четвртак, 9. јануар 2014.

Интегративна настава-енглески језик/природа и друштво

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Назив школе:
ОШ '' Љубиша Урошевић''
Место:
Рибаре
Предмет:
Енглески језик
Природа и друштво
Разред и одељење:
4/2
Датум:
17. и 18. децембар 2013.
Сарадници –наставници:
Сања Јарамаз–наставник енглеског језика
Биљана Mилошевић–професор разредне наставе


СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
ТИП ЧАСА
Енглески језик
My country (прилагођена наставна јединица)
United Kingdom (оригинални назив наставне јединице)
утврђивање
Природа и друштво
Рељеф и воде  Србије (прилагођена наставна јединица)
 Воде у брдско-планинским пределима (оригинални назив наставне јединице)
утврђивање

Наставна средства:
Карте Србије,
Картице са називима географских појмова
Наставне методе:
дијалошка,
демонстративна,
метода усменог излагања, кооперативна
Облици рада:
фронтални,
групни рад,
индивидуални

Корелација:
Енглески језик и природа и друштво
Специјални облик наставе:
Интегративна настава
Трајање часа:
45 минута
Активности ученика:
посматра, слуша, говори, закључује, повезује, организује, сарађује, презентује, процењује
Активности наставника:
организује час, упућује, инструира, помаже, подстиче, уводи иновације у наставни процес, контролише рад ученика

ЦИЉ ЧАСА:
Утврђивање и обнављање савладаног градива из енглеског језика и природе и друштва кроз интеграцију сродних садржаја из различитих наставних предмета где се посвећује иста пажња и једном и другом предмету.
Стандарди :
1.ПД.2.4.4. уме да пронађе основне информације на географској карти Србије: највећа и најважнија насеља, облике рељефа и површинских вода
1.ПД.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у околини

ЗАДАЦИ ЧАСА:

ОБРАЗОВНИ:- утврђивање и обнављање старог градива кроз добро осмишљене и вођене активности

- увођење иновација у наставни процес


-отварање простора и стварање могућности за разноврсне активности ученика у настави
-повезивање знања из различитих наставних предмета
ФУНКЦИОНАЛНИ:
                                   
- развијање и јачање самопоуздања и задовољства у настави
-помоћ слабијим ученицима
- коришћење постојећих дечијих интересовања да би се настава приближила ученицима и учинила смисленијом и занимљивијом
-да деца раде оно што воле
- подржавање активности и самосталности
ученика и њихово брижљиво усмеравање-развијање способности за примену стечених знања у свакодневном животу и различитим животним ситуацијама

ВАСПИТНИ: 

- васпитавање одговорности у раду
- васпитавање сарадничких односа
- васпитавање за ,, фер-плеј'' у такмичењу
- изражавање властитог мишљењаВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА:
Уводни део :
око 15 минута
Главни део:
око 20 минута
Завршни део:
око 10 минута


Претходна ситуација:
Пракса у нашој школи постаје одржавање огледних часова са применом иновативних модела рада у настави. Први је пут да интегративно спојимо учење из два наставна предмета. Ово је прави изазов за наставнике, а биће вероватно и за децу. У одељењу су и четири ученика са посебним потребама,па су групе формиране пре часа ради уједначавања како би сви ученици били подједнако ангажовани према својим могућностима.
Садржај рада:

Уводни део:
-Обнављање страна света, назива географских појмова на енглеском језику и навођење примера истих из Србије;
- Истицање циља часа: Квиз знања
-Давање инструкција за рад:(ученици седе по групама, са картом Србије на клупи)
Давање имена групама и исписивање у табелу.
Именујемо вође група (ученици са ПП) који имају задатак да извуку картицу и именују боју и за тачан одговор добијају бод.
Предају својим групама картице и ученици се договарају ко ће да презентује одговор по задатку: да на енглеском језику именује појам и покаже га на карти Србије. За сваки тачан одговор добија бод,максимално два.
У сваком кругу дају наизменично одговоре тако да сви подједнако учествују.
Квиз се састоји из три круга, а после сваког круга сабирамо бодове.
На крају – проглашење победника.

Главни део:

- Ученици раде своје задатке у групама према горе наведеном упутству;
- Наставнице помажу и надгледају рад;
- Давање додатних инструкција тамо где је то потребно;
- Ученици сарађују и траже објашњење ако имају нејасноћа;


Завршни део:
Сумирање резултата квиза и проглашавање најуспешније групе.
Анкетирање ученичких утисака о часу.

Изглед табле

КВИЗ ЗНАЊА
Име 1. групе
Име 2. групе
Име 3. групе
Име 4. групе
боја
енг.ј.
пд
боја
енг.ј.
пд
боја
енг.ј.
пд
боја
енг.ј.
пд
(1.круг)(2.круг)(3.круг)(укупно)

Карта СрбијеПрилог 1.
Анкета за ученике 
Из техничких разлога анкету нисам поставила. У питању су смајлији који означавају утисак деце на часу: одушевљено, задовољно равнодушно, незадовољно, разочарано
Untitled

Прилог 2.
Анкета за наставника
Евалуациони лист
Молимо Вас да на скали од 1до 5 процените различите аспекте часа.
(1 најмања вредност,..., 5 највећа вредност)

Избор метода и облика рада
1
2
3
4
5
Иновативност организованог часа
1
2
3
4
5
Оригиналност повезивања наставних садржаја
1
2
3
4
5
Развијање знања ученика
1
2
3
4
5
Атмосфера на часу
1
2
3
4
5
Задовољство ученика
1
2
3
4
5
Подстицање подршке међу ученицима
1
2
3
4
5
Подстицајна атмосфера за учење
1
2
3
4
5
Применљивост у Вашем раду
1
2
3
4
5
Компетенције реализатора часа
1
2
3
4
5

*Да ли бисте нешто променили у реализацији часа?             ДА              НЕ

Ако ,,ДА'' , шта?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Шта је било посебно добро?
__________________________________________________________________________

*Да ли бисте препоручили колегама овакав сценарио часа?      ДА           НЕ

*Сугестије и коментари:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

У Рибару,                                                                                                
датум:  .............                                                                            
ХВАЛА!
Прилог 3.

Картице са називима географских појмова
Долине –
Поморавље, Посавина
Срем,Банат,Бачка,Мачва

Котлине-
Лесковачка,  Врањска

Пешчаре –
Делиблатска, Суботичка

Планине-
Фрушка Гора, Вршачке,Рудник,  Копаоник, Тара, Златибор,  Златар,  Шар-планина, Стара планина

Баре-
Обедска, Царска

Тврђаве-
Петроварардинска,  Калемегдан

Реке-
Дунав,  Западна Морава, Јужна Морава, Велика Морава, Дрина, Сава, Тиса, Тамиш,  Бегеј

Језера-
Палићко,  Власинско

Канал-
Дунав-Тиса-Дунав

Клисуре-
Сићевачка, Грделичка, Овчарско-кабларска

Бање-
Сокобања, Врњачка, Нишка

Национални паркови-
Копаоник, ФрушкаГора, Тара, Ђердап, Шар-планина


Нема коментара:

Постави коментар