петак, 27. децембар 2013.

Занимања у насељу

Часове су припремили и реализовали учитељица Дивна Радић Ђурић и вероучитељ Горан Поповић
ОПШТИ ПОДАЦИ:
Школа:
ОШ ''Боривој Ж. Милојевић''
Место:
Костајник
Датум:
5. 12. 2013.
Разред:
1.
Часови по реду:
1.  2. и 3.
СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Наставна тема:
Занимања у насељу
Предмет:
Српски језик, Математика, Свет око нас, Веронаука у корелацији са музичком и ликовном  културом
Тип часа:
комбиновани:обрада, утврђивање, стваралаштво
,проширивање знања
Облик рада:
Рад у пару (због малог броја деце уместо групног рада), индивидуални, фронтални
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, метода практичних радова, амбијентална, илустративна, кооперативна, радионичарска, разговор, усмено излагање
Наставна средства:
текст-Буквар,  наставни листићи са задацима за групе, радови ученика, бојанка са занимањима, плакат, ЦД
Техничка помагала:
плакат
Специјални облик наставе:
интегративно учење, хоризонтална повезаност градива
Временска артикулација часа:
Час траје 135  минута (односно три везана часа)
Уводни час: 45 мин
Главни део: 45минута
Завршни део: 45 минута
Корелација;
музичка култура, ликовна култура
Место одржавања часа:
учионица
ЦИЉ ЧАСА:
 
Обрада новог градива из српског језика и утврђивање и обнављање савладаног градива из математике и света око наси веронауке кроз интеграцију сродних садржаја из различитих наставних предмета где се свим предметима посвећује иста пажња.
ЗАДАЦИ ЧАСА:
 
Образовни:
 
- савладавање новог градива и утврђивање и обнављање старог кроз добро осмишљене и вођене активности
- увођење иновација у наставни процес
            -отварање простора и стварање могућности за разноврсне активности ученика у настави
Функционални:
 
     - развијање и јачање самопоуздања и задовољства у настави
-          - коришћење постојећих дечијих интересовања да би се настава приближила ученицима и учинила смисленијом и занимљивијом
-          - подржавање активности и самосталности
-          ученика и њихово брижљиво усмеравање
-          - развијање креативности
 
Васпитни:
-          - васпитавање одговорности у раду
-          - васпитавање сарадничких односа
-          - изражавање властитог мишљeња
Садржај рада:
-Слушање песме „Пачији плес“
-учитељ изражајно чита текст
- кратак разговор о тексту
- ученици читају текст наизменично
-објашњење начина рада
- подела деце у групе према афинитетима
 и подела задужења
- ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
-надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција, упућивање и помоћ групама
-презентовање радова група
-осмишљавање плеса на музику „Пачији плес“
-утисци о часу
 

Предмет
Тип часа
Претходна ситуација
Српски језик
Обрада
градива
Разговарано је са децом о  занимању писаца и песника, структури песама (стиху, строфи)
Математика
Утврђивање градива
До сада су деца научила, сабирање и одузимањебројева до 8, тако да ће задаци бити везани за то градиво.
Свет око нас
Утврђивање градива
Деца су до сада научила занимања и живот у насељу тако да ћемо утврдити стечена знања
Православни катихизис
Утврђивање градива и проширивање знањазнања.
Различитост људи чини целину цркве.  Обнавњање наученог о различитим занимањима потребним у црквеној заједници

ТОК ЧАСА:

Садржај рада:
-кратак разговор о занимањима људи у насељу и школи
-ко све ради у школи
- рећи неколико реченица о чика Јови Змају –шта је био по занимању –присетити се неке његове песмице
-увођење ученика  у наставну јединицу српског језика
-слушање песме  „Пачији плес“
ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
- Сад ћемо прочитати једну песмицу о школи и помало чудном учитељу и ученицима.
-учитељ изражајно чита текст, - објашњење непознатих речи
-ученици читају строфу по строфу и анализирамо  je
--Разговор о садржају текста
- Пачија школа је песмица о којим животињама?
- Зашто је она шаљива?
- Како је патак учио пачиће?
- Шта су они научили?
- Шта сте ви научили у школи што нисте знали када сте дошли?
 - Да ли је писац описао право понашање ових животиња?
- На кога личе ови пачићи? А да ли ви помало личите на њих?
-Подела деце у групе према афинитетима:
1.Група за српски језик
2. Група за математику
3. Група за свет око нас
4. Група за веронауку
-објашњавање начина рада и подела задужења (дато у прилогу)
ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА
-надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција,упућивање и помоћ групама
подстицање деце на сарадњу
-праћење рада
ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА
-презентовање радова по групама
-наставни листић са 2 питања како би се добила повратна информација о савладаном градиву
-утисци ученика о часу
 

Прилог бр 1.
Група за српски језик
„Пачија школа“  - Јован Јовановић Змај
Текст се налази на 88. страни у Буквару.
1.      Пачија школа је песмица о којим животињама?   ____________________________________________________________
2.      Патак је:    а) куварица
                          б) фризер
                           в) учитељ
3.      Патак је учо пачиће:   а) књигом и прутом
                                            б) лепим речима
4.      Шта сте ви научили у школи што нисте знали када сте дошли?
_________________________________________________________
______________________________________________________
5.      На кога личе ови пачићи? 
____________________________________________________

ПРИЛОГ БР. 2
ГРУПА ЗА МАТЕМАТИКУ

1.      Саобраћајац је зауставио 2 аутомобила, а затим још 3. Колико је саобраћајац зауставио аутомобила?
      2.      Пекар је испекао 8 хлебова. Три хлеба је продао. Колико му је остало да прода?
      3.      Претходнику броја 3 зидар је додао још 2 цигле. Колико је цигли зидар узидао?
       4.      Возач аутобуса је возио 4 путника. На станици је ушло још 3 путника. Колико се путника вози у  аутобусу?

Прилог бр. 3
Група за свет око нас
Повежи назив занимање са сликом.
Из техничких разлога није постављена слика.
 
Допуни реченице:
      1.      Зидар ________________.
      2.      ____________ носи писма.
      3.      ____________ лови рибу.
      4.      Учитељ _______________.
       5.      ___________гаси пожар.
Обој слику занимања које ти се највише допада.

Пилог бр. 4
Група за православни катихизис

У ченици су се израдом паноа упознали са занимањима која постоје у љиховом месту и разликама међу самим замимањима. Сви они изграђују своју Цркву, која те разлике превазилази, и у Цркви постају једнаки. Циљ часа је да ученици спознају да смо сви Цркви потребни, и да свако од нас има своју улогу у животу Цркве.

  1. Која све занимања постоје у вашем месту?
  2. Које су разлике међу њима?
  3. Како се те разлике у Цркви показују?
  4. На којиј начин израђујемо Цркву у  своме месту?
НАСТАВНИ ЛИСТИЋ ЗА ПРОВЕРУ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА
      1.      Ко су ученици у овој песми?
      2.      Које је занимање патка из песме?
       3.      Да ли је патак био успешан у свом послу?
За крај забава
Један пар припрема драматизацију  неке ситуацији из учионице
Други пар осмишљава игру за „пачији плес“
Трећи пар бира занимање које ће представити ликовним путем
Четврти пар треба да открије загонетну личност и да је нацрта
носи униформу
 има капу на глави
  често је на улици
   зауставља аутомобиле
    регулише саобраћај
 
 
 
 

 

 

Нема коментара:

Постави коментар