петак, 17. јануар 2014.

Слободне активности у Дечјој недељи

 О.Ш.“ Јоца Милосављевић“       
Багрдан
Стрижило
Јагодина

 О.Ш. „ 19.октобар“     
Маршић
Комарице
Крагујевац   
   Датум реализације: 09.10.2013.године              
Тим: О.Ш.“ Јоца Милосављевић“ Багрдан-Стрижило
  Драганка Димитријевић, проф разредне наставе                            
   Маја Миловановић, проф разредне наставе
   Александар  Радосављевић,вероучитељ
   О.Ш.“19.октобар“ Маршић Доње Комарице
    Даница Станковић, проф енглеског језика
 Снежана Вељковић, дипл учитељ
 Владан Јаковљевић, наст разредне наставе

1.МОТИВАЦИЈА

Циљ нам је би да представљањем  ученика из две школе и дружењем  промовишемо породичне вредности које доприносе позитивној клими за рађање, и пружају подршку одговорном родитељству. Специфични услови рада, близина насеља као и сличан менталитет мештана дао нам је идеју да отворимо врата наших школа и да организујемо један наставни час који ће бити подршка у даљем развоју развоја личности наших ученика. Практичним примером смо хтели да ученицима покажемо да је образовање једнако за све популације у нашем образовном систему. Значај уочавања мањина и толерантност у изражавању разичитости био нам је један од циљева. Свакако је непоходно практично показати да се може сaрађивати и радити у тиму и да је то олакшица и предност коју треба искористити.
                                                        ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА
Намера нам је била да отворимо врата наших школа и да објединимо рад и на тај начин укажемо на равноправност и једнакост у образовању и васпитању.
Оваквим  својим радом доприносимо стварању позитивне климе за рађање, и пружању подршке одговорном родитељству. Присутни ученици биће у прилици да изнесу мишљења и предлоге, поставе питања и саопште своја очекивања.
Сусрет има за циљ подстицање непосредног контакта као темеља партиципације свих актера у остваривању иницијатива и акција за децу и са децом, као и њихових породица.
У делегацији која ће посетити О.Ш.“19.октобар“ у Доњим Комарицама биће ученика из породица  са више деце они су из О.Ш.“ Јоца Милосављевић“ Багрдан-Стрижило        ( чији су становници ромске популације).
У нашем одељењу у Доњим Комарицама имамо ученике који живе у породицама са различитим бројем чланова, али и децу која су у хранитељској породици. У обе  школе наставу похађају ученици из  породица које су многочлане па их на тај начин промовишемо и похваљујемо у „Дечјој недељи“ што је у складу са Стратегијом подстицања рађања као кровног документа за решавање проблема ниског наталитета у Републици Србији.

                            2. Планирање и организација часа

Oпшти циљ часа:
Ø  оспособљавање ученика за уочавање узајамних толерантних  односа  у окружењу;
Ø  оспособљавање ученика за суживот са националним мањинама;
Ø  развијање логичког мишљења и закључивања.

ОПШТИ ЦИЉЕВИ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ СУ:
v 
-скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце,
-указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити и остваривању права деце,
- указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце,
-подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права и оптимални развој сваког детета,
-промоција активног учешћа саме деце у доношењу одлука које их се тичу,
-покретање иницијатива и нових акција које ће доприносити побољшању положаја деце у Републици Србији и остваривању њихових права.
v   
Специфични циљеви часа:
-обнављање и проширивање стеченог знања о животу у порoдици
-развијање способности уочавања различитог постојања породица као основне ћелије друштва и њиховог међусобног односа;
-коришћење основних информационих и комуникационих средстава у настави;
 -развијање прецизности, тачности, креативности  и уредности;
  -развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање природног и друштвеног окружења;
-развијање одговорног односа према себи и окружењу и уважавање других;
 -развијање колективног и  сарадничког духа;
-оспособљавање за сараднички однос у пару и тиму.
Специфични задаци часова:
-упознати  ученике на нов и оригиналан начин  са карактеристикама породице;
-уочити њихов узајамни однос;
-применити знања из вештина и комуникације;
-примењивати правила пристојног понашања у комуникацији са вршњацима у групи;
-развити интересовање за самостално учење и проналажење информација;
-развити радозналост код ученика и продубљивање основа за  самостално или тимско истраживање.

Услови за реализацију часова

Најважнији услов за реализацију оваквог часа је: пространа учионица, рачунар, видeо пројектор и примена правила постављена у „ Конвенцији о праву детета“ у Уједињеним Нацијама.
Распоред клупа у учионици за ову прилику је пет центара за рад.

Задаци за ученике

Сви задаци  које су ученици имали наведени су у презентацији.
Наставна јединица:                                         Јачање здравог друштва
                                                                            (развијање правилне слике о породици)
Тип часа:                                                           обрада
Облик рада:                                                      фронтални, групни, индивидуални, у пару
Наставне методе:                                            метода дијалошка, илустративна, практичних радова,
Наставна средства:                                         папири различитих боја, оловке, фломастери,               
                                                                             хамери, блок, семенке, делови кашичица,
                                                                            презентација, дечје песме CD,
Врста наставе:                                                 Активна настава са ИКТ
Корелација:                                                      Српски језик, Свет око нас, Природа и
                                                                            друштво,  Народна традиција, верска настава,  
                                                                            Енглески језик
Место одржавања часа:                                Учионица са компјутером у Доњим Комарицама
Циљ и задаци часа:                                        Развити позитивну слику о себи, осећај властите
                                                                           вредности, самопоуздања, сигурности,
                                                                           заштићености и људског достојанства.
                                                                           Поштовање својих али и права других.
                                                                           Успостављање комуникационих веза у
                                                                           окружењу.
Очекивани исходи:                                       Ученици ће упознати нове другаре. Стварање
                                                                           позитивне климе између Срба и Рома.Ученици
                                                                           ће развити позитивну слику о себи својој
                                                                           породици али и другим породицама у
                                                                           окружењу; развијање  осећаја властите
                                                                           сигурности, заштићености и људског
                                                                           достојанства.  Посвећивање  пуне пажње
                                                                            стварању подстицајне климе за рађање, уз
                                                                            пружање посебне подршке моделу одговорног
                                                                            родитељства.
Ове године циљ „Дечје  недеље “  је да се посебна пажња посвети доприносу стварања позитивне климе за рађање и пружање подршке развоју модела одговорног родитељства, у складу са релевантним међународним и националним документима и позитивним прописима.
Програм активности обележавања Дечије недеље у 2013. години одвија се под мотом:   Слушајте мама и тата, желим сестру ил’ брата!
Активности на локалном нивоу организација активности сусрета ученика:
*      две школе;
*      из два села;-
*      две општине;
*      два региона
*      Срба и Рома
и има за циљ да  подстичу и промовишу породичне вредности, позитивну климу за рађање и пружају подршку  одговорном родитељству; два издвојена одељења имају ученике српске и ромске популације.
Планиране активности оствариће се  кроз креативно  уметничке активности ученика различитих узраста. Планирано је да се активности одвијају по групама различитог узраста и то: предшколска припремна група; први разред; други разред; трећи разред и четврти разред из обе школе.
ТОК ЧАСА:
1.     АКТИВНОСТ
Дочек гостију, обилазак школе и упознавање –представљање учитеља и ученика на енглеском језику. Добродошлица  ученицима гостима – певање песме „ Здравица“. За овај сусрет сваки ученик имаће беџ са својим именом на одећи.
АКТИВНОСТ
Слушање читања песме „Апел“ и наставак представљања чланова прордице из којих ученици долазе.
Истаћи традицију наших народа да имају много деце у породици и тимски рад из тог времена- МОБЕ.
Вероучитељ треба да препоручи постојање људи и поруку да нас има што више.
2.     АКТИВНОСТ
Слушање и певање уз музику „Једног дана решио мој тата“. Упознавање са задацима по центрима. Центри су организовани тако што ће заједно бити ученици првог разреда обе школе, други центар чине  ученици другог разреда, трећи центар чине ученици трећег разреда и четврти центар чине ученици четвртог разреда. Предшколска припремна група имаће свој центар за рад.
ПОДЕЛА ЗАДАТАКА ПО ЦЕНТРИМА:
Припремна предшколска група има задатак:
-Да смисли причу за сценски приказ (позориште сенки) са циљем промоције љубави и слоге.
1.разред
–Сваки ученик добија нацртан део једне многочлане породице ( мама+тата + и 4 детета) и има задатак да лепо обоји. На крају ће добити плакат где ће све објединити у једну породицу.
2.разред
-Ученици ће имати задатак да напишу у посебно место на цртежу поруку мами или тати. Поруке треба да сугеришу мами и тати да породица треба да има више деце.
3.разред
-Ученици имају задатак да направе породично огледало (2 комада). Материјал: делови пластичних кашичица и картон који треба украсити.
4.разред
- Сваки ученик има задатак да направи рам за породичну слику. Украшавање рама је природним материјалима – семенкама, каменчићима.
4. .АКТИВНОСТ
Извештавање по центрима.
5.АКТИВНОСТ
Певање песме прво на српском језику потом  на енглеском језику - „Кад си срећан“ .За то време учитељи ће имати задатке: да саставе  2 паноа од радова ученика и да направе 2 паноа од ученичких беџева. Циљ је да свако у својој школи има радове ученика са овог часа, али и да имају  у својим школама имена другара које су упознали.( размена )
6.АКТИВНОСТ
Размена радова и припрема за одлазак гостију.

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ

Вредновање постигнућа ученика

        На часу ученицима ће бити постављена питања и задаци на која они треба да одговоре. Оцењивање и вредновање вршиће сами ученици током активности (рад у пару и рад у групи) и када је извештавање по центрима. 
Коначно вредновање постигнућа ученика наставник врши кроз све фазе реализације часова, а посебно по завршеном  часу.


                                                                                                                        

Нема коментара:

Постави коментар