четвртак, 9. јануар 2014.

Ал' је леп овај свет

ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“ Крупањ
  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Назив школе:
ОШ  „Боривоје Ж. Милојевић“
Место:
Крупањ
Предмет:
Српски језик, математика, свет око нас, ликовна култура
Разред:
1.
СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
ТИП ЧАСА
Уводни час је из српског језика

Српски језикАл' је леп овај свет – Јован Јовановић ЗмајОбрада

Математика  
Десетице прве стотине
Сабирање и одузимање десетица
Утврђивање

Свет око нас
Жива и нежива природа
Обнављање градива

Ликовна култура
Пејзаж - колаж
Обрада

Наставна средства:
Читанка, драмски текст, наставни листови, маказе, лепак, сличице живе и неживе природе, материјал за ликовно
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, разговор, демонстративна, метода усменог излагања, илустративна, кооперативна, радионичарска,
Облици рада:
индивидуални, групни фронтални

Корелација:
Сви наведени  часови су у корелацији међусобно.
Специјални облик наставе:
Интегративна настава
Трајање часа:
135 минута – три школска часа
Активности ученика:
посматра, слуша, говори, закључује, организује, сарађује, презентује, процењује, лепи, сече, глуми
Активности учитеља:
организује час, упућује, инструира, помаже, подстиче, уводи иновације у наставни процес, контролише рад ученика

ЦИЉ ЧАСА:
Обрада новог градива из српског језика и утврђивање и обнављање савладаног градива из математике, света око нас и ликовне културе кроз интеграцију сродних садржаја из различитих наставних предмета где се свим предметима посвећује иста пажња.

ЗАДАЦИ ЧАСА:
ОБРАЗОВНИ:- савладавање новог градива и утврђивање и обнављање старог кроз добро осмишљене и вођене активности

- увођење иновација у наставни процес

-отварање простора и стварање могућности за разноврсне активности ученика у настави

ФУНКЦИОНАЛНИ:
                                   

- развијање и јачање самопоуздања и задовољства у настави

- коришћење постојећих дечијих интересовања да би се настава приближила ученицима и учинила смисленијом и занимљивијом

- подржавање активности и самосталности
ученика и њихово брижљиво усмеравање

- развијање креативности

-развијање способности за јавно наступање
ВАСПИТНИ: 
- развијање љубави према луткарству и сценском извођењу

- васпитавање одговорности у раду

- васпитавање сарадничких односа

- изражавање властитог мишљења
ЕСТЕТСКИ:
-          развијање осећаја за лепо кроз глуму, ликовне радове

-          развијање естетских ставова и критеријума

ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА:
Уводни део :
45 минута
Главни део:
око 45 минута
Завршни део:
око 45 минСадржај рада:


Уводни део:
- Кратак разговор о Јовану Јовановићу Змају;
- Учитељ чита текст Ал је леп овај свет;
- Први утисци деце о тексту;
- Усмерено читање текста; 
- Кратак разговор о тексту;
- Гласно читање текста;
- Истицање циља часа;
- Подела деце у групе случајним избором
-Давање инструкција за рад;
Главни део:
- Ученици раде своје задатке у групама;
- Учитељ помаже и надгледа рад;
- Давање додатних инструкција тамо где је то потребно;
- Ученици сарађују и траже објашњење ако имају нејасноћа;
Завршни део:
- Презентација ученичких  радова ;
- Повратна информација о савладаности градива - индивидуалан рад на наставном листићу;
- Утисци деце о часу;


П Р И Л О З И
Група за српски језик

  1. Којим стиховима почиње песма?____________________________________________

  1. Која река се спомиње у тексту?
_____________________________________________________________

  1. Како разумете стихове  „Тамо Дунав, злата пун“ ?
_____________________________________________________________

  1. Колико песма има строфа, а колико стихова?
_____________________________________________________________

  1. Подвуци у тексту речи које се римују.

  1. Ко шта ради? Настави као што је започето.

славуј   пева               пас _______                цврчак ________
пчела ______              жаба ______               голуб _________

  1. Спој стрелицом као што је започето.
Вредан као                                  корњача.
Умиљат као                                 зец.
Веран као                                     лисица.
Лукав као                                     мрав.
Брз као                                          мачка.
Спор као                                       пас.

  1. За наведене речи напиши њихово умањени и увећано значење.
умањено значење речи
реч
увећано значење речи

поток


свет


њива


трава


жбун


  1. Препиши правилно реченице водећи рачуна о писању великог слова.
маја и урош иду на копаоник.
_____________________________________________________________

тамара и њена мама шетају свог пса жућу обалом дунава. ___________________________________________________________

воћњаку породице станковић највише пријају топли сунчеви зраци.
_____________________________________________________________

  1.  Реши ребусе.
   , ,               ,                             ,          ,,
                         М 
             ___   ___   ___   ___                       ___   ___   ___   ___   ___   ___


Група за математику

1. Напиши десетице прве стотине бројећи од најмање до највеће.
____________________________________________________________

2. Упиши десетице које недостају.

 
           
 3. На ливади је било 20 белих лептира  и 40 шарених лептира. Колико је укупно било лептира на тој ливади?
_____________________________________________________________
Одговор: _____________________________________________________

4. У једном рибњаку било је 100 риба. Рибар је ухватио 30 риба и продао их. Колико је риба остало у том рибњаку?
_____________________________________________________________
Одговор: _____________________________________________________

5. У једној школи било је укупно 80 првака. Дечака је  било 40. Колико је било девојчица у тој школи?
_____________________________________________________________
Одговор: _____________________________________________________

6.  Млади горани су засадили 30 стабала храста и 50 стабала букве. Колико су укупно стабала они засадили?
_____________________________________________________________
Одговор: _____________________________________________________

7. Марко и његов брат су сакупљали каменчиће. Марко је сакупио 20 каменчића, а његов брат 30 каменчића више од њега. Колико каменчића је сакупио Марков брат? Колико каменчића су сакупили њих двојица заједно?

Марков брат: _________________________________________________
Заједно:______________________________________________________

Група за свет око нас

1. Шта чини живу природу?
_____________________________________________________________

2. Обој слике на којима су приказани чланови живе природе. Из техничких разлога слике нису убачене у припрему.

                          


3. Реши асоцијације.                       
 

         Ако сте тачно решили сваку колону добили сте речи које чине
__________  природу.                     

     
4.   Обој слике на којима су приказани чланови неживе природе.

             

5. Заокружи слово испред тачних одговора.

а) Ваздух је свуда око нас.
б) Биљке и животиње користе ваздух за дисање.
в) Воду користе само људи и зивотиње.
г) Вода која се користи за пиће нема боју, мирис и укус.

6. Зашто биљке не могу да живе без сунца?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Зашто људи не могу да живе без земље?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Реши укрштеницу.

-човеков највернији пријатељ 
-дува и носи лишће
-жива бића која говоре
-сунце  ...
-живи у бари
-сваког дана је пијеш
-из ње расте трава

Група за ликовну културу
Задатак:
Од добијеног материјала направите слику природе. На слици треба да се налази: река, сунце, облак, брдо или равница, дрво, цвет, птица, лептир, ...

Материјал: тврђи картон правоугаоног облика, маказе, лепак, семе бундеве и сунцокрета, зрна кукуруза и пасуља, салвете различитих боја, темпере, ...

Наставни листић
                  (Повратна информација о савладаности градива)

Заокружи тачан одговор:

1. Песму Ал'  је леп овај свет написао је:       3. Реч свет римује се са:
а) Душко Радовић                                                           а) ветар
б) Јован Јовановић Змај                                                  б) сунце
в) Десанка Максимовић                                                  в) цвет

2. Песма има:                                                   4. У песми је исказано осећање:
а) једну строфу                                                     а) страха
б) две строфе                                                        б) љубави
в) три строфе                                                        в) љутње

Нема коментара:

Постави коментар