петак, 27. децембар 2013.

ОШ ``Херој Света Младеновић`` Сараорци

ОПШТИ ПОДАЦИ:
Школа:
``Херој Света Младеновић`` Сараорци
Професори:
Матић Горица, учитељица и Милосављевић Јелена, наставник енглеског језика
Разред:
3.
Часови:
Eнглески језик, Српски језик, Математика, Природа и друштво
Време трајања:
3  школска часа

 СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Час по реду:
2.
Предмет:
Енглески језик
Наставна јединица:
Months
Тип часа:
Обрада
Облик рада:
индивидуални, фронтални, групни
Наставне методе:
текстуална, илустративна, интерактивна на релацији учитељ- ученик, дијалошка
Наставна средства:
Календар, хамер папир, маркери, фломастери, селотејп трака, обичан папир,флеш картице
Техничка помагала:
                              ///
Специјални облик наставе:
Интегративна настава, хоризонтална и вертикална повезаност градива
Временска артикулација часа:
Уводни део: 5  минута
Главни део: 35 минута
Завршни део: 5 минута
Корелација;
Природа и друштво, музичка култура
 
Место одржавања часа:
Учионица
 
ЦИЉ ЧАСА:
 
Усвајање новог градива о месецима кроз хоризонталну и вертикалну  повезаност градива из различитих предмета  а све  кроз активан рад ученика и интеракцију учитељ – ученик.
ЗАДАЦИ ЧАСА:
 
 
Образовни:
 
-          повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима,
-          савладавање новог градива о месецима
-          долажење до нових сазнања и усвајање тих сазнања
 Функционални:
 
-          именовање месеци у години
-          честитање рођендана
-          примање и давање поклона
-          захваљивање    
 
Васпитни:
-          развијање позитивног односа према прославама
-          усвајање манира приликом давања и примања поклона
-          неговање позитивног става о свим годишњим добима
Садржај рада:
Уводни део:
Показивање календара и именовање месеци у години, бројање месеца и одговарање на питање : How many months are there  in a year? ( There are twelve  months in a year ).

Главни део:
Говорим ученицима да је мој рођендан у марту ( My birthday  is in March ) и питам њих када је њихов рођендан, а затим они једни другима постављају то питање и дају одговор ( When is your birthday? My birthday is ...). Када неки ученик одговори да му је рођендан у новембру, честитамо му рођендан ( Happy birthday ) и певамо истоимену рођенданску песмицу. Затим постављам на таблу флеш картицу са сликом рођенданске торте са свећицama  и  позивам тог ученика да замисли жељу и одува свећицe ( Make a wish! Blow out the candles! ). Дајем другом ученику флеш картицу са сликом поклона који ће предати слављенику. Увежбавамо изразе Happy birthday! Thank you! Записујем на табли месеце у години и наглашавам да се они пишу великим почетним словом, ученици преписују. Читам текст из  књиге, кажем деци да гледају слике и прате текст, затим они понављају за мном хорски, па читају појединачно. Делим ученике у 4 групе и свака група добија задатак да направи календар за по један месец у години ( January, February,March, April ).  По завршетку лепимо календаре на хамер папир.
 
Завршни део:
Играмо игру тако што ученике поделим у 12 група и свака група представља по један месец ( ученици стоје у колони лицем окренути према мени ), када именујем одређени месец ученици те групе треба да чучну, а када именујем следећи, претходни устају, док следећа гупа чучи и тако наизменично. Ученици који погреше, испадају, а победник је  група у којој је остало највише чланова.
Задајем ученицима домаћи задатак Workbook 6 A


 2. час

Предмети:
Српски језик, Математика, Природа и друштво
Наставна јединица:
Српски језик - Именице
Математика – Сабирање троцифрених бројева
Природа и друштво- Делатност људи у крају
Тип часа:
Понављање градива и практичан рад ученика
Облик рада:
Групни
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, кооперативна, разговор, интерактивна
Наставна средства:
 Наставни листићи са задацима  за групе, хамер папир, селотејп, обичан папир и маркери, фломастери...
Специјални облик наставе:
Интегративна настава , хоризонтална и вертикална повезаност градива
Временска артикулација часа:
Час траје 45 минута и није издиференциран на  класична три дела пошто је први час заправо увод у други.
Корелација:
 Ликовна култура
ЦИЉ ЧАСА:
 
Да ученици повежу знања са претходног часа (енглески језик ) са часом  српског језика , математике и природе и друштва , да ураде практичне вежбе и реше своје задатке.
ЗАДАЦИ ЧАСА:
 
 
Образовни:
 
- да ученици покажу колико су знања усвојили на претходном часу
 
Функционални:
 
-             Повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима
           -  Примена знања са претходних часова,
- Развијање логичког мишљења и закључивања,
- интеракција  међу децом и интеракција учитељ- ученици
- Помоћ ученика са бољим успехом ученицима са слабијим успехом
  
 
Васпитни:
-          неговање сарадничких односа
-   јачање самопоуздања код деце
 
Садржај рада:
Уводни део:
Истицање циља часа.
Час енглеског језика је био увод у остале часове.
Ученици остају у групама у којима су подељени на часу енглеског језика, а затим следи  увођење ученика у садржај рада на часу (давање инструкција).
 
Група за енглески језик
 
Задатак:
Направити календар за 2014. годину за преостале месеце у години ( May, June, July, August, September, October, November, December ). Решити задатке са наставног листића.
( прилог број 1)
 
Група за природу и друштво
Задатак:
Напишите састав везан за пољопривредну делатност са посебним акцентом на то у ком месецу се који радови обављају ( нпр: пшеница се сеје у децембру или фебруару, жање се у јуну).
Решити задатке са наставног листића  ( прилог број 2 )
 
Група ѕа српски језик
Задатак:
Решите задатке са наставног листића ( прилог број 3 )
 
Група за математику
Задатак:
Решите задатке са наставног листића ( прилог број 4 )
 

Прилог бр.1


MONTHS
COMPLETE

Januar___

Fe___ruary

___arch

Apri___

M___y

J___ne

Ju___Y

___ugust

Sept___mber

Octo___er

N___vember

Decembe___

FIND AND COPY

 XPCZTAPRILBDASRJULYWFGIJSEPTEMBEROQLBHN

___________________          _____________________          ______________________

COLOUR THE MONTHS

January is green      February is yellow      March and April are pink     May is red     June is blue July and August are violet      September is brown     October is orange    November is black   December is white

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

MATCH  AND COPY

Janu                     ril                  ____________________

Febr                    cember            ___________________

Ma                       ly                   ____________________

Ap                       ne                   ____________________

M                       mber                ____________________

Ju                       rch                  ____________________

Ju                       ber                   ____________________

Aug                   ember               ____________________

Septe                 ust                   _____________________

Octo                  ary                   _____________________

Nov                    uary                 _____________________

De                      ay                    _____________________


QUIZ ( YES / NO)

There are twelve months in a year.                           YES             NO

We go to school in August.                                       YES            NO

New Year is in January.                                            YES             NO

There are 32 days in December.                                YES             NO


ANSWER THE QUESTIONS
When is your birthday?

Прилог бр. 2
ДЕЛАТНОСТ ЉУДИ У КРАЈУ
Шта је делатност и како смо их поделили?
Да ли су делатности повезане и како?
Делатности нашег краја:
. Наброј пољопривредне делатности:
. Индустријске делатности су
. Услужне делатности су:
Објасни повезаност повртарства, воћарства, виноградарства и сточарства са индустријом.
Продаја на пијаци је ______________________ делатност.
У ком месецу се на пијаци продају следеће намирнице:
сир и јаја:
зелена салата:
парадајз:
паприка:
карфиол:
смокве:
јагоде:
трешње:

Прилог бр.3
ИМЕНИЦЕ
1. а) Наброј имена предмета у учионици.
    б) Имена предмета пишу се ________________
    в) Наброј имена бића у учионици.
    г) Која од набројених имена пишеш великим почетним словом и зашто?
    д) Које природне појаве знаш?

2. Именице могу бити : 1. _________________________

                                         2. _________________________

3. Која имена ( чега ) пишемо великим словом?
4. Напиши имена месеци у години.
Имена месеци пишу се _________________ словом и то су _________________ именице.
5. Од сваког имена месеца направите властито име.
6. Разврстај имена у табелу:

М.Р.
Ж.Р.
С.Р.
 
 
 

 7. Именице могу имати како род тако и број, а то су ___________________и _________________.

8. Одреди број следећим именицама
јабука ________________                        папагај ________________
столица ________________                      девојчице ________________

9. Следеће реченице напиши у множини:
На клупи сваког септембра у школском дворишту седи девојчица.
Дечак сваког априла у двориште пушта змаја.
10. Следеће реченице напиши у једнини:
Планинари се у августу пењу на врхове планина.
Деца се у јуну радују оценама.
Рад у радним листовима

 Прилог бр.4
 САБИРАЊЕ ТРОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА
1. На основу табеле уради задатке:
    Септембарко 274 страна
    Октобарко 158 страна
    Новембарко 126 страна Децембарко 377 страна
Јануарко 211 стран
Фебруарко 189 страна
Мартовка 456 страна
Априлка 144 страна
Мајчица 288 страна
Колико су странапрочитали укупно?

С+О+Н=
О+Н+Д=
Н+Д+Ј=
Д+Ј+Ф=
Ј+Ф+М=
Ф+М+А=
М+А+Мајчица=

2.У септембру се у кухињи хранило 245 ученика. У октобру 59 ученика више, а у новембру 30 више него у октобру.
септембар:
октобар:
новембар:
Укупно:

3.У фабрици календара радници су првог радног дана у недељи одштампали 390 страница јануара, 120 страница фебруара више, а марта колико јануара и фебруара укупно.
јануар:
фебруар:
март:
укупно:

4.Сатави текстуални задатак користећи речи и бројке јун, јул август, 250, одмор, за 120 више, Копаоник, децембар, јануар, фебруар
3. час

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Облик рада:
Индивидуални и фронтални
Наставне методе:
разговор, демонстративна, синтетичка,  аналитичка
Наставна средства:
Групни радови
Циљ часа:
Да ученици презентују своје радове и да се оцени обим савладаности градива.
Задаци часа:
 
Образовни:
-          Да се утврди усвојеност градива о месецима
Функционални:
-          Да ученици знају да примене знање у свакодневном животу
Васпитни:
-          Развијање позитивних навика
Садржај рада:
Уводни део:
-          Коментар ученика на сарадњу у групи, избор члана који ће презентовати рад своје групе.
Главни део:
-          Презентовање радова група
-          Анализа
-          Коментари осталих група
Завршни део:
- Утисци деце о часу
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нема коментара:

Постави коментар