима ћеш добити назив празника који се прославља у целоМ свету, а када решиш ребус сазнаћеш који је наш највећи празник. 
НАПОМЕНА( ИЗ ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА РЕБУС И УКРШТЕНИЦА НИСУ ПОСТАВЉЕНИ ОНАКО КАКО СУ ИХ АУТОРИ УРАДИЛИ)

1. Место у којем живе људи.
2. Дан између понедељка и среде.
3. Део дана када дан прелази у ноћ.
4. Група људи са којом живимо у кући.
5. Зими пада.....
6. Део дана када долазимо у школу.
7. Човек који нам оставља поклоне под јелку.
8. Зими на ноге обувамо....
9. Он има метлу, лонац уместо капе, шаргарепу као нос и прави се од снега.
10. Превозно средство које најчешће користе деца на снегу.

 

     Ж      ић        Б

решење:
 
                                           1.
 

                               2.
                                           3.
 

4.
                        5.
 

                 6.
 

                               7.
                                     8.
                                   
                                     9.
                                    10.
                                    

2. Стави један број и једну реч у следећу реченицу и сазнаћеш нешто о Новој години.

    Нова година се слави ______ децембра. Ноћу тачно у ______________________ честитамо једнИ другима уз најлепше жеље.

3. Допуни текст речима које означавају делове дана и одговори на питање испод текста.

         Деда Мраз је у рано _____________________ кренуо да подели деци поклоне. Пошто он живи у далекој земљи Лапонији и до нас му треба доста времена, он је пошао раније како би успео да стигне. Пошто је Нова година у уторак, Деда Мраз је кренуо два дана раније. Када Деда Мраз буде био изнад Париза, погледаће у сат и видеће да је тачно 12 сати преко дана. Он ће тада рећи ирвасима - Драги моји ирваси, сада је тачно 12 сати и пошто је ______________________, време је за ручак и за мали одмор.

     Ког дана је Деда Мраз кренуо код нас?  
 ________________________________________________________________________________

4. Попуни табелу:Празник


Где се празник слави?


Ко учествује у слављу?


Који га обичаји прате?


Божић

Нова година

Дан школе


Свети Сава


Рођендан
5. ЗАДАТАК ИЗ ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА НИЈЕ ПОСТАВЉЕН 
6. Речи са леве стране упиши у табелу пазећи на то којој групи припада која особа:

 Породица                   Насеље                    Школа
 
                        учитељица             
                        сестра
                        сусед
                        наставник
                        мама
                      суграђанин

7. Поред сваке слике напиши зашто је важан обојени датум, односно шта је тог датума:

ДЕЦЕМБАР


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

      
ДЕЦЕМБАР


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


ЈАНУАР


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


ЈАНУАР


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31ЈАНУАР


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           НАСТАВНИ ЛИСТИЋ ИЗ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА
трећи и четврти разред
Реши укрштеницу и радуј се празнику који нам долази:

                                                                           1.                                                                            
Н                                                                   

О                                                                           3.
В


                         4.          


А                                                                           5.
Г                                                6.       О                                                                           7.
Д

                                                         8.


И


                                                9.     Н
                             10.

А
ВОДОРАВНО:
Велика равница чија је надморска висина мања од 200m?
Равно земљиште окружено планинама и брдима?
Раван предео надморске висине  изнад  200m ?
Удубљење између стрмих падина високих планина?
Умањена слика земљине површине приказана у равни?
Дубоко и уско удубљење које је просекла река, са веома стрмим, готово усправним странама?
Река Сава се улива у  реку _ _ _ _ _ .
Сви потоци и реке које се уливају у већу реку су њене _ _ _ _ _ _ _ .
Узвишења виша од 500 m надморке висине?
Већа или мања издужена равница између брда, најчешће поред река?

  Користи дату географску карту, посматрај пут Деда Мраза и допуни следеће реченице:Деда Мраз је кренуо са севера и у нашу земљу дошао из нама суседне
_________________________ .Ушао је у највећу равницу  Србије која део ___________________________  низије, на чијем простору се веома давно простирало ______________________________ , а некадашње острво је данас планина ________________________________________ .
 На самом улазу у земљу је прошао поред    ________________________________
језера, које је по начину настанка       _____________________________________
језеро.Прешао је и преко три веће реке наше земље  и то преко:
___________________________________ , _________________________________ ,
_____________________________________________________ .

Прошао је кроз област у којој влада ________________________________________
клима. Одлике те климе су: ______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

Деда Мраз ће обићи сву децу, али треба да стигне и до највишег  врха у нашој земљи. Помозите и реците му да је то ___________________________________
____________________ , на планини ____________________________________ .                                                                                               


1 коментар: