четвртак, 9. јануар 2014.

ЗИМА, ЗИМА, Е, ПА ШТА ЈЕ


ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Назив школе: ОШ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Место:  Седларе
Предмет:Музичка култура, српски језик, математика, свет око нас, ликовна култура
Разред: 2.
Сарадници –  на часу:        
1. Милановић Иван- професор разредне наставе-мастер
2. Топлица Јанковић-наставник  разредне наставе
3.Сунчица Урошевић-наставник  разредне наставе
4. Славица Лазаревић-наставник  разредне наставе
5.Маја Радојковић-професор разредне наставе
6.Наташа Раденковић- професор разредне наставе

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
НаставнЕ јединицЕ и тип часа: Основа часа је наставна јединица из српског језика Сликарка зима-Обрада
Музичка култура-Пада,пада снежак-В.Илић
Математика -Множење бројевима 1,2,3,4,5 и 10 – Утврђивање и вежбање
Свет око нас- временске одреднице,годишња доба- Обнављање градива
Ликовна култура- Зимска чаролија – Практичан рад
Наставна средства:   читанка,CD, наставни листићи за групе, картони на којима се налазе нацртане слике за сваку групу,макораоне,балони,картони,наставни листићи за индивидуални рад о добијању повратне информације о савладаности градива, евалуациони листић на коме ће ученици изразити свој утисак о тематском дану
Tехничка помагала: Рачунар
Наставне методе:      текстуална, метода писаних радова, разговор, демонстративна, метода усменог излагања, илустративна, кооперативна, радионичарска, метода сценске игре
Облици рада:            индивидуални, групни , фронтални
Корелација:   Сви наведени  часови су у корелацији међусобно и у корелацији са музичком културом
Трајање часа: 135 минута – три школска часа
Активности ученика:  посматра, слуша, говори, закључује, организује, сарађује, презентује, процењује
Активности учитеља:организује час, глуми, упућује, инструира, помаже, подстиче, уводи иновације у наставни процес, контролише рад ученика

ЦИЉ ЧАСА:Обрада новог градива из српског језика и утврђивање и обнављање савладаног градива из математике и света око нас кроз интеграцију сродних садржаја из различитих наставних предмета где се свим предметима посвећује иста пажња.

ЗАДАЦИ ЧАСА:
ОБРАЗОВНИ:
            - савладавање новог градива из српског језика, утврђивање и обнављање стеченог знања из математике и света око нас кроз добро осмишљене и вођене активности
            - увођење иновација у наставни процес
            -отварање простора и стварање могућности за разноврсне активности ученика у настави
ФУНКЦИОНАЛНИ:
           - развијање и јачање самопоуздања и задовољства у настави
            - коришћење постојећих дечијих интересовања да би се настава приближила ученицима и учинила смисленијом и занимљивијом
            - подржавање активности и самосталности
ученика и њихово брижљиво усмеравање
            - развијање креативности
            -развијање способности за јавно наступање пред разредом
ВАСПИТНИ:           
            - васпитавање одговорности у раду
            - васпитавање сарадничких односа
            - изражавање властитог мишљења
ЕСТЕТСКИ:  -           развијање осећаја за лепо крозпесму,покрет,   ликовне радове
            -           развијање естетских ставова и критеријума

ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА:
Уводни део :  45 минута
Главни део:   око 45 минута
Завршни део: око 45 мин

Уводни део:   - Мотивација за час је  слушање музичке композиције „Пада,пада снежак“В.Илића
Ученици слушају композицију.Након тога,разговарамо о утиску и постављамо пар питања везано за оову песму
Шта се све описује у овој песми

- Истицање циља часа
- Учитељ чита текст ''Сликарка зима“
- Први утисци деце о тексту.
- Усмерено читање текста са задатком да се подвуку све непознате речи.
-Објашњење непознатих речи.
- Гласно и имтерпретативно читање текста-ученици читају текст.
-Анализа текста :
Ликови:
особине ликова:
 радња:
 место радње:
 порукe.

- Подела деце у групе.
-Подела наставних листића и давање  инструкција за рад.

Главни део:   - Ученици раде своје задатке у групама.
- Учитељ помаже и надгледа рад.
- Давање додатних инструкција тамо где је то потребно.
- Ученици сарађују и траже објашњење ако имају нејасноћа.
-Ако неки пар заврши пре пребацићемо га у групу за ликовно јер тај пар ће имати мало више посла од осталих.

Завршни део:            - Презентација групних радова.
- Певање народне песама о зими и изложба лиуковних радова

- Повратна информација о савладаности градива - индивидуалан рад на наставном листићу.
-Утисци деце о часу (попуњавање евалуационих листића).

П Р И Л О З И
                                                                     ПРИЛОГ бр.1.
                                                             Група: СВЕТ ОКО НАС
1.Колико дана има једна седмица?
2.Наброј радне дане у седници.
3.Колико година има месеци?
4.Справа за мерење времена  назива се __________
5.Шта је то каледнар?
6.Напиши 1. и 7. Месец у години____________________
7.Који месеци имају 30 дана?
8.Реши укрштеницу:
1.зимска падавина
2.једно годишње доба
3.светли део дана
4.четврти месец у години
5.шести месец у години
6.справа за мерење времена

                                

           
            
                                
9.Повежи линијама  назив месеца са одговарајућим бројем дана
 Фебруар                          30
Октобар                            28
Април                              31
Јун                                    29
Децембар

10.Запиши слово испред тачних реченица:
* Седмица има 7 дана.
*Сви месеци у години имају по 30 дана.
*Година има 363 дана.
*Дванаест месеци чини једну годину.
*Година је подељена на 5 годишња доба.
*Зима  почиње 1. децембра.

11.Животиње које преспавају зиму су :
    (заокружи тачан одговор)

ласта                јеж             медвед             рода
12.Које је најпознатије четинарско дрво?
13.Наброј неколико празника који се  славе  у току зиме?
 14.Какве промене уочаваш на биљкама зими?
15.Зимски месеци су....?
16.Која је твоја омиљена игра зими?
17.Реши загонетку:
        Беле коке са неба пале,
       Наша врата затрпале
     
                                                                    ПРИЛОГ бр.2.
                                         Прилог за групу ЛИКОВНА КУЛТУРА
Ученици имају задатак да од припремљеног материјала направе новогодишње честитке,новогодишњу јелку и украсе.
 Материјали:
Колаж папир,лепак,маказе,картони различитих боја,макароне,балони,вата,
шишарке,жице разних боја,палидрвца,водене боје,воштане боје

                                           Прилог бр.1/1
                                        Група за српски језик
1. Реши загонетке:
   а) Беле коке с´ неба пале, наша врата затрпале.
                                         ________________________________________
   б) Уста нема, зуба нема а опет уједа.
                                         ________________________________________

2. Стави одговарајући знак на крају реченице:
    Ура, дошла нам је зима
    Брат и ја волимо да се санкамо
    Ко је направио овог лепог Снешка
    Донеси лонац и шаргарепу

3. Реши асоцијацију:
девојчица

прасе

вук

прасе

бака

прасеогледало

ципела

маћеха

бундева

патуљци

ципела

4. Црвеном бојом подвуци именице а плавом глаголе:
    Зима јелама даде беле шубаре и беле рукавице, па настави пут   
    журећи да наслика што више прозора и да што више деце обрадује.
5. Напишите умањено и увећано значење речи:
РЕЧ
УМАЊЕНО
УВЕЋАНО
снег


шума


прозор


слика6. Напиши речи супротног значења:
    зима - __________________             хладно - ___________________
    вече - __________________             спавати - ___________________
    долази - _________________           истина - ____________________

7. Речи су се измешале. Врати их на место и састави реченицу:
    зима, по свету, дарове, деци, Сликарка, да разнесе, крете.
    ___________________________________________________________
    ___________________________________________________________

8. У следећим реченицама субјекат подвуци једмом а предикат
    двема цртама:
    Предвече је зима стигла у село.
    Деца су спавала.
    Шарала је сликарка по прозору.
    Ујутру је мама наложила пећ.
    Неке слике је отопило сунце.
9. Следеће стихове напиши тако да се радња у њима дешава у
    прошлом времену:
    Слетеће на борове                   __________________________________
    птица светлих крила,              __________________________________
    ући ће у дворове                      __________________________________
    сребрнаста вила.                      __________________________________
10. Реши укрштеницу:   
1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


  1. Зимска падавина
  2. Онај који лови
  3. Они вуку Деда Мразове санке
  4. Чува главу од хладноће
  5. Алатка за риљање
  6. Живи у води
  7. У њој живимо
  8. Женско име на А
  9. Шумска животиња
  10. Кућа за Ескиме
  11. Трећи месец у години
  12. Лети а није птиц

                                  Прилог бр.1/2
                                Група за математику
1. На санкању је пошло 14 дечака и 19 девојчица. Колико је деце на
    санкању?
    _______________________________________
    _________________________________________________________

2. На једној кући има 6 прозора. Сваки има по 4 окна. Колико је ту
    слика, ако је на сваком окну Сликарка зима оставила слику?
    _______________________________________
    _________________________________________________________
3. На оближњем брегу 25 детета се санка, а 27 спушта клиском. Колико
    их је остало на брегу када је 16 детета отишло?
    ______________________________________
    __________________________________________________________

4. Деда Мраз вам је спремио пуно поклона, које је спаковао у 8 санки.
    Сваке санке вуку по 2 ирваса. Колико је ирваса кренуло на пут?
    ______________________________________
    __________________________________________________________

5. Ана је надувала 4 балона, а брат 4 пута више. Колико је балона
    надувао брат?
    ______________________________________
    ___________________________________________________________

6. На зимовање је отишло 32 ученика једног одељења 2. разреда и за 3
    ученика мање из другог одељења. Колико их је укупно отишло на
    зимовање?
    _______________________________________________________
    ___________________________________________________________

7. На једној јелки је 9 звончића, а на другој 2 пута више. Колико је
    укупно звончића на обе јелке?
    _______________________________________________________
    ___________________________________________________________

8. Сара је купила 3 кутије по 10 украса а Мара 4 кутије по 5 украса.
    Ко је купио више украса?
    _______________________________________________________
    ___________________________________________________________

Додатни задатак
    Миша је направио 9 грудве, Тоша 3 пута више а Јова за 3 више од
    Тоше. Колико су укупно грудва направили?
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
    ___________________________________________________________
Завршни део часа:
Изложба ликовних радова
Певање песмица о зими
Евалуациони листић


ЕВАЛУАЦИОНИ ЛИСТИЋ
 1.Да ли су Вам се свиделе данашње ативности?
  2.Шта Вам се највише допало?
 3 . Да ли бисте желели да овакав начин рада имате чешће?
4.Има ли нешто што бисте променили у раду на данашњем часу?
5.Наведите  предлоге за следећи пут шта бисте волели да радите.
 _________________________________________________________Нема коментара:

Постави коментар